Ga verder naar de inhoud

FAQ: Werknemers beschermd tegen ontslag

22.09.2020

Wie is beschermd tegen ontslag? Wat zijn de sancties als je de werknemer toch ontslaat? Wanneer start de bescherming? Wanneer eindigt de bescherming? Een antwoord vind je in onderstaand overzicht.

Schema beschermde werknemers

Wie? Ontslaan/Sanctie? Wanneer start de ontslagbescherming? Wanneer eindigt de ontslagbescherming?
(Kandidaat)personeelsafgevaardigden in OR of CPBW
Ontslag enkel mogelijk omwille van:
- Dringende reden die vooraf door het arbeidsgerecht wordt aangenomen.
- Economische of technische reden, die door het paritair comité wordt erkend. Belangrijk hierbij is een goed intern overleg en akkord met de betrokken vakbonden. Contacteer ons voor begeleiding.

Bij onregelmatig ontslag heeft de werknemer keuze tussen:
- reïntegratie
- vergoeding - gelijk aan verschillende jaren loon
vanaf de 30ste dag voorafgaand aan de aanplakking van het bericht dat de verkiezingsdatum vaststelt
- voor verkozen personeelsafgevaardigden: op de datum waarop de bij de volgende verkiezingen verkozen kandidaten worden aangesteld
- voor niet-verkozen kandidaat-personeelsafgevaardigden:
* zoals de verkozen vertegenwoordigers zo het hun eerste kandidatuur betreft
* 2 jaar na de aanplakking van de uitslag van de verkiezingen indien zij al kandidaat waren en niet werden verkozen bij de vorige verkiezingen.
Vakbondsafgevaardigden
Niet ontslaan om redenen die eigen zijn aan de uitoefening van het mandaat.

De forfaitaire schadevergoeding is gelijk aan de brutobezoldiging van één jaar.
Bij aanvang mandaat vakbondsafgevaardigde
Bij einde mandaat vakbondsafgevaardigde
Moederschapbescherming
Ontslag enkel om redenen die vreemd zijn aan de lichamelijke toestand als gevolg van de zwangerschap of bevalling.

Sanctie: brutoloon voor zes maanden
vanaf het ogenblik waarop u werd ingelicht omtrent de zwangerschap
tot een maand na het einde van de postnatale rustperiode (zwangerschapsrust)
Werkneemster die borstvoeding geeft
Ontslag enkel om reden vreemd aan haar fysieke toestand als gevolg van de borstvoeding en/of het afkolven van melk

Sanctie: brutoloon voor zes maanden
vanaf het moment dat u over de uitoefening van het recht werd ingelicht
tot één maand na het einde van de geldigheid van het laatste attest van Kind en Gezin/ ONE of het laatste medisch getuigschrift.
Werknemer met thematisch verlof
Ontslag los van thematisch verlof

Sanctie: forfaitaire vergoeding gelijk aan zes maanden brutoloon
de dag van de schriftelijke kennisgeving
3 maanden na de loopbaanonderbreking
Werknemer met tijdskrediet
Ontslag los van tijdskrediet

Sanctie: zes maanden brutoloon
3 à 6 maanden voor begindatum
drie maanden na het einde van de schorsing of de vermindering van de loopbaan.
Werknemer in educatief verlof
Ontslag enkel om redenen die vreemd zijn aan die aanvraag

Sanctie: drie maanden loon
ogenblik waarop werknemer zijn aanvraag indient
het einde van de opleiding
geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
Je mag arbeidsovereenkomst niet beëindigen van een werknemer die:
- hetzij op het vlak van de instelling die hem tewerkstelt, hetzij bij het Toezicht op het Welzijn op het Werk een met redenen omklede klacht heeft ingediend,
- of voor wie de ambtenaren van het Toezicht op het Welzijn op het Werk zijn opgetreden,
- of die een rechtsvordering instelt wegens geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

De getuigen in geschillen zijn ook beschermd

Sanctie: brutoloon voor 6 maanden of de werkelijk geleden schade
Werknemer: tijdens procedureGetuige: gedurende 12 maanden
Werknemer: tijdens procedureGetuige: gedurende 12 maanden
Werknemer met politiek verlof: (kandidaat)politiek mandaat
Ontslag enkel om redenen die vreemd zijn aan zijn politieke activiteiten

sanctie: brutobezoldiging van 6 maanden
Kennisname werkgever (max 6 maanden voor verkiezingen)
- indien verkozen geldt de bescherming tijdens de volledige duur van zijn mandaat alsook tijdens de 6 maanden die er onmiddellijk op volgen
- indien niet verkozen geldt de bescherming tegen ontslag slechts tijdens de 3 maanden volgend op de verkiezingen.
Preventieadviseur (interne en externe dienst)
Ontslag enkel:
- om redenen die vreemd zijn aan zijn onafhankelijkheid
- om redenen waaruit blijkt dat hij niet bekwaam is om zijn opdrachten uit te oefenen
- voorzover u de wettelijke procedures naleeft.

Sanctie:
- twee jaar loon of honorarium wanneer de preventieadviseur minder dan 15 jaren dienst heeft;
- drie jaar loon of honorarium wanneer hij 15 of meer jaren dienst heeft.
In functie als preventieadviseur
In functie als preventieadviseur

Overige tips en aandachtspunten?

  • ga na of je al dan niet een outplacement moet aanbieden, deze faq geeft een antwoord. Een overzicht van outplacementaanbieders uit de sector vind je hier.
  • Heeft de werknemer recht op swt? Is de werknemer 56 en ben je van plan hem te ontslaan? Contacteer ons om zeker te zijn dat er geen recht is op swt?
  • Hou rekening met de antidiscriminatiewetgeving
  • Bereid je voor op de vraag van de werknemer naar motivering van het ontslag, bouw zo nodig een dossier op met bv. verslagen van functioneringsgesprekken, evaluatiegesprekken, waarschuwingen.

Uitgebreide informatie over einde arbeidsovereenkomst vind je in de kennisbank. Gebruik altijd onze voorbeelden van ontslagbrief. Contacteer ons ook op helpdesk@sociare.be

Anderen lazen ook dit:

Vaarwel kleine vergoedingsregel, welkom amateurkunstenvergoeding

De kleine vergoedingsregel (KVR) gaat op de schop vanaf 1 januari 2024. In de plaats komt de amateurkunstenvergoeding. Net als de KVR is de amateurkunstenvergoeding een kostenvergoeding die vrijgesteld is van sociale en fiscale bijdragen, als aan alle voorwaarden voldaan is.

Indexering bedragen SWT op 1 november 2023

Door de overschrijding van de spilindex in oktober 2023 zijn op 1 november verschillende bedragen in het kader van SWT, geïndexeerd.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!