Ga verder naar de inhoud

Belangenbehartiging in 2020: cao's aan de lopende band & toewerken naar het VIA6-akkoord

07.04.2021

Belangenbehartiging in 2020, dat was opnieuw een jaar vol cao’s, overleg, paritaire comités, beheerscomités en natuurlijk: de onderhandelingen over het ondertussen afgesloten VIA6-akkoord!

Als enige erkende Nederlandstalige socioculturele werkgeversfederatie voor onze sector, laat Sociare de stem van jouw organisatie wegen in de meer dan officiële 23 overlegorganen waar we in zetelen. Hier verdedigen we jouw belangen als socioculturele werkgever en zetten we ons in om de tewerkstelling in onze sector een stem en een gezicht te geven. Hoe we dat concreet deden in 2020? Dat lees je in dit artikel.

Eerst nog dit: de verschillende niveaus waarop we aan belangenbehartiging doen

We leven in een land met een complexe staatsstructuur, dus het zal je wellicht niet verbazen dat we actief zijn op heel wat verschillende niveaus:

  • Op federaal niveau zetelen we in Unisoc, de werkgeverskoepel van de social profit in België. Daar zitten we zij aan zij met de federaties die onder andere de werkgevers in de ziekenhuizen, gezinshulpen en maatwerkbedrijven vertegenwoordigen.
  • Op Vlaams niveau vind je ons terug in Verso, de Vlaamse interprofessionele werkgeversfederatie in de social profit
  • Op Brussels niveau vervullen we die rol binnen Bruxeo, de confederatie voor Brusselse social profit ondernemingen

Per bedrijfstak bestaat er zoiets als een paritair comité, waar werkgevers en werknemers samen onderhandelen over collectieve arbeidsovereenkomsten of cao’s. Voor onze sector zetelen we in paritaire comités 329.01 (Vlaamse socioculturele organisaties) en 329.03 (federale en bi-communautaire socioculturele organisaties).

Aan deze PC’s zijn verschillende sociale fondsen verbonden, telkens ook paritair beheerd. Daarnaast zetelt Sociare bijvoorbeeld ook in VIVO, het sectoraal opleidingsinstituut voor de social-profitsector en VSPF, de beheersorganisatie van de Vlaamse social-profitfondsen.


De hoofdschotel in 2020? VIA6 natuurlijk!

De coronacrisis bracht naast de gekend gevolgen ook een versnelde opstart van het VIA6-akkoord met zich mee. Zoals jullie ondertussen weten, werd na maandenlang onderhandelen een akkoord gevonden in maart 2021. Wat dit concreet betekent voor werkgevers kun je uitgebreid teruglezen in dit artikel.

Als vertegenwoordiger van meer dan 850 socioculturele werkgevers hebben we tijdens de onderhandelingen altijd de belangen van de socioculturele sector voorop gesteld. Door COVID-19 ging er -terecht- veel aandacht naar zorg en welzijn. Maar ook onze sector heeft het moeilijk en heeft nood aan versterking, om na deze crisis terug te kunnen bloeien zoals voorheen.

Naast een verhoging van de lonen van de werknemers, gaan er voor het eerst in de VIA-geschiedenis verhoudingsgewijs veel middelen naar organisaties om zich te versterken en professionaliseren. Daar zijn we bijzonder tevreden mee. Maar daar stopt het niet: aandacht voor kwaliteitsvolle loopbanen die betaalbaar zijn en rekening houden met verschillende levensfasen staat hoog op onze agenda voor de komende maanden.

Om zelf met het akkoord aan de slag te kunnen, moeten de gemaakte afspraken tussen de sociale partners en de Vlaamse regering nog in sectorale cao’s worden gegoten.


Intussen in de paritaire comités: cao’s aan de lopende band

Binnen de 2 paritaire comités waarin we zetelen gaat veel van onze tijd en energie naar het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten of cao’s. Daarin leggen we samen met de vakbonden afspraken vast die voor alle organisaties die onder dat specifieke PC vallen gelden.

Op 22 juni 2020 sloot Sociare met de vakbonden in PC 329.01 een nieuwe cao eindejaarspremie af.

Vanaf 2020 zal de eindejaarspremie voor het Agentschap Integratie & Inburgering en deelsector samenlevingsopbouw een 13de maand bedragen, net als voor de doelgroepwerknemers lokale diensteneconomie. Voor de overige sectoren in het toepassingsgebied geldt een verhoogde eindejaarpremie door een verhoging van het vaste bedrag per werknemer.

Vlak voor de kerstvakantie, in december 2020, sloten we nog drie bijkomende cao’s af:

  • Eén daarvan had te maken met het sectorpensioen en legt het percentage van de bijdragen voor het jaar 2021 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "sociaal fonds 329.01 tot financiering tweede pensioenpijler" vast. De cao regelt ook tot wanneer je een aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2021 kan indienen. Deze cao bepaalde dat je in 2021 een gemiddelde bijdrage van 0,21% betaalt van het brutobedrag van de bezoldigingen. Daarnaast werd vastgelegd dat de inning van de bijdrage sectorpensioen in het 3de en 4de kwartaal gebeurde aan 0,42%.
  • Een andere cao ging over maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid in de Vlaamse socio-culturele sector ofwel “cao sociale maribel”. In deze cao voeren we een aantal wijzigingen en vereenvoudigingen rond sociale maribel door naar aanleiding van het gewijzigde koninklijk besluit uit 2019. In juni sloten we al een cao waarbij het loonplafond om medewerkers in te zetten geschrapt werd.
  • De laatste cao die we in 2020 ondertekenden was die ter uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2020 inzake de toekenning van een eindejaarspremie. Het vast bedrag van de eindejaarspremie legden we vast op 536,62 euro.


En hoe zat het in de sociale fondsen?

Ook daar bewoog er in 2020 heel wat:

  • De acties rond instroom en doorstroom in de socialprofit, zoals deeltijds leren-deeltijds werken en VIA Vorming Hogerop, gingen verder.
  • Voor het fonds risicogroepen verlengden we de cao over een bijkomende werkgeversbijdrage van 0,10%. Hiermee zette het fonds projecten op om het welzijns- en loopbaanbeleid in de sector te versterken. Voor de periode 2020-2021 kregen 39 projecten groen licht. Bijna de helft hiervan ging over burn-outs. Meer informatie over deze projecten vind je hier.
  • In de fondsen sociale maribel ten slotte, die als doel hebben om bijkomende arbeidsplaatsen te realiseren in de social-profitsector, verhoogden we de maximale toekenningen naar respectievelijk 44.500 euro en 41.820 euro in PC 329.01 en PC 329.03.

Ondertussen zijn wij ook in 2021 volop bezig om jouw belangen als werkgever te behartigen. Vragen of suggesties? Vanaf maandag 26 april zijn ze welkom bij Kristien Musch, die Paulien Natens intern opvolgt als adviseur belangenbehartiging.

Zelf een leuk verhaal of inspirerende case om te delen?

Daar maak je onze stafmedewerker communicatie & ledenrelaties altijd blij mee!