Ga verder naar de inhoud

Cao van 8 november 2021 betreffende de eindejaarspremie

15.11.2022

Op 22 juni 2020 sloot Sociare met de vakbonden in PC 329.01 een cao eindejaarspremie (gewijzigd door cao van 8 november 2021).

Sinds 2020 bedraagt de eindejaarspremie in de sectoren integratie en samenlevingsopbouw een 13de maand. Dat geldt ook voor de doelgroepwerknemers lokale diensteneconomie. Voor de overige sectoren geldt een verhoogde eindejaarpremie door een verhoging van het vaste bedrag per werknemer.

Toepassingsgebied

De cao is enkel van toepassing op organisaties die aan volgende criteria voldoen:

 • onder PC 329.01 vallen
 • voor hun algemene werking gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid op basis van bepaalde decreten en besluiten, zoals in de cao vermeld.

Behoort jouw organisatie niet tot het toepassingsgebied van de cao? Dan is er geen verplichting tot het uitbetalen van een eindejaarspremie.

Ben je niet zeker of jouw organisatie onder het toepassingsgebied valt? Bekijk dan zeker onderstaande lijst van decreten en besluiten of neem contact op met ons.

Voor alle duidelijkheid: de cao is niet van toepassing op jobstudenten en werknemers die in het kader van artikel 17 tewerkgesteld zijn.

Samenstelling eindejaarspremie

 • Voor de sectoren integratie en samenlevingsopbouw en voor de doelgroepwerknemers lokale diensteneconomie bedraagt de eindejaarspremie een volledig maandloon, zijnde het brutomaandloon van de maand oktober van het kalenderjaar (met uitsluiting van de toeslagen).
 • Voor de overige sectoren - sociaal-cultureel werk, cultuur(spreiding), sportwerk, lokale diensteneconomie, beroepsopleiding, armoedebestrijding, inburgering, milieu- en natuurwerk - bestaat de eindejaarpremie uit een vast geïndexeerd gedeelte en een procentueel gedeelte op het brutojaarloon: 506,3866 euro (basisindex oktober 2016) + 5,76% van het geïndexeerd brutojaarloon. Voor 2022 bedraagt het vast geïndexeerd gedeelte 608,08 euro.

Onder het geïndexeerd brutojaarloon wordt verstaan: 12 maal het brutomaandloon van de maand oktober van het jaar waarin je de eindejaarspremie toekent.

Toekenningsmodaliteiten

Pro rata

 • Ieder jaar betaal je de werknemer een eindejaarspremie uit waarvan het bedrag in verhouding staat tot zijn of haar gewerkte en daarmee gelijkgestelde periodes tijdens de referentieperiode. Die referentieperiode loopt van 1 januari tot 30 september van het betrokken kalenderjaar.
 • De inactiviteitperiodes die overeenkomstig de wetgeving op de jaarlijkse vakantie worden gelijkgesteld met gewerkte periodes, komen ook voor de toekenning van de eindejaarspremie in aanmerking. Zo tellen de eerste 12 maanden arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval mee voor de toekenning van de eindejaarspremie.
 • Onbetaald verlof, tijdskrediet en thematische verloven daarentegen staan niet gelijk met gewerkte periodes.
 • Het palliatief verlof en verlof voor de verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid zijn wel gelijkgesteld met gewerkte periodes voor een maximumperiode van drie kalendermaanden.
 • Iedere gewerkte of daarmee gelijkgestelde maand tijdens de referentieperiode, geeft recht op 1/9 van het bedrag van de eindejaarspremie. Bij een arbeidsovereenkomst die ingaat voor de dertiende dag van de maand, telt die eerste maand volledig mee, mits de werknemer in dienst blijft tot het einde van die maand uiteraard.
 • Voor deeltijdse werknemers bereken je het bedrag van de eindejaarspremie in verhouding tot de contractuele arbeidstijd in de referentieperiode.

Fictief loon

Wanneer een werknemer niet het normale loon heeft genoten voor de maand oktober van het betrokken jaar, neem je het volgende:

 • voor de werknemers in de sectoren integratie en samenlevingsopbouw en voor de doelgroepwerknemers lokale diensteneconomie: het fictief loon van die maand;
 • voor de werknemers die vallen onder overige sectoren: het geïndexeerd brutojaarloon op basis van het fictief loon van die maand.

Onder fictief loon wordt verstaan: het normale loon zoals het voor de maand oktober van het betrokken jaar zou hebben bestaan.

Wanneer uitbetalen?

Je kent de eindejaarspremie toe in de maand december van het betrokken jaar. Bij uitdiensttreding voor die datum, betaal je de eindejaarspremie samen met het laatste loon.

In- of uitdiensttreding

Wanneer een werknemer tijdens de referentieperiode in dienst treedt, bereken je de eindejaarspremie in verhouding tot de gewerkte en gelijkgestelde dagen tijdens de referentieperiode.

Wanneer een werknemer uit dienst gaat, bereken je de eindejaarspremie eveneens in verhouding tot de gewerkte en gelijkgestelde dagen tijdens de referentieperiode. Het definitieve geïndexeerde bedrag van de eindejaarspremie is echter pas bekend zodra het gezondheidsindexcijfer van oktober van dat jaar bekend is. Je kent dus best een voorschot toe bij de eindafrekening en het saldo in december.

Tip voor Sociare-leden: gebruik zeker onze berekeningstool eindejaarspremie. Die is vooral handig om de eindejaarspremie te berekenen van werknemers met onvolledige prestaties tijdens de referentieperiode. Let wel: de definitieve geïndexeerde bedragen zijn pas bekend zodra het gezondheidsindexcijfer van het betrokken jaar bekend is. We passen de berekeningstool ieder jaar in november aan volgens de actuele bedragen voor dat jaar.

Al een dertiende maand?

De cao bepaalt dat organisaties die al een dertiende maand betalen (eindejaarspremie van minstens een volledig maandloon), hun werknemers moeten informeren hoe ze het toegekende bedrag vanuit het VIA besteden aan:

 • hetzij een evenredige koopkrachtverhoging en/of een ander voordeel
 • hetzij het behoud van de koopkracht
 • hetzij het behoud van de tewerkstelling.

Hierbij mag het toegekende bedrag vanuit het VIA5 enkel besteed worden aan een hetzij evenredige koopkrachtverhoging en/of ander voordeel.

Heb je een ondernemingsraad, een preventiecomité of een vakbondsafvaardiging? Dan vormt die informatie over het bedrag en het voorstel van de werkgever de basis van een overleg ter zake (conform artikel 30 van het kb van 27 november 1973).

Hierbij een aantal voorbeelden van interessante voordelen:

 • ecocheques (max. 250 euro/kalenderjaar),
 • een verhoging van de werkgeversbijdrage maaltijdcheques (tot max. 6,91 euro),
 • een geschenkencheque n.a.v. Sinterklaas, Kerst of Nieuwjaar (max. 40 euro/werknemer + 40 euro/kind ten laste)
 • sport- en/of cultuurcheques (max. 100 euro/kalenderjaar),
 • een extralegale verlofdag(en)
 • collectieve vrijgestelde sociale voordelen, bijvoorbeeld fruit en/of soep op het werk.

Let wel: bij de toekenning van bepaalde voordelen, zoals maaltijdcheques, moeten bepaalde vrijstellingsvoorwaarden voldaan zijn om vrijgesteld te zijn van sociale en fiscale bijdragen.

Meer informatie over (vrijgestelde) voordelen vind je in de syllabus loon. Contacteer ons gerust om na te gaan wat de mogelijkheden zijn voor jouw organisatie.

Bron: cao eindejaarspremie PC 329.01 van 8 november 2021

Anderen lazen ook dit:

Indexering maximumbedrag kilometervergoeding

Voortaan een aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding per kwartaal in plaats van jaarlijks, en een eenmalige uitzonderlijke verhoging met terugwerkende kracht voor de periode van 1 maart tot 30 juni 2022.

Al je vragen over de eindejaarspremie beantwoord

De eindejaarspremie: wat is het precies, hoeveel bedraagt die exact en ben je verplicht om ze te betalen aan je werknemers? Deze en andere vragen beantwoorden we in dit artikel.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!