Ga verder naar de inhoud

VIA6-akkoord: eindelijk witte rook!

30.03.2021

Na maandenlang onderhandelen bereikten de sociale partners en de Vlaamse regering een akkoord voor de Vlaamse social profit sectoren. In dit artikel lees je wat dat VIA6-akkoord concreet betekent voor jouw organisatie.

Opgelet! De cao's zijn nog niet afgesloten. De onderhandelingen over de teksten zijn nog aan de gang. Van zodra de cao's ondertekend zijn, zullen we een nieuwsbrief sturen en geven we meer uitleg op de website.

Herbekijk onze VIA6-infosessie:

Sectorale koopkrachtmaatregelen & IFIC

 • Vanaf 1 januari 2021 zullen de lonen van werknemers in gesubsidieerde organisaties verhogen met 1,1%.
 • Het gaat enkel over organisaties en werknemers die onder het toepassingsgebied vallen.
 • De Vlaamse regering voorziet hiervoor 7,3 miljoen euro.

Een sectorale cao zal de toepassing van de loonsverhoging concreter maken.


Wat na 2022?

 • Vanaf 2023 wordt dit budget verhoogd in verhouding met de IPA loonmarge van 2023-2024.
 • De bedoeling is om met dit nog ongekend budget en de 1,1% loonsverhoging de kost van de nieuwe barema's op te vangen. De 1.1% loonsverhoging kantelt met andere woorden mee in het nieuwe loonhuis.
 • Hoe de barema's eruit zullen zien, weten we na afloop van het IFIC-traject, vermoedelijk in 2023.

Sectorale kwaliteitsmaatregelen

De Vlaamse regering kent 2,9 miljoen euro jaarlijkse middelen en 3,5 miljoen euro eenmalige middelen toe voor kwaliteitsmaatregelen.

Die middelen worden als volgt verdeeld:

Digitalisering en professionalisering

Op het niveau van de sociale ondernemingen is een permanente ondersteuning nodig om de doelstellingen rond verdere professionalisering en innovatie te realiseren.

Organisaties kunnen hiermee:

 • hardware en software aankopen
 • en/of inzetten op opleidingen voor medewerkers.

Om dit mogelijk te maken zullen vanaf 2021 jaarlijks middelen toegekend worden aan organisaties.

De verdeling zal gebeuren op basis van het aantal voltijds equivalenten, met een totaal bedrag van 2.176.411 euro.

Let op: hierover moeten we nog een cao afsluiten.

Vorming

Jaarlijks kan je een tussenkomst voor vormingen aanvragen via VIVO onder de noemer 'vormingsbudget'.

Jaarlijks tanken we 134.836 euro bij in de totale pot om zo het vormingsbudget te verhogen.

Omgaan met agressie

ICOBA (“Iedereen competent in het beheersen van agressie”) is een sectorspecifiek kennis- en expertisecentrum, opgericht in 2004 en momenteel actief in PC 319.01 en PC 331. ICOBA stimuleert en ondersteunt organisaties om agressie in de werkomgeving structureel en integraal aan te pakken.

Vanuit VIA6 wordt 35.000€ (of anders gezegd: een halftijdse werkkracht) gefinancierd om ook voor de socioculturele sector een aanbod te ontwikkelen.

Ondersteuning IFIC

Om de kwalitatieve ontwikkeling en uitrol van IFIC te begeleiden zal in 2021 60 euro per voltijds equivalent worden voorzien per organisatie. Dat geld moet dienen om de voorbereiding en verdere uitrol van de nieuwe functieclassificatie in de organisaties te ondersteunen.

De timing is niet precies gekend, maar Sociare onderzoekt hoe deze middelen zo snel mogelijk uitbetaald kunnen worden.

Jobcreatie

Met oog op werkervaring van kwetsbare doelgroepen (jongeren, vrouwen met een migratie-achtergrond,...) zijn er middelen voorzien in het Sociaal Fonds voor het Sociaal-cultureel Werk (SFSCW). Dit vormingsfonds zal organisaties laten inteken op kortlopende trajecten via oproepen.

Hierover later meer nieuws.

Intersectorale maatregelen

VIA6 voorziet ook in intersectorale kwaliteitsmaatregelen.

Hieronder een overzicht:

Structureel thuiswerk/telewerk

In coronatijden moest het plots snel gaan, en werden organisaties verplicht om telewerk in te voeren. We leerden hieruit dat goeie afspraken van cruciaal belang zijn.

Er zal dan ook een sectorale cao gesloten worden met de nadruk op de bestaande regels.

COVID-19 en andere gezondheidscrisissen

De coronacrisis heeft meer dan ooit voorheen het belang van preventiemaatregelen doen inzien. Een preventieplan om je goed voor te bereiden is een must, en de Vlaamse regering engageert zich om voldoende middelen te voorzien om de continuïteit van kwalitatieve en veilige dienstverlening te garanderen.

Ook roepen de sociale partners alle medewerkers op om zeker in te gaan op de uitnodiging van de overheid tot kosteloze vaccinatie.

Vorming intersectoraal

De werkgevers engageren zich om de werknemers de mogelijkheid te geven opleiding te volgen tijdens de werktijd.

Dit kan gaan over:

 • formele en informele opleiding
 • ingericht door de werkgever of door derden
 • in het kader van betaald educatief verlof en Vlaams opleidingsverlof

Er wordt een groeipad van 5 jaar bepaald om in 2027 gemiddeld vijf opleidingsdagen per jaar per voltijds equivalent te bereiken.

Hierover zal een sectorale cao worden afgesloten. De wet werkbaar en wendbaar werk blijft hier gelden.

Kwaliteitsvolle loopbanen

De sociale partners engageren zich om een open dialoog aan te gaan over een toekomstgerichte visie op loopbaanbeleid en kwaliteitsvolle loopbanen in de non-profit/social profit.

Hierbij komen onder meer volgende thema’s aan bod:

 • verlofregelingen
 • work-life balance
 • werkbaar werk
 • eindeloopbaan, met inbegrip van vrijstelling van arbeidsprestaties
 • compenserende tewerkstellingscapaciteit
 • mogelijke verhoging werkdruk van jongere werknemers

De wijzigingen in de regelgeving, die volgen uit de paritaire afspraken, worden voorgelegd ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering voor 30 juni 2023.

Jaarlijks recht op 3 weken aaneensluitend vakantie

Er zal een sectorale cao gesloten worden met betrekking tot het recht op 3 weken aaneensluitende vakantie. Op dit moment geldt een recht op 2 weken aaneensluitende vakantie, behalve bij organisatorische noodwendigheden.

Op deze sectorale cao is het nog even wachten.

Tweede pensioenpijler

De Vlaamse regering engageerde zich op vlak van de tweede pensioenpijler eerder al om vanaf 2020 (zoals afgesproken in VIA5) de dotatie te verhogen à rato van de aangroei van het aantal aangeslotenen.

Deze ambitie kent ook een vervolg in VIA6. De werkgeversbijdragen ter financiering van de tweede pensioenpijler -die gebeuren via de RSZ -inning- worden gewoon verder gezet.

Eigenlijk niets nieuws, maar wel essentieel om de gemaakte afspraken te kunnen realiseren.

Intersectorale kwaliteitsmaatregelen

Volgende kwaliteitsmaatregelen zullen misschien niet meteen een impact hebben op jouw organisatie, maar we vermelden ze toch graag voor de volledigheid:

 • Intersectorale samenwerking en multi-inzetbaarheid: in een werkgroep met werkgevers, vakbonden en de Vlaamse Regering zullen drempels wegwerken die multi-inzetbaarheid van werknemers nu nog in de weg staan. Dit zal gebeuren op basis van een onderzoek.
 • Hogere jobtime en minder deeltijdsen: de sociale partners zullen tegen eind 2021 de maatregelen die overeengekomen zijn in de cao stabiliteit in de arbeidsovereenkomsten evalueren en indien nodig de dialoog hierover opstarten.
 • Werkbaarheidsmonitor: ook de socioculturele sector zal zichtbaar gemaakt worden in de resultaten van de volgende SERV-werkbaarheidsmonitor. De sociale partners zullen deze resultaten bespreken, wat kan leiden tot initiatieven en acties om de werkbaarheid van werknemers in de sector te verbeteren, onder andere aan de hand van concreet beschikbare instrumenten en tools.
 • Instroom en zij-instroom: dit gaat over het aantrekken van knelpuntberoepen in de welzijns-en zorgsectoren en het toeleiden van doelgroepen naar deze sectoren. Belangrijk om op te volgen in het kader van lokale diensteneconomie.

We volgen deze thema's op de voet op en houden je op de hoogte.

Wanneer kan ik zelf aan de slag met deze maatregelen?

Nog even geduld hiervoor...VIA6 is belangrijk, omdat het akkoord een aantal afspraken vastlegt tussen de sociale partners en de Vlaamse regering. Maar voor je die afspraken concreet kan uitvoeren in je eigen organisatie, moeten we die eerst nog in sectorale cao's gieten.

Wacht daar dus nog even op om in gang te schieten.

Sociare: tevreden met dit akkoord

Als vertegenwoordiger van meer dan 850 socioculturele werkgevers hebben we tijdens de onderhandelingen altijd de belangen van de socioculturele sector voorop gesteld.

Door COVID-19 ging er -terecht- veel aandacht naar zorg en welzijn. Maar ook onze sector heeft het moeilijk en heeft nood aan versterking, om na deze crisis terug te kunnen bloeien zoals voorheen.

Naast een verhoging van de lonen van de werknemers, gaan er voor het eerst in de VIA-geschiedenis verhoudingsgewijs veel middelen naar organisaties om zich te versterken en professionaliseren. Daar zijn we bijzonder tevreden mee.

Maar daar stopt het niet: aandacht voor kwaliteitsvolle loopbanen die betaalbaar zijn en rekening houden met verschillende levensfasen staat hoog op onze agenda voor de komende maanden.

Meer lezen over de VIA-onderhandelingen en akkoorden?

Paulien Natens

Paulien blogt #1: zo verdedigen we jouw belangen in tijden van corona

14.12.2020

Via onze belangenbehartiging vertolken we jouw stem als werkgever en wegen we mee op toekomstig beleid. In deze blogreeks neemt adviseur Paulien Natens je mee achter de schermen van intersectorale onderhandelingen, overlegmomenten met de vakbonden en de werkzaamheden van de sociale fondsen. In deze eerste aflevering: ontelbare online meetings, VIA-onderhandelingen en -hoe kan het ook anders- corona.

Onderhandelingen over een nieuw Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA6) van start

Begin juli is er op het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon overleg geweest tussen de Vlaamse Regering en de vakbonden en werkgevers van de zorg- en welzijnssector rond het 6de Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA6). Via Verso, intersectorale werkgeversorganisatie voor de Vlaamse sociale ondernemingen, is ook de socioculturele sector vertegenwoordigd op de werkgeversbank.

Voorakkoord VIA6: 10 miljoen euro voor de socioculturele sector

Deze ochtend hebben de werkgevers en werknemers uit de Vlaamse social profitsectoren een ontwerp van voorakkoord voor VIA6 bereikt met de Vlaamse regering. Sociare maakt deel uit van de onderhandelingsdelegatie voor dit nieuwe, intersectorale akkoord.

VIA6, dat loopt van 1 januari 2021 tot 31 december 2025, bepaalt de principes en het budgettaire kader voor een substantiële koopkrachtverhoging voor het personeel in de Vlaamse social profitsectoren, maar investeert ook in kwalitatieve jobs, meer mensen op de werkvloer en vernieuwde strategieën in de zoektocht naar nieuwe medewerkers. Het akkoord heeft betrekking op 179.718 vte in zowel de private als de publieke social profit.

VIA5 voor de socioculturele sector

Het VIA5-akkoord zet in op een versterking van de koopkracht van werknemers en een versterking van de kwaliteit van de tewerkstelling. In dit artikel vatten we van de inhoud van het akkoord voor de socioculturele sector kort samen.

Teksten: Vlaamse Intersectorale Akkoorden

De VIA-akkoorden schuiven bepaalde maatregelen naar voor om de arbeidsvoorwaarden van werknemers te verbeteren, en om die te realiseren krijgen de organisaties subsidies van de Vlaamse regering. Op deze pagina vind je de integrale teksten van VIA2, VIA3, VIA4 en VIA5 terug.

Lijsten: VIA-middelen per organisatie & per jaar

De VIA-akkoorden schuiven bepaalde maatregelen naar voor om de arbeidsvoorwaarden van werknemers te verbeteren, en om die te realiseren krijgen de organisaties subsidies van de Vlaamse regering. Op deze pagina vind je de VIA-middelen of bedragen per organisatie en per jaar terug.

Anderen lazen ook dit:

Sociaal akkoord krijgt uitvoering in NAR-cao's

Vorige maand kwamen de sociale partners tot een akkoord over een heel deel maatregelen: van landingsbaan tot minimumlonen. Deze princiepsakkoorden moesten nog in regelgevende teksten gegoten worden. Nu heeft de NAR zijn huiswerk klaar: een reeks cao's werd deze week gepubliceerd.

De cao's nr. 150 tot nr. 159 werden deze week afgesloten. In dit artikel lijsten we de verschillende maatregelen kort op, waarna wordt doorverwezen naar de uitgebreide analyse van onze collega's bij Unisoc.

Sociale Maribel PC 329.01 en PC 329.03 - saldo 2020 heeft vertraging

Jouw organisatie zal een mail ontvangen van het fonds Sociale Maribel ( PC 329.01 of PC329.03) over de afrekening en het saldo 2020.

Omdat de gegevens niet feilloos doorstroomden uit DMFA, heeft de afrekening van het jaar 2020 vertraging opgelopen.

Hieronder meer.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!