Ga verder naar de inhoud

Update: Bedrag werkhervattingspremie verhoogd

25.01.2024

In de programmawet van 26 december 2022 werd een nieuwe tewerkstellingsmaatregel voorzien. Het gaat om een werkhervattingspremie van 1.000 euro voor werkgevers die invalide werknemers aanwerven in het kader van progressieve werkhervatting. Voor werkhervattingen die starten vanaf 1 januari 2024 is het bedrag verhoogd naar 1.725 euro.

Deze maatregel is in werking getreden op 1 april 2023, maar de exacte voorwaarden moesten nog vastgelegd worden in een koninklijk besluit. Dit is gebeurd bij KB van 17 juli 2023. Daardoor kan je de werkhervattingspremie nu effectief aanvragen.

Voorwaarden

Je kan deze premie krijgen voor de progressieve tewerkstelling van een werknemer die al minstens één jaar arbeidsongeschikt was (dus tijdens een periode van invaliditeit). Het kan daarbij gaan om een nieuwe aanwerving i.h.k.v. een progressieve werkhervatting, of van een werknemer die al bij jouw in dienst was voor de arbeidsongeschiktheid.

De progressieve werkhervatting moet beginnen tussen 1 april 2023 en 31 maart 2025. Het moet dus gaan om de start van een progressieve tewerkstelling in deze periode. De verlenging van een bestaande progressieve tewerkstelling komt niet in aanmerking.

De werknemer moet de toegelaten arbeid minstens drie maanden voor 1 oktober 2025 verrichten. Periodes van jaarlijkse vakantie en gewaarborgd loon worden hiervoor gelijkgesteld.

Het moet gaan om toegelaten arbeid op basis van:

 • een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;
 • een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur die bij het begin van de toegelaten arbeid een voorziene duur van minstens drie maanden heeft, berekend van datum tot datum;
 • een overeenkomst in het kader van een alternerende opleiding die bij de aanvang van de toegelaten arbeid een verwachte duur heeft van minstens drie maanden, berekend van datum tot datum;
 • een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur of van bepaalde duur die bij het begin van de toegelaten arbeid een voorziene duur van minstens drie maanden heeft in het onderwijs;
 • een benoeming in vast verband, of een stage met het oog op een benoeming in vast verband in de openbare sector.

De toegelaten arbeid moet:

 • ofwel bezoldigde arbeid zijn die valt onder de Belgische sociale zekerheid voor werknemers (RSZ-wet van 27 juni 1969 - onderworpen aan minstens één sector);
 • ofwel een gelijkaardige activiteit zijn die onderworpen is aan de socialezekerheidswetgeving van een vreemd land waarmee België verbonden is door een internationaal of supranationaal instrument inzake coördinatie van sociale zekerheid;
 • ofwel een gelijkaardige activiteit in dienst van een internationale of supranationale organisatie zijn.

Uitsluitingen

De werkhervattingspremie wordt niet toegekend voor:

 • een tewerkstelling van doelgroepmedewerkers in PC 327;
 • een tewerkstelling in het kader van een flexi-job;
 • een tewerkstelling als gelegenheidswerknemer in de tuin- en landbouw en in begrafenisondernemingen;
 • een tewerkstelling die al lopende is bij het begin van de primaire arbeidsongeschiktheid;
 • een tewerkstelling als vrijwillig brandweerman, vrijwillig ambulancier of vrijwilliger van de civiele bescherming.

Bedrag

De werkhervattingspremie bedroeg oorspronkelijk 1.000 euro.

Dit bedrag is opgetrokken naar 1.725 euro voor progressieve werkhervattingen vanaf 1 januari 2024 op voorwaarde dat:

 • de periode gedekt door de toelating van de adviserend arts van het ziekenfonds, en
 • de werkhervatting op grond van deze toelating,
 • ten vroegste aanvatten op 1 januari 2024.

Je kan de de premie slechts eenmaal ontvangen per werknemer.

Aanvraag

Je vraagt de werkhervattingspremie aan via het ziekenfonds waarbij de werknemer is aangesloten. Dit kan elektronisch via het portaal van het Nationaal Intermutualistisch College. De aanvraag kan ook via een papieren formulier als elektronische wijze niet mogelijk is bij het ziekenfonds.

Je dient de aanvraag ten vroegste in na een periode van drie maanden toegelaten arbeid, en ten laatste twee jaar na het einde van de maand waarin de derde maand toegelaten arbeid is verricht.

Het ziekenfonds onderzoekt de aanvraag. Als aan alle voorwaarden voldaan is, betaalt het ziekenfonds de premie uiterlijk de laatste dag van de tweede kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin het einde van de periode van drie maanden toegelaten arbeid werd verricht. Als je de aanvraag later indient, dan betaalt het ziekenfonds de betaling uiterlijk de laatste dag van de tweede kalendermaand die volgt op de kalendermaand waarin je de aanvraag hebt ingediend.

Anderen lazen ook dit:

Wettelijk kader voor de samenlevingsdienst

Recent werd de wet tot invoering van een Samenlevingsdienst gepubliceerd. Er is voortaan een wettelijk kader met een apart statuut voor jongeren die zich inzetten bij een gastorganisatie voor een project van algemeen belang.

Vereenvoudigde procedure voor de gemeenschappelijke interne dienst

Het wordt eenvoudiger om een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW) op te richten.
Op 2 mei 2024 werd een KB gepubliceerd dat de regels versoepelt voor de oprichting van een zogenaamde kleine gemeenschappelijke interne dienst.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +900 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!