Ga verder naar de inhoud

Verplichte controle uittreksel strafregister 'goed en zedelijk gedrag' voor nieuwe medewerkers in bepaalde jeugdsectoren

09.06.2022

De Vlaamse Regering legt aan bepaalde organisaties de verplichting op om aan de hand van een uittreksel uit het strafregister het goed en zedelijk gedrag van nieuwe medewerkers te controleren. Het decreet van 3 juni 2022 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 24 juni 2022.

Voor wie geldt deze verplichting en hoe gebeurt de controle?

Het gaat om organisaties die een activiteit aanbieden die valt onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding aan minderjarigen.

Die organisaties controleren bij de aanstelling van elke nieuwe medewerker en voor elke medewerker die een gewijzigde activiteit zal uitvoeren, het goed en zedelijk gedrag van de betrokkene, dat minstens een onberispelijk gedrag in de omgang met minderjarigen inhoudt.

Daartoe bezorgt de betrokken medewerker aan de organisatie een uittreksel uit het strafregister van maximaal één maand oud, of een gelijkwaardig document, verleend door een andere lidstaat van de Europese Unie of door een daarmee gelijkgestelde staat.

Voorwaarden

De controle mag pas worden uitgevoerd als de volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn:

 1. de activiteit die de medewerker voor de organisatie zal uitvoeren valt onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen
 2. de medewerker zal in het kader van de activiteit op structurele basis rechtstreeks contact hebben met minderjarigen
 3. de medewerker is een meerderjarige persoon op het ogenblik van de aanstelling
 4. de medewerker wordt aangesteld door middel van een arbeidsovereenkomst, een benoeming of als vrijwilliger.
  Voor vrijwilligers in de jeugdsector werd door de minister van jeugd een uitzondering gevraagd, waardoor zij vrijgesteld kunnen worden van deze verplichting.

Wat wordt er precies gecontroleerd?

Bij de controle van het uittreksel uit het strafregister mag rekening worden gehouden met de volgende elementen:

 1. contextuele gegevens
 2. het tijdsverloop sinds een mogelijke veroordeling
 3. het feit of het gaat om een veroordeling wegens feiten gepleegd ten aanzien van een minderjarige
 4. andere elementen die de organisatie, die de medewerker aanstelt, relevant acht.

En wat met de GDPR?

De betrokken organisaties kunnen, met het oog op de bescherming van minderjarigen, de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • de identificatiegegevens die vermeld worden op het uittreksel uit het strafregister,
 • de veroordelingen die vermeld worden op het uittreksel uit het strafregister.

De verwerking van de persoonsgegevens beperkt zich tot de toegelaten controles zoals hiervoor vermeld.

De organisatie moet als verwerkingsverantwoordelijke zorgen voor een correcte verwerking van deze persoonsgegevens conform de GDPR-regels.

De uittreksels uit het strafregister worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de controle en worden vernietigd nadat de definitieve beslissing omtrent de aanstelling van de medewerker is genomen of, nadat de controle van het uittreksel uit het strafregister is voltooid en er het gepaste gevolg aan gegeven is.

De organisaties nemen de passende maatregelen met het oog op transparantie ten aanzien van de betrokkenen. Concreet betekent dit o.m. dat je deze verwerking moet opnemen in je privacyverklaring (voor werknemers, sollicitanten en vrijwilligers). Denk er ook aan om deze verwerking mee op te nemen in je register van verwerkingsactiviteiten.

Omdat het hier gaat om een verwerking van persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafrechtelijke inbreuken, moet er rekening worden gehouden met volgende specifieke bepalingen:

 • De organisatie moet een lijst opstellen van de categorieën van personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens, met een beschrijving van hun hoedanigheid ten opzichte van de verwerking van de beoogde gegevens. Deze lijst wordt ter beschikking gehouden van de gegevensbeschermingsautoriteit.

 • De organisatie moet ervoor zorgen dat de aangewezen personen door een wettelijke of statutaire verplichting, of door een evenwaardige contractuele bepaling, ertoe gehouden zijn het vertrouwelijke karakter van de betrokken gegevens in acht te nemen.

Anderen lazen ook dit:

Tijdelijke werkloosheid vanaf 1 juli 2022

De vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona loopt af op 30 juni.

Vanaf 1 juli zullen de werkgevers die tijdelijke werkloosheid willen toepassen binnen hun organisatie terug de gewone procedure van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen moeten volgen. Er zijn wel nog een paar versoepelingen voorzien tijdens een overgangsperiode.

We geven je hieronder een overzicht van de voorwaarden, procedure en gevolgen voor de werknemer.

Discriminatie op grond van moederschap: Arbeidsrechtbank aanvaardt geluidsopnames als bewijs

De Arbeidsrechtbank van Luik heeft een werkgever veroordeeld wegens discriminatie op grond van moederschap.

Het doorslaggevende element in de zaak was een opname van gesprekken door de werknemer die door de rechtbank als toelaatbaar en doorslaggevend bewijs werd beschouwd.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!