Ga verder naar de inhoud

Vaarwel kleine vergoedingsregel, welkom amateurkunstenvergoeding

13.11.2023

De kleine vergoedingsregel (KVR) gaat op de schop vanaf 1 januari 2024. In de plaats komt de amateurkunstenvergoeding. Net als de KVR is de amateurkunstenvergoeding een kostenvergoeding die vrijgesteld is van sociale en fiscale bijdragen, als aan alle voorwaarden voldaan is.

Wat was de KVR ook al weer?

Sinds 1 juli 2004 kunnen kunstenaars een beperkte vergoeding voor kleinschalige artistieke prestaties ontvangen in het kader van de 'kleine vergoedingsregel'. Dit is een systeem waarbij een kunstenaar voor maximaal 30 dagen per jaar een beperkte vergoeding krijgt voor zijn prestaties, vrijgesteld van RSZ-bijdragen en belastingen. Hiervoor moet de kunstenaars een kunstenaarskaart hebben. Er geldt een maximum dagbedrag van 147,69 euro en een maximum jaarbedrag van 2953,37 euro.

Nieuw: de amateurkunstenvergoeding

Deze kleine vergoedingsregel wordt vanaf 1 januari vervangen door de amateurkunstenvergoeding. Voor deze nieuwe regeling geldt er geen maximum jaarvergoeding meer. Er blijft wel een maximumvergoeding van 70 euro per dag (niet geïndexeerd bedrag). Voor 2024 is dit 77,22 euro. Dit is duidelijk minder dan in het regime van de KVR. Dit bedrag geldt per opdrachtgever.

Het maximumaantal dagen blijft 30, waarvan er maximaal 7 dagen op een rij voor dezelfde opdrachtgever gepresteerd mogen worden. Dit verandert niet.

Wat wel verandert, is dat wel bovenop het dagbedrag nu ook een verplaatsingsvergoeding betaald mag worden. Je mag een kunstenaar maximaal 20 euro per dag toekennen om zijn verplaatsing te vergoeden. Aangepast aan de index op 1 januari 2024 komt dit op een bedrag van 22,06 euro. Deze verplaatsingskosten moeten bewezen worden. Enkel voor vervoer met de auto en met de fiets mag je een forfaitaire kilometervergoeding toekennen, die overeenkomt met de geldende maxima.

Duidelijke toepassingsgebied

De amateurkunstenvergoeding kan toegekend worden voor elke activiteit die een noodzakelijke artistieke bijdrage levert aan een artistieke creatie of uitvoering binnen de volgende domeinen:

 • de beeldende en audiovisuele kunsten;
 • de muziek;
 • de literatuur;
 • het spektakel;
 • het theater;
 • de choreografie;
 • het stripverhaal.

Registratieplicht

De kunstenaarskaart verdwijnt. Ook het bijhouden van de prestaties via Artist@Work valt weg. In de plaats daarvan komen onderstaande andere administratieve verplichtingen.

 • Zowel de kunstenaar als de opdrachtgever moeten geregistreerd zijn bij de RSZ, via een beveiligde toepassing van de RSZ.
 • Ook de prestatie moet via deze weg geregistreerd worden, door de opdrachtgever en uiterlijk bij aanvatting van de activiteiten.
 • Als je als opdrachtgever meer dan 100 dagvergoedingen in een kalenderjaar toekent, moet je daarover een rapport overmaken aan de Kunsenaarscommissie, ten laatste op 1 maart van het volgende jaar. Wat moet er in dit rapport?
  • Een omstandige verantwoording van het intensief gebruik van de amateurkunstenvergoeding;
  • Een overzicht van de externe klanten die betrokken waren bij de artistieke activiteiten waarvoor gebruik werd gemaakt van de amateurkunstenvergoeding;
  • Een overzicht van het totale omzetcijfer en alle activiteiten en de plaats van die activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van de amateurkunstenvergoeding.

Cumulatieverbod

De opdrachtgever en de kunstenaar, die gebruik maken van de amateurkunstenvergoeding, mogen op dat moment niet verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst, door een aannemingsovereenkomst, door een statutaire aanstelling of met toepassing van een kunstenaarsvisum (= het zogenaamde stelsel ‘1bis’).

De amateurkunstenvergoeding is ook niet cumuleerbaar met volgende prestaties in het kader van artikel 17, namelijk:

 • als animator, leider, monitor, coördinator, sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, terreinverzorger-materiaalmeester, lesgever, coach, procesbegeleider, buiten zijn werk- of schooluren of tijdens schoolvakanties, door een door de bevoegde overheid erkende organisatie of organisatie die aangesloten is bij een erkende koepelorganisatie en die tot taak hebben socioculturele vorming en/of sportinitiatie en/of sportactiviteiten te verstrekken;
 • en/of voor organisatoren van socioculturele manifestaties voor maximaal 32 uren (gespreid over volgens de behoeften op de dag van het evenement en 3 dagen voor of na het evenement).

Omgekeerd kan men voor deze twee opgesomde prestaties artikel 17 niet toepassen als de kunstenaar in het betrokken jaar van de werkgever de amateurkunstenvergoeding ontvangt.

Als je kan bewijzen dat er in de verschillende 'statuten' prestaties van verschillende aard worden geleverd, zijn deze cumulverboden niet van toepassing.

Meer dan 500 euro? Solidariteitsbijdrage van 5 procent van het totale bedrag voor opdrachtgever

Betaal je kunstenaars meer dan 500 euro per kalenderjaar in het kader van de amateurkunstenvergoeding? Dan ben je een een solidariteitsbijdrage op dit bedrag verschuldigd. Ook dit bedrag wordt geïndexeerd, waardoor je dit voor 2024 uitkomt op 551,56 euro. Deze bijdrage bedraagt 5 procent. Als je die grens overschrijdt, zal de RSZ zelf contact opnemen met jou. Via je eBox zal je van de RSZ een aanmaning krijgen om deze bijdrage te betalen, ten laatste op 5 februari van het volgende jaar. Je dient deze bijdrage dan in februari te betalen.

Deze bijdrage geldt niet per kunstenaar, maar geldt voor het totale bedrag betaald in het kader van de amateurkunstenvergoeding.

Geen fiscale formaliteiten voor kunstenaar

De kunstenaar moet de inkomsten niet aangeven op zijn belastingsbrief.

Anderen lazen ook dit:

Nieuwe grensbedragen voor bijverdienen tijdens pensioen

Door de jaarlijkse indexering van de grensbedragen mogen gepensioneerden sinds 1 januari weer iets meer bijverdienen. Onbeperkt bijverdienen blijft nog altijd voorbehouden aan gepensioneerden van 65 jaar en ouder of met 45 loopbaanjaren bij de start van hun pensioen.

Behoud van gsm-nummer bij einde arbeidsovereenkomst

Sinds 1 januari 2024 kunnen werknemers de teruggave van hun gsm-nummer vragen aan hun ex-werkgever als ze vóór de indiensttreding ook al eigenaar waren van dit nummer.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!