Ga verder naar de inhoud

Telethuiswerk: hoe organiseer ik het praktisch in coronatijden?

14.06.2021

Sinds maandag 2 november 2020 is het telethuiswerk weer verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent, in de mate dat de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten en de dienstverlening dit toelaat. Dit om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Telethuiswerken voor elke functie die zich daartoe leent

Voor de functies waar je telewerk niet kan toepassen, moeten organisaties de nodige maatregelen nemen om de naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Deze regel is eveneens van toepassing op het vervoer georganiseerd door de werkgever.

Let wel: Aan de werknemers die niet kunnen telethuiswerken moet je een attest bezorgen, of elk ander bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt.

Vanaf 9 juni zijn terugkeermomenten toegelaten. Een attest of bewijs moet niet worden afgeleverd voor de terugkeermomenten. Meer informatie over de terugkeermomenten vind je op de website van de FOD WASO.

Praktische regeling thuiswerk in coronatijden

Deze nieuwe vorm van verplicht ‘telethuiswerk’ valt strikt genomen niet onder de bestaande regelgeving:

 • Het is geen huisarbeid (art. 119 WAO) en ook geen structureel telewerk zoals geregeld door cao nr. 85.
 • Het gaat ook verder dan het occasioneel telewerk dat werd ingevoegd door de Wet Peeters (Wet 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk).

Je maakt dus best praktische afspraken op over het telewerk tijdens corona in overleg met je werknemers nieuwe of aanvullende afspraken, afgestemd op de huidige situatie.

Belangrijk om weten: De Nationale Arbeidsraad (NAR) sloot op 26 januari 2021 cao nr. 149 af, en die gaat over aanbevolen of verplicht telewerk door de coronacrisis. De cao is van suppletieve aard, dat wil zeggen dat ze niet van toepassing is op organisaties die voor 1 januari 2021 al een regeling van occasioneel of structureel telewerk hebben uitgewerkt. Meer informatie lees je in ons nieuwsbericht 'Corona: nieuwe cao regelt telewerk voor 2021'.

Hoe gebruik je dit model?

 • Dit kan zonder formele voorwaarden.
 • Wij raden aan om de werknemers de afspraken per e-mail te bezorgen, met de vraag dat zij een leesbevestiging sturen voor akkoord.

Zijn mijn werknemers verzekerd tijdens thuiswerk?

De werknemer is gedekt tegen een arbeidsongeval als het ongeval plaatsvindt tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Dit principe geldt ook bij structureel telewerk en occasioneel telewerk.

Maar geldt hetzelfde voor de maatregel van verplicht telewerk die de federale overheid in de huidige crisis heeft genomen?

Na een vraag van Unisoc, bevestigt Assuralia (de federatie die bijna alle verzekeringsmaatschappijen die op de Belgische markt actief zijn vertegenwoordigt) dat dit inderdaad het geval is en herinneren zij aan de voorwaarden.

De telewerker moet onder het gezag van zijn werkgever staan en zijn arbeidsovereenkomst uitvoeren wanneer zijn ongeval zich voordoet. Hoe kan je dit bewijzen? Als aan de voorwaarden van de wet op de arbeidsongevallen (artikel 7, lid 4) is voldaan, wordt er van uitgegaan dat dit bewezen is:

 • er moet een schriftelijk document zijn dat de werknemer toestemming geeft om te telewerken. De vorm van het schriftelijk document maakt niet uit, een e-mail volstaat hier dus ook (zie bovenstaande);
 • in dit schrijven moet de plaats worden vermeld waar het werk moet worden uitgevoerd (anders geldt het vermoeden dat dit de woonplaats is of de plaats(en) waar de telewerker gewoonlijk zijn telewerkzaamheden verricht); en
 • het moet het telewerkrooster bevatten (anders geldt het vermoeden dat de telewerker verplicht is om zijn telewerk te verrichten tijdens de uurroosters die hij/zij zou hebben moeten naleven in de onderneming zelf).

Als er geen sprake is van een geschrift, is er nog steeds een dekking mogelijk via de verzekering, maar het vermoeden dat de schade gerelateerd is aan het werk is niet langer van toepassing en de normale bewijsregels zijn van toepassing.

De telewerker is ook gedekt voor de reisweg van en naar school of de dagopvang. En ook voor de verplaatsing naar en van huis naar de plaats waar hij of zij zijn of haar maaltijd neemt of krijgt (dezelfde regels als voor de werknemer in het bedrijf).

Om als een arbeidsongeval te worden beschouwd, moet het ongeval plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Een werknemer die bijvoorbeeld op zijn dak klimt of andere handelingen begint te stellen die niets met het werk te maken hebben, is dus niet gedekt.

Verblijft de werknemer tijdelijk op een andere plaats, dan geeft hij het adres en de duur van verblijf op voorhand door aan de werkgever.

De werknemer meldt het ongeval best onmiddellijk aan de werkgever.

Moet ik mijn werknemers een vergoeding toekennen in het kader van thuiswerk?

Momenteel zijn veel werknemers van thuis uit aan het werken en dat brengt ook kosten met zich mee voor de werknemer.

Wat moet je vergoeden?

De werkgever is verplicht (tenzij anders overeengekomen) de voor de uitvoering van het werk nodige hulp, hulpmiddelen en materialen ter beschikking te stellen (zie artikel 20, 1° van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, artikel 9 van de CAO nr. 85 van 9 november 2005 betreffende het telewerk). Het aandeel in de kosten van de werkgever beperkt blijft tot de professionele verbindings- en communicatiekosten. Gebruikt de telewerker eigen apparatuur, dan vergoed je de aan het telewerk verbonden kosten van installatie, werking en onderhoud van informaticaprogramma's en de afschrijvingskosten.

Kun je overeenkomen dat je geen vergoeding betaalt?

Artikel 20 1° Arbeidsovereenkomstenwet verplicht de werkgever om werknemers te vergoeden voor de kosten die ze maken in de uitoefening van hun functie. Maar het voorziet tegelijk in de mogelijkheid om anders overeen te komen. Zo’n overeenkomst mag echter niet tot gevolg hebben dat er afgeweken wordt van zijn barema of het minimumloon. Het loon van de werknemer mag met andere woorden door het op zich nemen van de kosten niet onder het algemeen minimumloon of sectoraal barema gaan. (Cass. 10 december 2007, RABG 2008, 851; Arbeidshof Brussel, 19 februari 2010, 2009/AB/52.045). Het moet dus hoger liggen als u zo’n overeenkomst wilt sluiten.

Let op: Vermeld duidelijk in de telewerkovereenkomst- of bijlage dat je geen vergoeding betaalt. Doe je dat niet, dan ben je alsnog verplicht de professionele verbindings- en communicatiekosten te vergoeden.

Wat mag je vergoeden?

Je mag alle kosten vergoeden die de werknemer maakt in het kader van telewerk (bv. verwarmingskosten, internet, bureaugebruik, elektriciteit, papier).

Als werkgever kun je je personeel dat thuiswerkt door de coronacrisis een forfaitaire kostenvergoeding geven:

 • Vanaf 1 april 2020 bedraagt het bedrag van de forfaitaire bureaukosten maximum 129,48 per maand. Deze bureauvergoeding van is bedoeld tot dekking van de kosten voor verwarming, elektriciteit, klein bureaugereedschap, enz., en kan vrij van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen toegekend worden aan alle werknemers die van thuis uit werken. Je kan deze dus ook geven aan werknemers die vóór de coronamaatregelen niet van thuis uit werkten, en dus ook zonder dat de werkgever en werknemer een formele telewerkovereenkomst hebben afgesloten.
 • Deze tijdelijke vergoeding vervangt dan wel elke andere bureauvergoeding die al werd toegekend binnen de organisatie.

Als werkgever kun je daarbovenop ook een kostenvergoeding tot 40 euro per maand betalen voor het gebruik van:

 • een privéinternetaansluiting en -abonnement: maximum 20 euro
 • een privécomputer: maximum 20 euro

Als de werknemer andere kosten moet maken (gebruik eigen telefoon, aankoop van een scherm of een scanner, enz.) mag je die als werkgever ook terugbetalen. Daarvoor is geen algemeen forfait vastgelegd, je moet de terugbetaling baseren op de werkelijke kosten. Houd in dat geval zeker het bewijs van de kosten (facturen, betalingsbewijzen, …) goed bij.

Meer lezen over telewerk

Vragen hierover?

Bel of mail ons gerust: 02/503.18.11 of helpdesk@sociare.be

Anderen lazen ook dit:

Wettelijk kader voor de samenlevingsdienst

Recent werd de wet tot invoering van een Samenlevingsdienst gepubliceerd. Er is voortaan een wettelijk kader met een apart statuut voor jongeren die zich inzetten bij een gastorganisatie voor een project van algemeen belang.

Vanaf 1 juli in Brussel: werkgelegenheidssteun versterkt en nieuwe werkuitkering ziet het licht

De Brusselse regering heeft een besluit aangenomen dat de werkgelegenheidssteun in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest versterkt. Zo wil ze de effectiviteit van haar werkgelegenheidsmaatregelen vergroten. Het gaat voornamelijk om aanpassingen aan de bestaande regelgeving. Hiernaast heeft ze ook een nieuwe werkuitkering ingevoerd.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +900 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!