Ga verder naar de inhoud

FAQ: politiek verlof

28.01.2019

Ik heb een medewerker die politiek verkozen is: wat nu?

Een verkozen werknemer heeft recht op politiek verlof. Dat wil zeggen dat hij of zij gedurende een aantal dagen afwezig mag zijn van het werk. Voor de uitvoerende mandaten (burgemeester, schepen, voorzitter of lid van een bureau van een districtsraad of voorzitter van het OCMW) is dat politiek verlof onbetaald, voor de andere mandaten heeft de werknemer recht op politiek verlof met behoud van loon. Je leest er alles over in deze FAQ.

Op hoeveel dagen politiek verlof heeft mijn werknemer recht?

Het maximumaantal dagen politiek verlof waar de werknemer recht op heeft, hangt af de volgende factoren:

 • het mandaat
 • de instelling
 • de omvang van de gemeente.

Wanneer jouw medewerker verschillende politieke mandaten cumuleert, kan hij ook het politiek verlof verbonden aan deze politieke mandaten cumuleren.

Hieronder een overzicht van de verschillende mogelijkheden:


1) Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn


Burgemeester of schepenen

 • in gemeenten met meer dan 50.000 inwoners: max. 2 dagen/week
 • in gemeenten met 10.000 - 50.000 inwoners: max. 2 dagen/week
 • in gemeenten met minder dan 10.000 inwoners: max. 2 dagen/week


Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn

 • in gemeenten met meer dan 50.000 inwoners: max. 2 dagen/week
 • in gemeenten met 10.000 - 50.000 inwoners: max. 2 dagen/week
 • in gemeenten met minder dan 10.000 inwoners: max. 2 dagen/week


Gemeenteraadslid en leden van de raad voor maatschappelijk welzijn

 • in gemeenten met meer dan 50.000 inwoners: max. 1 dag/maand
 • in gemeenten met 10.000 - 50.000 inwoners: max. 1 dag/maand
 • in gemeenten met minder dan 10.000 inwoners: max. halve dag/maand


Leden van het vast bureau van de raad voor maatschappelijk welzijn

 • in gemeenten met meer dan 50.000 inwoners: max. 2.5 dagen/maand
 • in gemeenten met 10.000 - 50.000 inwoners: max. 2 dagen/maand
 • in gemeenten met minder dan 10.000 inwoners: max. 1 dag/maand


2) Districtsraad


Voorzitter en leden bureau

 • in gemeenten met meer dan 50.000 inwoners: max. 2 dagen/week
 • in gemeenten met 10.000 - 50.000 inwoners: max. 2 dagen/week
 • in gemeenten met minder dan 10.000 inwoners: max. 2 dagen/week


Andere leden

 • in gemeenten met meer dan 50.000 inwoners: max. 1 dag/maand
 • in gemeenten met 10.000 - 50.000 inwoners: max. 1 dag/maand
 • in gemeenten met minder dan 10.000 inwoners: max. 1 dag/maand


3) Provincieraad


Lid of voorzitter

 • in gemeenten met meer dan 50.000 inwoners: tijdens de zitting
 • in gemeenten met 10.000 - 50.000 inwoners: tijdens de zitting
 • in gemeenten met minder dan 10.000 inwoners: tijdens de zitting


4) VGC/COCOF/GGC/RDG


Lid of voorzitter

 • in gemeenten met meer dan 50.000 inwoners: max. 1 dag/maand
 • in gemeenten met 10.000 - 50.000 inwoners: max. 1 dag/maand
 • in gemeenten met minder dan 10.000 inwoners: max. 1 dag/maand


5) Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD)

Lid

 • in gemeenten met meer dan 10.000 inwoners: 1 dag/maand.
 • in gemeenten tot 10.000 inwoners: 0,5 dag/maand


Tips & praktische afspraken

 • De werknemer moet het politiek verlof gebruiken voor het vervullen van de opdrachten die rechtstreeks voortvloeien uit de uitoefening van de mandaten of ambten.
 • Bij aanvang van het mandaat levert de betrokken werknemer jou het bewijs van het bestaan van zijn of haar mandaat of ambt. Bovendien brengt hij of zij je ten laatste de woensdag van de week die de week van zijn afwezigheid voorafgaat op de hoogte van de geplande afwezigheidsdagen.
 • De werknemer, die het ambt of mandaat van burgemeester, schepen, voorzitter of lid van een bureau van een districtsraad of voorzitter van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn uitoefent, kan zijn of haar arbeidsovereenkomst ook volledig schorsen voor de uitoefening van zijn mandaat of ambt. Hij of zij brengt jou als werkgever dan schriftelijk op de hoogte van de startdatum en de duur van de schorsing. De duur van die schorsing is minstens 12 maanden en kan je daarna hernieuwen. Bij de start van het mandaat of ambt brengt de werknemer jou ten laatste bij de start van de schorsing op de hoogte. Bij hernieuwing van de schorsing of wanneer de schorsing start tijdens de uitoefening van het mandaat of ambt brengt de werknemer jou een maand op voorhand op de hoogte, tenzij je een kortere termijn aanvaardt.

Heeft mijn werknemer recht op loon?

Tijdens het politiek verlof heeft de werknemer recht op behoud van loon, behalve voor deze uitvoerende mandaten:

 • burgemeester
 • schepen
 • voorzitter of lid van een bureau van een districtsraad
 • voorzitter van het OCMW.

Het recht op loon voor het betaald politiek verlof is begrensd tot 3.705,73 euro per maand (bedrag vanaf 1 september 2018). Dat komt neer op 142,5279 euro per dag in een 6-dagenstelsel of 171,03 euro per dag in een 5-dagenstelsel.

Afhankelijk van het soort politieke functie die men bekleedt geldt er al dan niet gelijkstelling voor het vakantiegeld en voor de eindejaarspremie:

 • Openbaar ambt zonder loonwaarborg: gelijkgesteld
 • Politiek verlof zonder loonwaarborg (burgemeester, schepen, enz.): niet gelijkgesteld
 • Politiek verlof met loonwaarborg: gelijkgesteld


Is dat loon ten laste van jou of kan je dat op een bepaalde manier terugvorderen?

Het voor het politiek verlof betaalde loon en de werkgeversbijdragen vorder je elke 3 maanden van de betrokken instelling terug door een schuldvordering, vergezeld van de maandelijkse loonafrekening van de werknemer.

Die instelling houdt het uitbetaalde bedrag af van de vergoeding die de werknemer ontvangt voor zijn of haar mandaat. De inhouding mag evenwel niet meer bedragen dan de helft van de vergoeding.

Kan ik een werknemer die politiek actief is zomaar ontslaan?

Goed om te weten: een werknemer die kandidaat is voor een verkiezing voor een politieke instelling en/of verkozen wordt, is beschermd tegen ontslag.

Hiervoor bericht de werknemer je van zijn of haar kandidaatstelling binnen de 6 maanden voor de verkiezing.

De ontslagbescherming start vanaf de ontvangst van het aangetekend schrijven. Doet de werknemer geen kennisgeving van zijn kandidaatstelling? Dan start de bescherming vanaf zijn verkiezing of aanstelling. (Arbh. Gent 27 september 2010).


Wordt de werknemer verkozen?

 • Dan loopt de ontslagbescherming tot 6 maanden na het einde van het mandaat. Zo niet, dan eindigt de bescherming 3 maanden na de verkiezing.
 • Ontsla je de werknemer tijdens de beschermingsperiode? Dan moet je bij betwisting kunnen bewijzen dat het gaat om een ontslag om andere redenen dan de politieke kandidaatstelling of het politiek mandaat. Anders ben je de werknemer bovenop de normale opzeggingsvergoeding een forfaitaire vergoeding gelijk aan het brutoloon van 6 maanden verschuldigd.

Bronnen

 • Wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat.
 • KB van 28 december 1976 betreffende de duur en de voorwaarden van gebruikmaking van het verlof, verleend bij de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat.
 • KB van 5 april 2001 tot uitvoering van artikel 4bis § 1 en § 2 van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat.

Anderen lazen ook dit:

Progressieve werkhervatting: bijlage arbeidsovereenkomst

Hervat één van je medewerkers binnenkort gedeeltelijk het werk na een periode van arbeidsongeschiktheid? Dan ben je als werkgever verplicht om die progressieve werkhervatting officieel te maken in een bijlage bij de arbeidsovereenkomst.

Alle actuele bedragen op een rij

Een actueel totaaloverzicht van alle bedragen die voor jou als werkgever relevant zijn? Op deze pagina vind je ze alfabetisch gerangschikt terug.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!