Ga verder naar de inhoud

Corona: FAQ vaccinatie en privacy van de werknemers

29.09.2021

De vaccinatiegraad in Vlaanderen is intussen hoog genoeg om iedereen terug te laten keren naar de werkvloer.

Om grote evenementen veilig te laten doorgaan mag je nu ook vragen naar het Covid-certificaat van de deelnemers, het zogenaamde "Covid safe ticket".

Maar hoe zit het nu met de werknemers? In dit artikel lees je de antwoorden op enkele veel gestelde vragen met betrekking tot vaccinatie en werknemers.

Intussen is het voor organisaties vanaf 50 werknemers ook mogelijk om de vaccinatiegraad in de organisatie op de vragen. En is er in Vlaanderen een kader uitgewerkt om vaccinaties op de werkvloer mogelijk te maken onder bepaalde voorwaarden. We lichten deze maatregelen hier ook kort toe.

Kan ik mijn werknemers verplichten om zich te laten vaccineren?

Neen

De overheid legt geen verplichting op aan haar burgers om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Aangezien het niet om een verplichte vaccinatie gaat, mogen je werknemers dus vrij kiezen of zij zich al dan niet laten vaccineren. Je mag je werknemers dus niet verplichten om zich te laten vaccineren.

Mag ik de vaccinatiestatus van mijn werknemers bijhouden?

Neen

Op dit moment is het niet toegelaten om informatie omtrent de vaccinatie van werknemers te registreren. Het gaat hier namelijk om een bijzondere categorie van persoonsgegevens: gegevens over de gezondheid. In het kader van de GDPR-regelgeving is het verwerken van deze gevoelige gegevens slechts in zeer beperkte gevallen mogelijk, en momenteel is hier nog geen wettelijke basis voor.

De Belgische gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) beschouwt het louter opvragen van deze informatie al als een gegevensverwerking die verboden is (op basis van artikel 9 van de GDPR). Volgens deze strikte interpretatie mag je werknemers dus zelfs niet vragen of ze gevaccineerd zijn.

Wat bij vermoedens dat bepaalde werknemers niet gevaccineerd zijn?

Je kan hier niet veel tegen doen.

Omdat vaccinatie tegen Covid-19 niet wettelijk verplicht is betekent dit dat een weigering om zich te laten vaccineren geen reden tot ontslag is. Op dit moment zelfs niet in de zorgsector.

Evenmin mag je van werknemers of externe medewerkers een bewijs van vaccinatie vragen als voorwaarde voor toegang tot de werkplek.

Je mag werknemers waarvan je vermoedt dat ze niet gevaccineerd zijn ook niet anders behandelen. De vaccinatiestatus van de werknemer kan gelijkgesteld worden met de (toekomstige) gezondheidstoestand. Dit is een beschermd criterium in de anti-discriminatiewetgeving.

Moet ik alle preventieve maatregelen ook blijven toepassen voor gevaccineerde werknemers?

Ja

Zoals hierboven al werd uitgelegd mag je de gegevens over de vaccinatiestatus van je werknemers niet verwerken. Bovendien mag je werknemers die niet gevaccineerd zijn niet anders behandelen. Je moet de preventiemaatregelen dus zonder onderscheid voor alle werknemers blijven toepassen.

Wat kan ik als werkgever verder nog doen rond vaccinatie?

Werknemers sensibiliseren en motiveren om zich te laten vaccineren.

Het overlegcomité benadrukt dat vaccinatie de enige structurele uitweg is uit de pandemie. De vaccins zijn werkzaam en veilig. We ondersteunen de oproep van de regering: bescherm het leven van jou en je naasten door je te laten vaccineren en je medewerkers te motiveren om dit ook te doen. Op de website laatjevaccineren.be vind je alle informatie en tips die je kunnen helpen om je medewerkers te sensibiliseren.
Werknemers hebben recht op klein verlet wanneer ze zich aanbieden voor een vaccin. Lees hier de info over het vaccinatieverlof.

Vaccinatiegraad in de organisatie opvragen via de arbeidsarts

De overheid heeft intussen een systeem ontwikkeld om de vaccinatiegraad per onderneming te kunnen nagaan.

Het gaat om geanonimiseerde gegevens over de vaccinatiegraad in de onderneming/organisatie die vanuit de overheid via een specifieke module ter beschikking worden gesteld aan de arbeidsarts van de interne of externe preventiedienst van de onderneming.

De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk heeft de voorwaarden vastgelegd die moeten worden voldaan om deze informatie ter beschikking te kunnen stellen.

  • Dit kan enkel voor organisaties of vestigingen met minstens 50 werknemers.
  • Op vraag van de werkgever deelt de arbeidsarts de vaccinatiegraad mee aan de organisatie en aan het CPBW, of de vakbondsafvaardiging wanneer er geen CPBW is. Let wel, een hoge vaccinatiegraad in de organisatie betekent niet dat de preventiemaatregelen niet meer moeten worden toegepast.
  • Wanneer het aantal gevaccineerden in de organisatie tussen de 20% en de 90% ligt worden de precieze percentages bezorgd aan de arbeidsarts. Voor de ondernemingen waarbij het aantal gevaccineerden daarboven of daaronder ligt, wordt enkel deze informatie verstrekt (en dus niet het precieze percentage).

Het doel van deze maatregel is om werknemers te sensibiliseren in organisaties waar de vaccinatiegraad laag ligt. En de niet-gevaccineerden te motiveren om zich alsnog te laten vaccineren.

Het standpunt van de de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk kan je hier lezen.

Telt je organisatie minstens 50 werknemers, neem dan contact op met je arbeidsarts om zicht te krijgen op de vaccinatiegraad binnen je organisatie.

Vaccinaties op de werkvloer

Vlaanderen heeft de modaliteiten vastgelegd om vaccinaties via de arbeidsgeneeskundige diensten mogelijk te maken. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk mensen bereiken en de middelen in te zetten daar waar het rendement en de risico’s op eventuele besmettingen hoger zijn. Volgende modaliteiten werden vastgelegd om dit te organiseren:

  • Deze vaccinaties zullen enkel mogelijk zijn in bedrijven met een vaccinatiegraad van minder dan 70% en met minimaal 100 werknemers.
  • Werknemers kunnen vrijwillig kiezen voor een vaccinatie op de werkvloer.
  • De onderneming in kwestie moet de vraag eerst stellen aan arbeidsgeneeskundige dienst, op vraag van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk. Dit is ook belangrijk in het kader van het respecteren van de privacy van werknemers.
  • De federale overheid heeft een ‘collectivity tool’ uitgewerkt: via deze toepassing kunnen de arbeidsgeneeskundige diensten de vaccinatiegraad van de onderneming raadplegen. (zie hierboven)

Als aan de bovenstaande voorwaarden voldaan is, dan kan de arbeidsgeneeskundige dienst contact opnemen met het lokaal Vaccinatiecentrum. Het agentschap Zorg en Gezondheid zal hen de nodige contactgegevens bezorgen. Vervolgens zijn er twee mogelijke scenario’s:

  • De arbeidsgeneeskundige diensten zullen de vaccinaties zelf organiseren. Logistieke afspraken kunnen gemaakt worden met het vaccinatiecentrum in de eerstelijnzone. De vaccins zullen ook daar beschikbaar worden gesteld.
  • Wanneer de arbeidsgeneeskundige diensten de vaccinaties niet zelf organiseren, zal ieder vaccinatiecentrum bekijken of er nog voldoende capaciteit is om mobiele equipe in te zetten om de vaccins toe te dienen. In dit geval gaat het om een inspanningsverbintenis.

Bron en meer informatie op laatjevaccineren.be

Anderen lazen ook dit:

Werkhervattingspremie kan nu aangevraagd worden

In de programmawet van 26 december 2022 werd een nieuwe tewerkstellingsmaatregel voorzien. Het gaat om een werkhervattingspremie van 1.000 euro voor werkgevers die invalide werknemers aanwerven in het kader van progressieve werkhervatting.

Deze maatregel is in werking getreden op 1 april 2023, maar de exacte voorwaarden moesten nog vastgelegd worden in een koninklijk besluit. Dit is gebeurd bij KB van 17 juli 2023 waardoor de werkhervattingspremie nu effectief kan aangevraagd worden.

Werken tijdens een hittegolf: waar moet je rekening mee houden?

We worden deze dagen weer geconfronteerd met een hittegolf en dan is het goed om even een aantal aandachtspunten in herinnering te brengen. Wat zijn je wettelijke verplichtingen tegenover je medewerkers? En hoe zit dat als ze telewerken? We zetten het op een rij in dit artikel.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!