Ga verder naar de inhoud

VIA6: cao gesloten over 1,1% loonstijging

23.11.2021

In uitvoering van het VIA6-akkoord sloten de sociale partners op 8 november 2021 een cao af over een loonstijging van 1,1%. Let op: dit geldt enkel voor werknemers die vallen onder PC 329.01 én in dienst zijn van een organisatie die de Vlaamse overheid structureel erkent en subsidieert. De cao treedt retroactief in werking vanaf 1 januari 2021.

Valt mijn organisatie onder het toepassingsgebied van deze cao?

De cao is enkel van toepassing op organisaties die aan volgende criteria voldoen:

 • onder paritair comité 329.01 vallen
 • EN voor hun algemene werking erkend of gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid op basis van bepaalde decreten en besluiten, zoals in de cao vermeld.

Behoort jouw organisatie niet tot het toepassingsgebied van de cao?

Dan is er geen verplichting tot het toekennen van de 1,1% loonsverhoging.

Ben je niet zeker of jouw organisatie onder het toepassingsgebied valt?

Bekijk dan zeker onderstaande lijst. Deze lijst stelden we samen in samenwerking met de verschillende departementen en is gebaseerd op de gegevens van het eerste kwartaal 2020. Vind je jouw organisatie niet meteen terug op naam? Zoek dan zeker ook op ondernemingsnummer (KBO-nummer).

Goed om te weten: deze criteria zijn exact dezelfde als die van de cao eindejaarpremie. Moet jouw organisatie een eindejaarspremie toekennen? Dan komen jouw werknemers ook in aanmerking voor de 1,1% loonstijging.

Is jouw organisatie nieuw opgericht of overgekomen uit een ander paritair comité? Of heeft jouw organisatie pas sinds dit jaar een erkenning? Dan vind je jouw organisatie niet in de lijst terug.

Twijfel je of je wel of niet onder het toepassingsgebied valt? Contacteer ons dan gerust.

Voor alle duidelijkheid: de cao is niet van toepassing op jobstudenten en werknemers die in het kader van de 25-dagenregel tewerkgesteld zijn.

Loonstijging: hoe zit dat precies?

 • De 1,1% loonstijging wordt berekend op basis van het overeengekomen brutoloon of het bruto baremaloon en alle daaraan gekoppelde bruto aan rsz onderworpen loonelementen
 • De sectorale loonbarema's wijzigen niet
 • De toekenning van de 1,1% loonstijging wordt voor alle organisaties onder het toepassingsgebied van de cao op dezelfde wijze berekend en apart vermeld op de loonfiche. Dat maakt het duidelijk traceerbaar en controleerbaar voor zowel werkgever als werknemer. De sociale secretariaten worden via de Unie van Sociale Secretariaten op de hoogte gebrachte gebracht van deze werkwijze.

Wat wordt verstaan onder brutoloon?

Het brutoloon is het met de werknemer overeengekomen bruto maandloon. Het bevat ook de aan de werknemer toegekende premies en toelagen, zoals bijvoorbeeld een haard- of standaardtoelage, een functie- of opdrachtpremie (wanneer de werknemer tijdelijk of definitief een bijkomende functie of opdracht uitvoert),...

Heeft deze loonstijging ook invloed op andere vlakken?

 • De 1,1% bruto loonstijging is ook van toepassing voor de berekening van het vakantiegeld en de eindejaarspremie.
 • Ook voor andere voordelen die berekend worden op basis van het brutoloon, moet je deze loonstijging meetellen. Denk bijvoorbeeld aan de groepsverzekering, het aanvullend pensioen of het gewaarborgd inkomen.
 • Op andere voordelen, bijvoorbeeld maaltijdcheques of ecocheques, heeft deze loonstijging dan weer geen invloed.

Wanneer moet je de loonstijging uitbetalen?

 • De 1,1% bruto loonstijging moet je maandelijks uitbetalen.
 • De achterstallige bruto loonstijging voor de maanden januari tot en met november 2021 kan je in de vorm van een eenmalige bruto loontoeslag uitbetalen. We vernamen van een aantal sociale secretariaten dat de berekening van de eenmalige bruto loontoeslag op de maand november niet haalbaar zou zijn. Daarom werd in de cao opgenomen dat je dit ten laatste samen met het loon van de maand december kunt doen.
 • De berekening van deze eenmalige bruto loontoeslag is gebaseerd op de effectief toegekende brutobedragen in die maanden, zoals brutomaandloon, vakantiegeld (uit dienst), eindejaarspremie. Ook voor werknemers die in 2021 uit dienst gingen, doe je een herberekening en betaal je de bruto loontoeslag.

Krijgen organisaties hiervoor een financiële tussenkomst?

De cao loonstijging 1,1% is een concrete vertaling van het VIA6-akkoord. De Vlaamse overheid voorziet in een kostendekkend budget voor de uitvoering van deze cao. Die middelen zal je, samen met de andere via-middelen, in het najaar ontvangen.

Wat na 2022?

Vanaf 2023 wordt de 1,1% loonsverhoging - samen met het extra budget dat voorzien is in verhouding tot de IPA loonmarge 2023-2024 - mee ingekanteld in de nieuwe barema's. Hoe die nieuwe loonschalen er precies zullen uitzien, weten we na afloop van het IFIC-traject, vermoedelijk in 2023.

Al jouw vragen over de cao 1,1% loonstijging beantwoord

In uitvoering van het VIA6-akkoord sloten de sociale partners op 8 november 2021 een cao af over een loonstijging van 1,1%. Moet je die loonsverhoging toepassen? Heeft dit enkel invloed op het loon? En krijg je er een tussenkomst voor? Deze en andere vragen beantwoorden we in deze FAQ.

Anderen lazen ook dit:

Verhoging maximum kilometervergoeding vanaf 1 juli 2022

Het maximumbedrag voor dienstverplaatsingen met de eigen auto, motor- of bromfiets stijgt op 1 juli 2022 tot 0,4170 euro per kilometer. Tot 30 juni 2022 bedroeg dit 0,3707 euro/km.

Op komst: Vlaamse jobbonus voor werknemers met een laag loon

De Vlaamse regering voert een jobbonus in voor werknemers die weinig verdienen. Met een jaarlijkse premie wil men werklozen aanmoedigen om werk te zoeken en werknemers die weinig verdienen extra stimuleren om aan de slag te blijven.

Als werkgever moet je hiervoor niets ondernemen. De eerste betalingen zijn voorzien ten vroegste vanaf eind dit jaar.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!