Ga verder naar de inhoud

Stappenplan tijdskrediet

27.06.2023

Een werknemer die tijdskrediet aanvraagt: het komt frequent voor, en het kan om verschillende redenen. Om voor (zieke of gehandicapte) kinderen te zorgen, een opleiding te volgen of iemand te verzorgen die palliatief is. Hieronder behandelen we het recht op tijdskrediet met uitkeringen.

Als werkgever komt er het één en ander bij kijken. Maar geen stress: volg onderstaand stappenplan, en dan komt dat helemaal goed.

Stap 1: check of de werknemer recht heeft op tijdskrediet

Deze werknemers kunnen enkel met jouw toestemming tijdskrediet opnemen:

 • Wanneer je organisatie op 30 juni van het vorige jaar ten hoogste 10 werknemers telde, gerekend in koppen (leerlingen en werknemers met een studentenovereenkomst of tewerkgesteld via artikel 17-verenigingswerk niet meegerekend)
 • De sectorale cao bepaalt dat directiepersoneel toestemming nodig heeft voor de opname van tijdskrediet. Wie onder de noemer ‘directiepersoneel’ valt, bepaal je in een organisatie-cao, bij gebrek daaraan via de ondernemingsraad, als die er niet is in overleg met de vakbondsafvaardiging . Ook geen vakbonden? Dan gebeurt het in overleg met de werknemers (bijvoorbeeld in het arbeidsreglement).
 • Bepaalde je niets op organisatieniveau dan is het directiepersoneel:
  • de directie, zijnde de algemene organisatieverantwoordelijken zoals de directeur, de onderdirecteur, de coördinator
  • de afdelingsverantwoordelijken en de diensthoofden met gezagsbevoegdheid over het geheel of een deel van het personeel.
 • U hebt in een organisatie-cao bepaald dat sommige personeelscategorieën enkel tijdskrediet kunnen nemen mits toestemming van de werkgever.

Goed om te weten: andere werknemers hebben jouw toestemming niet nodig, voor hen is tijdskrediet een recht.

Stap 2: is de aanvraag correct en tijdig ingediend?

Wat is tijdig?

 • 6 maanden voor de gewenste ingangsdatum, als de organisatie maximum 20 werknemers telde op 30 juni van het voorgaande jaar
 • 3 maanden voor de gewenste ingangsdatum, als de organisatie meer dan 20 werknemers telde op 30 juni van het voorgaande jaar

Uitzonderingen:

 • tijdskrediet na uitputten van palliatief verlof, daar geldt aanvraagtermijn van 2 weken
 • als er een schriftelijk akkoord is tussen werkgever en werknemer over kortere termijn

Wat is correct?

 • De werknemer doet de aanvraag aangetekend of tegen ontvangstbewijs.
 • In de aanvraag vermeldt de werknemer de vorm van tijdskrediet, de duur en de gewenste startdatum.
 • Bij een aanvraag voor 1/2de of 1/5de tijdskrediet vermeldt de werknemer de wijze waarop hij halftijds of 4/5de wilt werken.
 • Zijn er elementen die de aanvrager voorrang geven bij de invulling van de ‘drempel’? Dan geeft hij dat ook mee op de aanvraag.

Bij de aanvraag voegt de werknemer:

 • een attest tijdskrediet (niet voor landingsbaan) afgeleverd door de RVA. Dat attest bevat een overzicht van al opgenomen perioden van tijdskrediet. Zo kan je als werkgever nagaan of de betrokkene nog wel recht heeft op het aangevraagde tijdskrediet.
 • als het tijdskrediet onmiddellijk aansluit op een uitgeput thematisch verlof: een attest als bewijs van volledig uitgeput ouderschapsverlof, palliatief verlof of verlof voor medische bijstand
 • een formulier C61-type tijdskrediet waarop hij deel I invulde, ondertekende en dateerde. Voor gemotiveerd tijdskrediet laat hij bepaalde rubrieken door derden invullen.
 • wanneer hij daar recht op heeft: een aanvraagformulier om een Vlaamse aanmoedigingspremie in de Vlaamse socialprofitsector te krijgen. Op dat formulier heeft hij luik A ingevuld en (zo nodig) luik C of luik D laten invullen.De werknemer kan de aanmoedigingspremie ook online aanvragen.

Stap 3: check of de drempel is overschreden

De sectorale cao over tijdskrediet bepaalt dat 10% van je werknemers op hetzelfde moment tijdskrediet (volledig, halftijds, 1/5de) kan opnemen. Via het arbeidsreglement of een organisatie-cao kan je die ‘drempel’ verhogen. De drempel geldt niet voor organisaties met ten hoogste tien werknemers op 30 juni van vorig jaar.

Voor de berekening van die drempel gelden specifieke regels. Er treedt ook een voorkeurmechanisme in werking als er meer tijdskredietaanvragen ingediend worden dan volgens de ‘drempel’ kan.

Stap 4: ga na of de werknemer voldoet aan de voorwaarden van het aangevraagde type tijdskrediet

Een werknemer kan kiezen voor:

 • voltijds tijdskrediet
 • halftijds tijdskrediet
 • 1/5de tijdskrediet

Er bestaan verschillende motieven:

 • de zorg voor een kind tot 8 jaar (deeltijds tijdskrediet) of 5 jaar (voltijds tijdskrediet)
  • de werknemer kan voltijds tijdskrediet opnemen tot de leeftijd van 8 jaar,
 • palliatieve verzorging
 • bijstand
 • opleiding
 • de zorg voor een gehandicapt kind
 • de bijstand van een ziek kind

Tenslotte nog dit: vanaf 60 jaar (of in sommige gevallen vanaf 55 jaar) kan de werknemer halftijds of 4/5de werken in het kader van een landingsbaan.

In onderstaande tabellen vind je de verschillende vormen en voorwaarden. Meer lezen over over de verschillende voorwaarden? Check dan onze syllabus.

Tijdskrediet met motief - minimumtermijnen per opname

Motieven Volledig tijdskrediet Halftijds tijdskrediet 1/5de tijdskrediet
Motief 1: Zorg kind
3 maanden
3 maanden
6 maanden
Motief 2: Palliatieve verzorging
1 maand
1 maand
1 maand
Motief 3: Bijstand
1 maand
1 maand
1 maand
Motief 4: Opleiding
3 maanden
3 maanden
6 maanden
Motief 5: Zorg voor gehandicapt kind
3 maanden
3 maanden
6 maanden
Motief 6: Bijstand van ziek kind
1 maand
1 maand
1 maand

Tijdskrediet met motief - maximumtermijnen per opname of patiënt

 • Motief 1 - de zorg voor een kind: niet van toepassing
 • Motief 2 - palliatieve verzorging: 1 maand +1 maand per patiënt
 • Motief 3 - bijstand: 3 maanden per aanvraag
 • Motief 4 - opleiding: de aanvraag mag niet langer zijn dan de inschrijvingsduur van de opleiding
 • Motief 5 - de zorg voor een gehandicapt kind: niet van toepassing
 • Motief 6 - de bijstand van een ziek kind: 3 maanden per aanvraag

Tijdskrediet met motief - maximumtermijnen per motief & voor alle motieven samen

Per motief:

 • Motief 1 - de zorg voor een kind: 48 maanden
 • Motief 2 - palliatieve verzorging: 51 maanden
 • Motief 3 - bijstand: 51 maanden
 • Motief 4 - opleiding: 36 maanden
 • Motief 5 - de zorg voor een gehandicapt kind: 51 maanden
 • Motief 6 - de bijstand van een ziek kind: 51 maanden

Alle motieven samen:

Motief 1+2+3+4+5+6 = maximumduur van 51 maanden

Tijdskrediet met motief - voorwaarden

Anciënniteit in de organisatie:

Per motief:

 • Motief 1 - de zorg voor een kind: 36 maanden
 • Motief 2 - palliatieve verzorging: 24 maanden
 • Motief 3 - bijstand: 24 maanden
 • Motief 4 - opleiding: 24 maanden
 • Motief 5 - de zorg voor een gehandicapt kind: 24 maanden
 • Motief 6 - de bijstand van een ziek kind: 24 maanden

Let op: voor werknemers die hun ouderschapsverlof met uitkering hebben uitgeput, wordt hierop een uitzondering gemaakt.

Tewerkstellingsvoorwaarde voor aanvraag:

 • Voltijds tijdskrediet

Werknemers die voltijds tijdskrediet willen opnemen moeten voltijds gedurende 12 maanden voor de aanvraag gewerkt hebben of gedurende 24 maanden voor de aanvraag deeltijds gewerkt hebben.

Dat wil dus zeggen dat de werknemer voltijds tijdskrediet kan krijgen in het kader van voltijds tijdskrediet ongeacht zijn tewerkstelling, maar dat hij pas recht zal hebben op uitkeringen als hij 12 of 24 maanden is tewerkgesteld naargelang zijn arbeidsregeling.

 • 1/2 tijdskrediet

De werknemer die uitkeringen wil krijgen in het kader van halftijds tijdskrediet moet tijdens de 12 maanden vóór de schriftelijke kennisgeving voltijds zijn tewerkgesteld.

De werknemer die minstens 3/4 is tewerkgesteld, kan tijdskrediet krijgen in het kader van halftijds tijdskrediet, maar dan wel zonder uitkeringen omdat hij niet voldoet aan de voorwaarde van voltijdse tewerkstelling.

 • 1/5 tijdskrediet

De werknemer moet in het kader van 1/5 tijdskrediet tijdens de 12 maanden vóór de schriftelijke kennisgeving voltijds zijn tewerkgesteld.

Tijdskrediet vanaf 60 jaar (55 jaar): 1/2de landingsbaan

Termijnen:

 • Minimumtermijn per opname: 3 maanden
 • Maximumtermijn per opname: tot aan pensioen

Voorwaarden bij aanvraag:

 • Beroepsanciënniteit: 25 jaar
 • Anciënniteit in de organisatie: 2 jaar (of korter als daarover een akkoord bestaat tussen werkgever en werknemer)
 • Tewerkstellingsvoorwaarde 24 maanden voor aanvraag (kan ook bij vorige werkgever): 75%
 • Leeftijdsvoorwaarde op ogenblik van gewenste start: in principe 60 jaar


Tijdskrediet vanaf 60 jaar (55 jaar): 4/5de landingsbaan

Termijnen:

 • Minimumtermijn per opname: 6 maanden
 • Maximumtermijn per opname: tot aan pensioen

Voorwaarden bij aanvraag:

 • Beroepsanciënniteit: 25 jaar
 • Anciënniteit in de organisatie: 2 jaar (of korter als daarover een akkoord bestaat tussen werkgever en werknemer)
 • Tewerkstellingsvoorwaarde 24 maanden voor aanvraag (kan ook bij vorige werkgever): Voltijds (of 4/5de in kader van 1/5de tijdskrediet)
 • Leeftijdsvoorwaarde op ogenblik van gewenste start: in principe 60 jaar

Uitzonderingen op leeftijdsvoorwaarde voor landingsbanen periode 1/01/2021 - 30 juni 2023

Als aan één van onderstaande voorwaarden is voldaan, dan kan een 1/5de en een 1/2de landingsbaan uitzonderlijk al vanaf 55 jaar:

 • de start van de landingsbaan ligt in de periode dat de organisatie erkend is door de minister van Werk als onderneming in herstructurering of moeilijkheden
 • de werknemer bewijst op het moment van de schriftelijke aanvraag bij de werkgever een beroepsloopbaan van 35 jaar
 • werknemer werkte op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever:
  • minstens vijf jaar van de tien voorbije jaren in een zwaar beroep
  • minstens zeven jaar van de vijftien voorbije jaren in een zwaar beroep
  • minstens 20 jaar in een stelsel van nachtarbeid (in de zin van artikel 1 cao nr. 46)

De definities van zwaar beroep en de berekening van beroepsloopbaan volgen hierbij de reglementering rond SWT.

Deze uitzonderingen op het principe dat een landingsbaan slechts kan vanaf de leeftijd van 60 jaar, gelden voor bepaalde duur, namelijk tot 30 juni 2023.

Stap 5: onder welke voorwaarden kan je het tijdskrediet uitstellen?

 • Je hebt als werkgever het recht om een aangevraagd tijdskrediet om ernstige interne of externe redenen uit te stellen met maximaal 6 maanden. Je kan met de werknemer ook een ander termijn van uitstel overeenkomen. Is er een ondernemingsraad in je organisatie, dan kan die die redenen verduidelijken. Voorbeelden kunnen zijn: organisatorische behoeften, de continuïteit en vervangproblemen.
 • Stel je het tijdskrediet uit, dan laat je dat binnen 1 maand na de aanvraag van de werknemer schriftelijk weten aan de werknemer.
 • Een aanvraag van een werknemer die 55 jaar of ouder is en een sleutelfunctie heeft kan je met maximum 12 maanden uitstellen. Het begrip sleutelfunctie kan jeverduidelijken in een organisatie-cao, of als er geen vakbondsafvaardiging is, in het arbeidsreglement. Je moet het uitstel wel motiveren. Een voorbeeld kan zijn: de afwezigheid van de werknemer die de arbeidsorganisatie ernstig zou verstoren, en die je niet kunt oplossen door een interne verschuiving.

Stap 6: wanneer en hoe breng je de aanvrager op de hoogte van je beslissing?

 • Je bezorgt de werknemer uiterlijk de laatste dag van de maand volgend op de maand van zijn aanvraag een antwoord of hij recht heeft op tijdskrediet en zo ja, vanaf wanneer het tijdskrediet kan ingaan.. Doe dat aangetekend of door overhandiging met ontvangstbewijs. Bij het antwoord voeg je ook het door jou in deel 2 ingevulde en ondertekende C61-formulier van de RVA en (in voorkomend geval) het door jou in luik B ingevulde en ondertekende aanvraagformulier voor de Vlaamse aanmoedigingspremie.
 • Ook bij weigering moet je ten laatste de laatste dag van de maand volgend op de maand van de aanvraag de werknemer beantwoorden. Bij uitstel antwoord je de werknemer vroeger: binnen een maand na de aanvraag.
 • Vraagt een werknemer volledig of halftijds tijdskrediet aan omwille van zorg voor een kind jonger dan 8 jaar, palliatieve verzorging, medische bijstand of opleiding? Dan bevestig je als werkgever op het C61-aanvraagformulier van de RVA dat er een sector- of ondernemingscao is die het recht op voltijds en halftijds tijdskrediet uitbreidt. De sectorale cao van 27 juni 2013 gewijzigd door de cao van 19 maart 2018 breidt immers het recht op tijdskrediet uit. Voor zorg voor een kind jonger dan 8 jaar, palliatieve verzorging, medische bijstand breidt de cao het recht uit naar 51 maanden, voor het volgen van een opleiding naar 36 maanden. Je vult bovendien volgende gegevens in:
  • Registratienummer van sectorale cao: 145683
  • Datum van registratie: 29/03/2018

Stap 7: maak zo nodig een bijlage bij de arbeidsovereenkomst

 • Bij halftijds tijdskrediet, 1/5de tijdskrediet en landingsbaan sluit je met de werknemer een bijlage bij de arbeidsovereenkomst voor de duur van het tijdskrediet.
 • Denk eraan dat een werknemer in halftijds of 1/5de tijdskrediet een deeltijdse werknemer is, waarvoor je de verplichtingen rond deeltijdse arbeid zult moeten naleven. Deze vind je terug in onze syllabus deeltijdse arbeid.

Anderen lazen ook dit:

Vanaf 1 juli 2024 aanvraag uitkering tijdskrediet en thematisch verlof enkel elektronisch

Op 1 juli verdwijnt de papieren aanvraagprocedure bij de RVA. Alles moet vanaf dan volledig digitaal verlopen. Voor werkgevers én voor werknemers.

Alle actuele bedragen op een rij

Een actueel totaaloverzicht van alle bedragen die voor jou als werkgever relevant zijn? Op deze pagina vind je ze alfabetisch gerangschikt terug.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +900 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!