Ga verder naar de inhoud

VIA6: meer opleidingsdagen voor organisaties met meer dan 20 medewerkers

09.11.2021

Als je organisatie meer dan 20 voltijdse equivalenten telt, dan ben je gebonden aan bepaalde vormingsinspanningen. Je moet dan op jaarbasis voor het collectief van de werknemers een minimaal aantal opleidingsdagen voorzien. In het kader van de VIA6-akkoorden kwamen we met de vakbonden voor PC 329.01 overeen dat dit aantal opleidingsdagen de komende jaren voorzichtig stijgt.

Let op: Er is naar aanleiding van de Wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen (Arbeidsdeal) ook een individueel opleidingsrecht ingevoerd.

Waar komt dit vandaan?

In de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk (de “Wet Peeters”) was er een algemeen kader vastgelegd voor de zogenaamde opleidingsinspanningen: het aantal dagen opleiding dat een werkgever moet voorzien voor de werknemers in de organisatie.

De wet legde het initiatiefrecht in handen van de sectorale sociale partners. Namen die geen beslissing? Dan gold er het algemene principe dat er voor elke vte in de organisatie 2 dagen per jaar aan opleiding moest worden voorzien.

In het kader van de VIA6-akkoorden hebben we nu met de vakbonden in PC 329.01 een akkoord gesloten om dit quotum verder op te trekken de komende jaren.

Dat groeipad ziet er als volgt uit:

  • vanaf 1 januari 2022: 2,5 dagen per vte;
  • vanaf 1 januari 2023: 3 dagen per vte;
  • vanaf 1 januari 2024: 3,5 dagen per vte;
  • vanaf 1 januari 2025: 4 dagen per vte;
  • vanaf 1 januari 2026: 4,5 dagen per vte;
  • vanaf 1 januari 2027: 5 dagen per vte

Voor welke werkgevers geldt dit?

Dit groeipad geldt enkel voor organisaties die meer dan 20 vte tellen. Om de 2 jaar geldt de gemiddelde tewerkstelling voor dat jaar als maatstaf. Voor de opleidingsinspanningen van 2021 en 2022 kijken we naar de gemiddelde tewerkstelling in 2020. Vanaf 2023 en 2024 wordt 2022 het referentiejaar.

Kleinere werkgevers blijven buiten het toepassingsgebied van deze sectorale regeling.

  • Werkgevers met in 2020 gemiddeld minder dan 10 vte moeten helemaal geen vormingsinspanningen naleven.
  • Werkgevers met in 2020 gemiddeld tussen 10 en 20 vte vallen onder een aanvullende regeling die via KB werd bekendgemaakt. Zij moeten gemiddeld 1 opleidingsdag per jaar per vte toekennen.

Ken je de gemiddelde tewerkstelling in het referentiejaar in je organisatie niet? Contacteer dan even je sociaal secretariaat.

Verwerk dit in je opleidingsplan

Je neemt deze opleidingstijd op in het opleidingsplan van de organisatie. Een opleidingsplan maak je jaarlijks op in overleg met werknemersvertegenwoordiging (vakbondsafvaardiging, comité voor preventie en bescherming op het werk of ondernemingsraad) of bij gebrek hieraan de werknemers.

Bij de opmaak van het opleidingsplan wordt er voorzien in gelijkwaardige opleidingsmogelijkheden voor alle werknemers, los van functie, categorie, geslacht of afkomst.

De opleidingsinspanningen worden ook gemeten op de sociale balans die organisaties met meer dan 20 vte jaarlijks moeten invullen.

Lees de integrale cao hier:

Let op:

Er is naar aanleiding van de Wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen (Arbeidsdeal) ook een individueel opleidingsrecht ingevoerd.

Anderen lazen ook dit:

Werkhervattingspremie kan nu aangevraagd worden

In de programmawet van 26 december 2022 werd een nieuwe tewerkstellingsmaatregel voorzien. Het gaat om een werkhervattingspremie van 1.000 euro voor werkgevers die invalide werknemers aanwerven in het kader van progressieve werkhervatting.

Deze maatregel is in werking getreden op 1 april 2023, maar de exacte voorwaarden moesten nog vastgelegd worden in een koninklijk besluit. Dit is gebeurd bij KB van 17 juli 2023 waardoor de werkhervattingspremie nu effectief kan aangevraagd worden.

Alle actuele bedragen op een rij

Een actueel totaaloverzicht van alle bedragen die voor jou als werkgever relevant zijn? Op deze pagina vind je ze alfabetisch gerangschikt terug.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!