Ga verder naar de inhoud

Duaal leren vanaf september ook mogelijk voor volwassenonderwijs

03.06.2022

Vanaf september 2022 kan je als werkgever ook cursisten van het volwassenenonderwijs die leren in een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) via duaal leren inzetten op de werkvloer.

Wat is duaal leren?

Duaal leren is een beroepsopleiding die bestaat uit deeltijds leren en deeltijds werken. Dit bestond reeds sinds het schooljaar 2019-2020 voor leerlingen vanaf 15 jaar in het secundair beroeps- en technisch onderwijs. Alle informatie hierover kan je lezen in onze FAQ deeltijds leren en deeltijds werken.

Nu kan ook de cursist, die een beroepsopleiding aan het Centrum voor Volwassenonderwijs (CVO) volgt, gebruik maken van duaal leren. De beroepsopleiding bestaat enerzijds uit leren aan het CVO en anderzijds uit leren op de werkplek bij de erkende organisatie. Minstens 50% van de lestijd vindt op de werkvloer plaats.

De beroepsopleiding moet leiden naar een erkende beroepskwalificatie. De Vlaamse Regering zal - na advies van het Vlaams Partnerschap Duaal Leren - de lijst van duale opleidingen die vanaf september 2022 kunnen worden ingericht goedkeuren.

Alleen voor erkende organisaties

Net als in het secundair onderwijs kunnen overeenkomsten enkel gesloten worden met erkende leerondernemingen. De erkenningsvoorwaarden zijn dezelfde.

  1. De organisatie wijst binnen de onderneming een mentor aan die voldoet aan de volgende voorwaarden:
    1. de mentor is van onberispelijk gedrag. Dat blijkt uit een uittreksel uit het strafregister dat niet langer dan één jaar voor de aanwijzing is afgegeven aan de onderneming;
    2. de mentor is minstens 25 jaar oud en heeft ten minste vijf jaar praktijkervaring in het beroep;
    3. de mentor moet een mentoropleiding volgen;
  2. ze voldoet op het vlak van de organisatie en de bedrijfsuitrusting om de werkplekcomponent van een cursist mogelijk te maken overeenkomstig het opleidingsplan;
  3. ze heeft voldoende financiële draagkracht om de continuïteit van de onderneming te waarborgen;
  4. ze heeft geen veroordelingen opgelopen.

Je dient als organisatie een aanvraag tot erkenning in bij het Vlaams Partnerschap Duaal Leren.

Alle uitgebreide informatie kan je lezen op de website van de Vlaamse overheid.

Welke soort overeenkomsten?

De cursist sluit een betaalde overeenkomst met het Centrum voor Volwassenenonderwijs en de erkende organisatie. Het aantal uren op de werkvloer bepaalt het type overeenkomst en de leervergoeding voor de cursist.

De overeenkomst is van bepaalde duur en kan schooljaaroverschrijdend zijn. Om zijn opleidingsplan uit te voeren, kan de cursist opeenvolgende overeenkomsten met verschillende ondernemingen sluiten.
De duur van alle overeenkomsten samen mag niet meer bedragen dan de duur van het leertraject, vermeld in het opleidingsplan waarop de overeenkomsten betrekking hebben, vanaf het moment dat de duale opleiding voor de cursist met een werkplekcomponent ingevuld is.

Bij minstens 20 uur per week op de werkplek geldt een ‘overeenkomst duale opleiding statuut’ en krijgt de cursist een vergoeding voor de uren werkplek- én onderwijsinstellingscomponent. Bovendien bouwt de cursist socialezekerheidsrechten op.

Bij minder dan 20 uur per week leren op de werkvloer geldt een ‘overeenkomst duale opleiding’ en worden enkel de uren op de werkplek vergoed. Uitzonderlijk kan ook een deeltijdse arbeidsovereenkomst worden gesloten. Ook kan een werkende cursist in de eigen onderneming de werkplekcomponent van de duale opleiding uitoefenen. In dit geval is er geen leervergoeding, aangezien de cursist al een loon ontvangt.

De hoogte van de leervergoeding wordt geregeld in het uitvoeringsbesluit. Dit uitvoeringsbesluit werd nog niet definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. In de nota ‘Leervergoeding duaal leren volwassenenonderwijs’(PDF bestand opent in nieuw venster) vind je de voorlopige informatie.

Voor uitgebreide informatie kan je een kijkje nemen op de website van de Vlaamse overheid.

Anderen lazen ook dit:

Tijdelijke werkloosheid vanaf 1 juli 2022

De vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona loopt af op 30 juni.

Vanaf 1 juli zullen de werkgevers die tijdelijke werkloosheid willen toepassen binnen hun organisatie terug de gewone procedure van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen moeten volgen. Er zijn wel nog een paar versoepelingen voorzien tijdens een overgangsperiode.

We geven je hieronder een overzicht van de voorwaarden, procedure en gevolgen voor de werknemer.

Verplichte controle uittreksel strafregister 'goed en zedelijk gedrag' voor nieuwe medewerkers in bepaalde jeugdsectoren

De Vlaamse Regering legt aan bepaalde organisaties de verplichting op om aan de hand van een uittreksel uit het strafregister het goed en zedelijk gedrag van nieuwe medewerkers te controleren. Het ontwerp van decreet werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 1 juni 2022 maar moet nog worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!