Ga verder naar de inhoud

Belangenbehartiging: hoe wij jouw stem lieten horen in 2021

11.06.2022

Belangenbehartiging in 2021, dat was opnieuw een jaar vol cao’s, overleg, paritaire comités en beheerscomités. Als enige Nederlandstalige socioculturele werkgeversorganisatie voor onze sector, laat Sociare de stem van jouw organisatie wegen in meer dan 23 officiële sociaal overlegorganen waar we in zetelen. Hier verdedigen we jouw belangen als socioculturele werkgever en zetten we ons in om de tewerkstelling in onze sector een stem en gezicht te geven. Hoe we dat concreet deden in 2021? Dat lees je in dit artikel.

Eerst nog dit: de verschillende niveaus waarop we aan belangenbehartiging doen

We leven in een land met een complexe staatsstructuur dus het zal je wellicht niet verbazen dat we actief zijn op heel wat verschillende niveaus:

 • Op federaal niveau zetelen we in Unisoc, de werkgeverskoepel van de social profit in België. Daar zitten we zij aan zij met de federaties die onder andere de werkgevers in de ziekenhuizen, gezinshulpen en maatwerkbedrijven vertegenwoordigen.
 • Op Vlaamse niveau vind je ons terug in Verso, de Vlaamse interprofessionele werkgeversfederatie in de social profit.
 • Op Bussels niveau vervullen we die rol binnen Bruxeo, de confederatie voor Brusselse social profit ondernemingen.

Per bedrijfstak bestaat er zo iets als een paritair comité, waar werkgevers en werknemers samen onderhandelen over collectieve arbeidsovereenkomsten of cao’s. Voor onze sector zetelen we in de paritaire comités 329.01 (Vlaamse socioculturele organisaties) en 329.03 (federale en bicommunautaire socioculturele organisaties). Aan deze PC’s zijn verschillende sociale fondsen verbonden, telkens ook paritair beheerd. Daarnaast zetelt Sociare bijvoorbeeld ook in VIVO, het sectoraal opleidingsinstituut voor de social-profitsector en VSPF, de beheersorganisatie van de Vlaamse social-profitfondsen.

KRISTIEN 2022

Het VIA6-akkoord: koopkracht en kwaliteitsvolle loopbanen

2021 begon voor team belangenbehartiging waar 2020 mee eindigde: de onderhandelingen van het VIA6-akkoord. Na negen maanden van onderhandelingen klopten we op 30 maart 2021 het zesde Vlaamse Intersectoraal Akkoord af.

Als vertegenwoordiger van intussen meer dan 900 socioculturele werkgevers hebben we tijdens deze onderhandelingen steeds de belangen van de socioculturele sector vooropgesteld. Het was voor het eerst in de VIA-geschiedenis dat er verhoudingsgewijs zo veel middelen naar de organisaties gaan om zich te versterken en te professionaliseren. Daar zijn we natuurlijk heel tevreden over. Dat was ook broodnodig, wil onze sector na deze coronacrisis opnieuw floreren.

Naast de koopkrachtverhoging, willen we werk maken van kwaliteitsvolle loopbanen. We pleiten voor een beter systeem van arbeidsvrijstelling dat haalbaar is voor organisaties en niet als resultaat heeft dat de werkdruk bij andere werknemers verhoogd.

Voor de concrete uitvoering van de afspraken die we maakten in het zesde Vlaamse Intersectoraal Akkoord, moesten we onze handtekening nog zetten onder een aantal sectorale cao’s (verderop in dit artikel lees je daar meer over).

Het VIA6-akkoord: koopkracht en kwaliteitsvolle loopbanen

2021 begon voor team belangenbehartiging waar 2020 mee eindigde: de onderhandelingen van het VIA6-akkoord. Na negen maanden van onderhandelingen klopten we op 30 maart 2021 het zesde Vlaamse Intersectoraal Akkoord af.

Als vertegenwoordiger van intussen meer dan 900 socioculturele werkgevers hebben we tijdens deze onderhandelingen steeds de belangen van de socioculturele sector vooropgesteld. Het was voor het eerst in de VIA-geschiedenis dat er verhoudingsgewijs zo veel middelen naar de organisaties gaan om zich te versterken en te professionaliseren. Daar zijn we natuurlijk heel tevreden over. Dat was ook broodnodig, wil onze sector na deze coronacrisis opnieuw floreren.

Naast de koopkrachtverhoging, willen we werk maken van kwaliteitsvolle loopbanen. We pleiten voor een beter systeem van arbeidsvrijstelling dat haalbaar is voor organisaties en niet als resultaat heeft dat de werkdruk bij andere werknemers verhoogd.

Voor de concrete uitvoering van de afspraken die we maakten in het zesde Vlaamse Intersectoraal Akkoord, moesten we onze handtekening nog zetten onder een aantal sectorale cao’s (verderop in dit artikel lees je daar meer over).

Nog intersectorale akkoorden

Naast het VIA6-akkoord met de Vlaamse regering, werd ook met de Brusselse regering een non-profitakkoord afgesloten. Op de valreep: op 23 december 2021 werd het akkoord door de sociale partners ondertekend. De maatregelen rond onder andere mobiliteit, mutualisatie en houdbaarheid (recht op 3 weken verlof, stabiele uurroosters) zullen in de komende maanden verder uitgewerkt worden. In het protocolakkoord werd eveneens overeengekomen dat tegen 2024 een budget van 5,5 miljoen euro aan de VGC toegekend wordt. We houden vinger aan de pols wat betreft de besteding van deze middelen.

Intussen in de paritaire comités…

Binnen de twee paritaire comités waarin we zetelen gaat veel van onze tijd en energie naar het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten of cao’s. Daarin leggen we samen met de vakbonden afspraken vast die voor alle organisaties die onder dat specifieke PC vallen gelden. En ook in 2021waren dat er nogal wat:

 • In mei sloten we de cao af voor de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2020. Deze cao legt het maximale bedrag van de toelage per rechtgevend trimester in het jaar 2020 vast op 37,50 euro voor organisaties die de normale bijdragen betaalden en op 21,26 euro voor organisaties die een vrijstelling van bijdragen hadden.
 • In uitvoering van het VIA6 kwam de cao rond kwaliteitsbevordering voort. Deze cao bepaalt dat de kwaliteitsmiddelen in het kader van digitalisering en professionalisering aan de andere middelen organisatiesteun worden toegevoegd.
 • Nog uit het VIA6-akkoord sloten we in november een sectorale cao af die het recht creëert voor werknemers in PC 329.01 om een aaneensluitende periode van 3 weken jaarlijkse vakantie op te nemen. Dit recht geldt gedurende het hele jaar.
 • Op hetzelfde moment sloten we ook de cao af over de loonstijging van 1,1%. Deze cao is enkel van toepassing op werknemers die vallen onder PC 329.01 en die tewerkgesteld worden in een organisatie die door de Vlaamse Overheid structureel erkend en gesubsidieerd wordt. De cao trad retroactief in werking op 1 januari 2021.
 • De volgende cao in het VIA6-rijtje legt vast dat het aantal opleidingsdagen de komende jaren voorzichtig stijgt voor organisaties met minstens 20 vte’s. Het groeipad dat in de cao werd opgenomen laat vanaf 1 januari 2022 het aantal opleidingsdagen van 2,5 per vte jaarlijks met een halve dag stijgen tot 5 dagen per vte vanaf 1 januari 2027.
 • We sloten nog een cao af rond het vaststellen van de bedragen van de eindejaarspremie 2021. In deze cao werd het geïndexeerd vast bedrag voor de eindejaarspremie voor 2021 vastgelegd op 549,90 euro.
 • Het toepassingsgebied van de cao eindejaarspremie van 22 juni 2020 moest geactualiseerd worden om te blijven verwijzen naar de correcte decreten en besluiten. Ook daarvoor sloten we samen met de vakbonden een sectorale cao af.
 • De laatste cao in het rijtje was die rond de bijdrage van het sectorpensioen en de datum voor indiening van de vrijstelling 2022. Deze cao legt vast hoeveel het percentage bedraagt dat er in elk kwartaal ingehouden wordt voor het sectorale pensioenfonds. De effectieve bijdrage is 0,23% (inclusief 8,86% rsz-bijdrage) per kwartaal of 0,46% (inclusief 8,86% rsz-bijdrage) voor het derde en vierde kwartaal 2022.

En hoe zat het in de sociale fondsen?

Ook daar bewoog in 2021 heel wat:

 • De acties rond instroom en doorstroom in de social profit, zoals deeltijds leren-deeltijds werken en Via Vorming Hogerop, gingen verder.
 • In de fondsen sociale maribel, die als doel hebben om bijkomende arbeidsplaatsen te realiseren in de social-profitsector, verhoogden we binnen PC 329.03 de maximale toekenning tot 43.510 euro.

Vragen of suggesties?

Ze zijn welkom bij Kristien Musch, onze adviseur belangenbehartiging.

Zelf een leuk verhaal of inspirerende case om te delen?

Daar maak je onze stafmedewerker communicatie & ledenrelaties altijd blij mee!