Ga verder naar de inhoud

Subsidies voor pilootprojecten innovatieve arbeidsorganisatie

13.04.2022

De Nationale Arbeidsraad en de Federale Overheidsdienst Werk, Arbeid en Sociaal Overleg werkten samen een systeem uit ter ondersteuning van pilootprojecten inzake innovatieve arbeidsorganisatie. Het koninklijk besluit voor de uitvoering daarvan werd onlangs gepubliceerd. Organisaties en sectoren kunnen tussen 1 april en 31 mei 2022 een subsidieaanvraag indienen.

Projecten

Het gaat om subsidies om nieuwe manieren van werken te organiseren, waarbij een synergie gezocht wordt tussen de kwaliteit van de organisatie en de kwaliteit van de arbeid. Men kijkt daarbij vooral naar projecten die tot doel hebben om in de organisatie

 • een soepelere organisatie van de arbeid voor de werkgever mogelijk te maken EN
 • de balans werk-privé en de werkbaarheid van de loopbaan voor de werknemer te verbeteren.

Innovatieve arbeidsorganisatie houdt dus een win-win in voor werkgever en werknemer.

Subsidie

De projecten hebben een looptijd van maximaal 18 maanden.

Zowel sectoren als organisaties kunnen de subsidie voor een pilootproject aanvragen. De aanvraag kan slaan op een project dat door één organisatie uitgevoerd wordt of door verschillende organisaties samen. In dat laatste geval is één organisatie de indiener van de aanvraag en worden daarin de andere deelnemende organisaties vermeld.

Voor projecten opgestart door een organisatie bedraagt het forfaitaire bedrag van de subsidie 15.000 euro per project. Subsidieaanvragen kunnen via een online aanvraagformulier ingediend worden tussen 1 april en 31 mei 2022.

Voorwaarden

De ingediende projecten zullen beoordeeld worden op basis van een aantal criteria.

Zo zal de ontvankelijkheid van de subsidieaanvraag beoordeeld worden op basis van de volgende criteria:

 • het moet gaan om een project inzake innovatieve arbeidsorganisatie, namelijk nieuwe acties van collectieve aard
 • alle partijen (werknemers, leidinggevenden, overlegorganen) in kwestie moeten betrokken worden
 • de organisatie moet beroep doen op een deskundige begeleider die op zijn beurt ook aan bepaalde voorwaarden moet voldoen
 • in de organisatie moet al voorbereidend werk verricht zijn

Er gelden ook kwaliteitscriteria voor de beoordeling van de subsidieaanvraag:

 • het project moet van belang zijn op meer dan één aspect van de arbeidsorganisatie, technologie en/of personeelsbeleid en er moet een coherente en geïntegreerde benadering zijn van de verschillende aspecten waarop gewerkt wordt
 • het resultaatsgerichte karakter van de benadering, de vooropgestelde resultaten en de wijze waarop die resultaten zullen gemeten worden moeten duidelijk opgenomen zijn
 • het ingediende project moet een stap-voor-stap procedure voorzien
 • het moet gaan om aanpassingen die niet zo evident zijn en misschien zelf op hindernissen kunnen stoten om ze door te voeren
 • de kwaliteit van de projectbegeleider of begeleidende organisatie

Gelet op het budgettaire kader kunnen slechts een beperkt aantal aanvragen in aanmerking genomen worden. Er zal daarbij ook rekening gehouden worden met een evenwichtige spreiding over de verschillende sectoren, de regio’s en de grootte van de werkgevers.

De Nationale Arbeidsraad verstrekt ten laatste op 31 juli een gemotiveerd advies aan de minister van Werk. Die laat de organisatie vóór 30 september weten of de aanvraag weerhouden en de subsidie toegekend wordt.

Bijkomende informatie over de voorwaarden en het aanvraagformulier vind je op de website van de NAR.

Bronnen:

 • Koninklijk besluit van 15 maart 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2013 in uitvoering van artikel 191, §3, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) met betrekking tot de projecten inzake innovatieve arbeidsorganisatie, BS 28 maart 2022
 • www.cnt-nar.be.

Anderen lazen ook dit:

Vakbondsactie op maandag 20 juni

Het gemeenschappelijk vakbondsfront dient een stakingsaanzegging in voor maandag 20 juni. Ze organiseren die dag een nationale betoging in het kader van de campagne 'koopkracht en energieprijzen'.

Vakbondsactie op donderdag 2 juni

ACV PULS dient in onze sector een stakingsaanzegging in voor donderdag 2 juni. Op deze actiedag organiseren ze in Brussel een betoging van de non-profitsector.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!