Ga verder naar de inhoud

Nieuwe procedure medische overmacht

06.12.2022

Het re-integratietraject is recent grondig gewijzigd met de publicatie van het KB van 11 september 2022. Dit KB voorziet een nieuwe bijzondere procedure medische overmacht (art. 19). Deze nieuwe procedure is gekoppeld aan een wijziging van artikel 34 van de arbeidsovereenkomstenwet waarbij de medische overmacht wordt losgekoppeld van het gewone re-integratietraject.

De wijziging van artikel 34 is rond. De nieuwe regeling treedt in werking op 28 november 2022. We geven je hier een overzicht van de nieuwe regels rond medische overmacht.

Wijziging artikel 34 arbeidsovereenkomstenwet

De wet voorziet in een wijziging van artikel 34 waarbij de mogelijkheid om over te gaan tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht wordt losgekoppeld van de re-integratieprocedure.

Het gewijzigde artikel 34 voert een nieuwe procedure in.

Deze nieuwe procedure zal pas kunnen worden opgestart nadat de werknemer minstens 9 maanden ononderbroken arbeidsongeschikt is. Deze periode wordt onderbroken als de werknemer het werk effectief hervat, behalve bij herval binnen 14 dagen.

De procedure kan niet worden opgestart als er een re-integratietraject lopende is.

Nieuwe procedure

Zowel werkgever als werknemer kunnen de procedure opstarten. Dit moet gebeuren via aangetekend schrijven zowel aan de preventieadviseur-arbeidsarts als aan de andere partij, waarbij de intentie wordt meegedeeld om na te gaan of het voor de werknemer definitief onmogelijk is om het overeengekomen werk te verrichten overeenkomstig de bijzondere procedure opgenomen in de codex over het welzijn op het werk.

Gaat deze kennisgeving uit van de werkgever dan moet ook volgende informatie worden opgenomen:

  • het recht van de werknemer om aan de preventieadviseur-arbeidsarts te vragen dat de mogelijkheden voor aangepast of ander werk onderzocht worden, indien wordt vastgesteld dat het voor hem onmogelijk is het overeengekomen werk te verrichten;
  • het recht van de werknemer om zich tijdens deze procedure te laten bijstaan door de vakbondsafvaardiging van de onderneming, overeenkomstig de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 5 van 24 mei 1971 betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen van het personeel der ondernemingen.

Na ontvangst van deze kennisgeving moet de preventieadviseur-arbeidsarts de bijzondere procedure zoals bepaald in de codex over het welzijn op het werk doorlopen. Deze nieuwe procedure is reeds voorzien in artikel 19 van het KB van 11 september 2022, maar zal pas in werking kunnen treden samen met de wijziging van artikel 34 van de arbeidsovereenkomstenwet.

Bijzondere procedure in het kader van artikel 34 Arbeidsovereenkomstenwet

De preventieadviseur-arbeidsarts nodigt de werknemer uit voor een onderzoek, dit kan ten vroegste plaatsvinden 10 kalenderdagen na de kennisgeving. Indien nodig moet de preventieadviseur-arbeidsarts ook een onderzoek van de werkpost uitvoeren.

De uitnodiging van de preventieadviseur-arbeidsarts moet opnieuw vermelden dat de werknemer het recht heeft om zich tijdens deze procedure te laten bijstaan door de vakbondsafvaardiging van de onderneming.

Als de werknemer 3 keer niet ingaat op de uitnodiging van de preventieadviseur-arbeidsarts in een periode van 3 maanden, waarbij er telkens minstens 14 kalenderdagen tussen de uitnodigingen zit, deelt de preventieadviseur-arbeidsarts dit mee aan de werkgever.

Tijdens het onderzoek moet de werknemer schriftelijk aangeven of hij wenst dat de mogelijkheid tot aangepast werk wordt onderzocht op basis van zijn huidige gezondheidstoestand en mogelijkheden

Op basis van het onderzoek, en eventueel overleg met de behandelend arts van de werknemer als deze laatste daartoe toestemming geeft, gaat de preventieadviseur-arbeidsarts na of het voor de werknemer definitief onmogelijk is het overeengekomen werk te verrichten. Wanneer de arbeidsarts de definitieve ongeschiktheid vaststelt dan moet de medische verantwoording voor deze vaststelling worden opgenomen in het gezondheidsdossier van de werknemer.

De preventieadviseur-arbeidsarts bezorgt binnen een termijn van 3 maanden na ontvangst van de kennisgeving zijn vaststelling aan de werkgever en aan de werknemer door middel van een aangetekende zending.

Deze kennisgeving vermeldt in voorkomend geval de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen deze vaststelling. De kennisgeving vermeldt eveneens of de werknemer al dan niet heeft gevraagd om de mogelijkheden voor aangepast of ander werk te onderzoeken. Wanneer de werknemer dit gevraagd heeft vermeldt de arbeidsarts ook de voorwaarden en modaliteiten voor het aangepast of ander werk.

Stelt de preventieadviseur-arbeidsarts vast dat het voor de werknemer definitief onmogelijk is het overeengekomen werk te verrichten, dan bezorgt hij deze vaststelling ook aan de adviserend arts.

Heeft de werknemer tijdens het onderzoek aangegeven dat hij niet wenst dat de voorwaarden en modaliteiten voor aangepast of ander werk worden onderzocht, dan kan hij uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de vaststelling van definitieve ongeschiktheid alsnog vragen om deze mogelijkheid te onderzoeken. De werknemer doet dit via aangetekend schrijven aan zowel de werkgever als de preventieadviseur-arbeidsarts. Het verzoek moet gemotiveerd worden door de werknemer.
De preventieadviseur-arbeidsarts nodigt de werknemer, indien nodig, opnieuw uit voor een onderzoek van de voorwaarden en modaliteiten van het aangepast of ander werk.
Uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de vraag van de werknemer bezorgt de preventieadviseur-arbeidsarts de voorwaarden en modaliteiten voor het aangepast of ander werk aan werkgever en werknemer.
In voorkomend geval onderzoekt de werkgever de mogelijkheden voor aangepast of ander werk conform de procedure bepaald in de codex welzijn op het werk.

Als de werknemer niet akkoord gaat met de vaststelling van definitieve ongeschiktheid voor het overeengekomen werk, kan hij hiertegen een beroep instellen binnen een termijn van 21 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de dag van ontvangst van de vaststelling van de definitieve ongeschiktheid.

Wordt er naar aanleiding van de beroepsprocedure niet vastgesteld dat er sprake is van een definitieve ongeschiktheid voor het overeengekomen werk, dan kan er een re-integratietraject worden opgestart.

Beëindiging wegens medische overmacht

Er kan pas worden overgegaan tot beëindiging wegens medische overmacht als er geen beroep meer mogelijk is tegen de beslissing tot definitieve arbeidsongeschiktheid, of wanneer de beroepsprocedure de definitieve ongeschiktheid bevestigd heeft.

Daarnaast moet ook nog volgende voorwaarde voldaan zijn:

  • de werknemer heeft niet gevraagd de mogelijkheden voor aangepast of ander werk te onderzoeken, hetzij,
  • de werknemer heeft gevraagd de mogelijkheden voor aangepast of ander werk te onderzoeken en de werkgever heeft het gemotiveerd verslag waarin hij toelicht waarom het opmaken van een plan voor aangepast of ander werk technisch of objectief onmogelijk is of om gegronde redenen redelijkerwijze niet kan worden geëist, bezorgd aan de werknemer en aan de preventieadviseur-arbeidsarts, hetzij,
  • de werknemer heeft gevraagd de mogelijkheden voor aangepast of ander werk te onderzoeken en de werkgever heeft het plan voor aangepast of ander werk dat door de werknemer geweigerd is, bezorgd aan de werknemer en aan preventieadviseur-arbeidsarts.

Geen medische overmacht

Wanneer de preventieadviseur-arbeidsarts vaststelt dat er geen sprake is van definitieve arbeidsongeschiktheid, of als deze eindbeoordeling volgt na de beroepsprocedure, dan eindigt de procedure zonder gevolg.

De procedure kan maar opnieuw worden opgestart nadat de werknemer opnieuw 9 maanden ononderbroken arbeidsongeschikt is geweest vanaf de dag na de ontvangst van hetzij de vaststelling van de preventieadviseur-arbeidsarts, hetzij het resultaat van de beroepsprocedure.

Wat met lopende re-integratieprocedures?

De wet voorziet geen overgangsperiode. Het KB van 11 september 2022 dat de re-integratieperiode wijzigt voorziet ook geen overgangsperiode. De lopende re-integratieprocedures schakelen dus meteen over naar de nieuwe regeling.

In het kader van de nieuwe re-integratieprocedure kan de preventieadviseur-arbeidsarts nog maar 3 beslissingen nemen.

Wanneer er een beslissing B wordt genomen en de werkgever motiveert dat er geen aangepast werk mogelijk is, of de werknemer weigert het re-integratieplan, dan zal vanaf 28 november 2022 de termijn voor het opstarten van de procedure medische overmacht moeten worden afgewacht.

Anderen lazen ook dit:

Alle actuele bedragen op een rij

Een actueel totaaloverzicht van alle bedragen die voor jou als werkgever relevant zijn? Op deze pagina vind je ze alfabetisch gerangschikt terug.

Vakbondsactie op maandag 3 juni

Op maandag 3 juni 2024 organiseert het ABVV een actiedag tegen de Europese bezuinigingsmaatregelen.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +900 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!