Ga verder naar de inhoud

Nieuw in de DmfA-aangifte: de deelsectorcode

08.10.2020

Naar aanleiding van het VIA5, het laatste Vlaams Interprofessioneel akkoord van de social profit sector, is een akkoord gesloten over het monitoren van de loon-en tewerkstellingsgegevens in de volledige social profit sector. Concreet gevolg voor socioculturele werkgevers: vanaf het eerste kwartaal van 2019 moet je een nieuwe deelsectorcode invoeren in de DmfA voor elke tewerkgestelde werknemer, ongeacht of de tewerkstelling gefinancierd wordt met middelen uit de Vlaamse intersectorale akkoorden voor de socialprofitsectoren (VIA) of met andere middelen. Je stemt dus best af met je sociaal secretariaat hierover.

Welke code moet ik aangeven voor mijn werknemers?

De correcte toewijzing van de deelsector gebeurt op basis van de erkenning en financiering door Vlaamse decreten. Enkel de organisaties die middelen ontvangen op basis van een Vlaams decreet of besluit, en op basis daarvan ook onder het toepassingsgebied vallen inzake de toekenning van een eindejaarspremie, kunnen onder de codes 500 tot 510 vallen.

Een lokale jeugdorganisatie, sportclub of een socioculturele organisatie die geen middelen ontvangt via een Vlaamse erkenning valt dus onder code 511. De code 512 is enkel bedoeld voor situaties waarbij het sociaal secretariaat en de organisatie de deelsector niet onmiddellijk kan toewijzen.

Al de medewerkers in je organisatie vallen normaal onder dezelfde code. Een uitzondering zijn de doelgroepwerknemers lokale diensteneconomie. Die moeten steeds code 509 krijgen.

Twijfel je over de toewijzing van de juiste code? Aarzel dan niet om ons te contacteren via helpdesk@sociare.be.

Code 500: Vlaamse sector van sociaal-cultureel werk

 • Decreet van 7 juli 2017 houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk en zijn voorganger: decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk
 • Decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid, Titel 3, Hoofdstuk 3, en Hoofdstuk 4, Afdelingen 3, 4 en 5
 • Decreet van 29 april 2004 houdende omvorming van de vzw De Rand tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap
 • Decreet van 15 juni 2018 betreffende de bovenlokale cultuurwerking
 • Decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten

Code 501: Vlaamse sector van cultuurspreiding

 • Decreet van 24 februari 2017 houdende de ondersteuning van cultureel erfgoedwerking in Vlaanderen (Cultureel erfgoeddecreet)
 • Decreet van 13 december 2013 betreffende de ondersteuning van de professionele kunsten (Kunstendecreet)

Code 502: Vlaamse sector van samenlevingsopbouw

 • Decreet van 26 juni 1991 (zoals gewijzigd) houdende erkenning en subsidiëring van het maatschappelijk opbouwwerk

Code 503: Vlaamse sector van integratie en inburgering

 • Decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid, gewijzigd bij de decreten van 29 mei 2015 en 3 juli 2015​, Hoofdstuk 6, afdeling 1


Code 504: Vlaamse sector van de Nederlandstalige organisaties voor socio-professionele inschakeling in Brussel

Code 505: Vlaamse sector van beroepsopleiding

 • Decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap “Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding”, meer bepaald artikel 5, §1, 1°, d), en artikel 5, §1, 5°, c)
 • Besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 tot vaststelling van de regels voor de erkenning en financiering door de VDAB van de gespecialiseerde trajectbepaling- en -begeleidingsdienst, de gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdiensten en de gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdiensten
 • Besluit van de Vlaamse regering van 4 juli 2003 tot erkenning en subsidiëring van het Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling
 • Besluit van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding
 • Besluit van 10 juni 2016 tot uitvoering van het decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaams doelgroepenbeleid

Code 506: Vlaamse sector van sportfederaties, sportdiensten en sportinfrastructuur

 • Decreet van 10 juni 2016 houdende erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector
 • Decreet van 8 november 2013 houdende het stimuleren, het coördineren en het subsidiëren van de tewerkstelling in de sportsector
 • Decreet lokaal sportbeleid van 6 juli 2012
 • Decreet van 3 april 2009 houdende de toekenning van subsidies voor de uitbouw, de coördinatie en de promotie van het sportaanbod van de studentenvoorzieningen van de Vlaamse universiteiten en hogescholen en de erkenning en subsidiëring van een Vlaamse overkoepelende studentensportvereniging
 • Decreet van 13 februari 2009 houdende de organisatie van schoolsport

Code 507: Vlaamse milieu- en natuursector

 • Besluit van 18 december 2015 houdende de erkenning en subsidiëring van milieu- en natuurverenigingen
 • Besluit van 14 juli 2017 betreffende de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer
 • Besluit van 20 juni 2014 tot regeling van het Vlaams Natura 2000-programma, de managementplannen Natura 2000, de zoekzones en de actiegebieden voor de specifieke instandhoudingsdoelstellingen voor Europees te beschermen soorten en habitats ("het Instandhoudingsbesluit")
 • Besluit van 15 mei 2009 met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer ("het Soortenbesluit")
 • Decreet van 28 november 2008 tot wijziging van het decreet van 13 februari 2004 tot vaststelling van de algemene regels inzake de erkenning en basissubsidiëring van mobiliteitsverenigingen en koepels van verenigingen en de subsidiëring van mobiliteitsverenigingen.

Code 508: Vlaamse sector van het jeugdwerk

 • Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid;
 • Decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid
 • Decreet van 6 juli 2012 houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme
 • Decreet van 22 december 2017 houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen

Code 509: Vlaamse sector van de doelgroepwerknemers-LDE

 • Decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie

Code 510: Vlaamse sector van de andere subsectoren die onder VIA4-eindejaarspremie ressorteren

 • Decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport (Participatiedecreet)
 • Woonzorgdecreet van 13 maart 2009
 • Decreet van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding
 • Decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies
 • Decreet van 13 april 1999 houdende machtiging van de Vlaamse regering om toe te treden tot en om mee te werken aan de oprichting van de vereniging zonder winstgevend doel Vlaams Audiovisueel Fonds
 • Het decreet van 30 april 2004 houdende wijziging van het oprichtingsdecreet voor het Vlaams fonds der Letteren
 • Decreet van 15 juli 2011 houdende de erkenning en de subsidieregeling voor het Memoriaal van de Vlaamse Ontvoogding en Vrede
 • Decreet van 5 mei 2006 houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal

Code 511: Vlaamse sector van de overige socioculturele voorzieningen

 • Code te gebruiken voor activiteiten die niet behoren tot één van de specifieke deelsectoren hierboven vermeld

Code 512: Vlaamse private socioculturele sector - deelsector onbekend

 • Code te gebruiken indien geen gegevens beschikbaar zijn over de deelsector. Deze code moet op termijn worden vervangen door een specifieke deelsectorcode


Anderen lazen ook dit:

Sociaal akkoord krijgt uitvoering in NAR-cao's

Vorige maand kwamen de sociale partners tot een akkoord over een heel deel maatregelen: van landingsbaan tot minimumlonen. Deze princiepsakkoorden moesten nog in regelgevende teksten gegoten worden. Nu heeft de NAR zijn huiswerk klaar: een reeks cao's werd deze week gepubliceerd.

De cao's nr. 150 tot nr. 159 werden deze week afgesloten. In dit artikel lijsten we de verschillende maatregelen kort op, waarna wordt doorverwezen naar de uitgebreide analyse van onze collega's bij Unisoc.

Fiscale fiche 281.10: vanaf inkomstenjaar 2022 bedragen kostenvergoedingen vermelden

De fiscus wil meer zicht krijgen op de kostenvergoedingen die je als werkgever aan je werknemers toekent. Vanaf 2022 zal je dus exacte bedragen moeten invullen op de fiche 281.10.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!