Inschrijvingsreglement opleidingen en activiteiten Sociare

Sociare organiseert voor zijn leden kwalitatieve vormingen, netwerksessies, intervisies, supervisies en activiteiten aan zeer voordelige prijzen en soms zelfs gratis. Dat doet Sociare vanuit en door haar werking voor socioculturele organisaties. Sociare doet daarvoor een beroep op eigen experten en externe experten. Om dat te kunnen handhaven is het naleven van onderstaand inschrijvingsreglement essentieel en van toepassing op alle betalende vormingen, netwerksessies, intervisies, supervisies en activiteiten. Die worden verder vorming genoemd.

Sociare zal hier geen uitzonderingen op toestaan. Alvast bedankt voor jullie begrip.

 

1.     Facturatie & betaling

1.1 Na het inschrijven via mail, telefoon of het inschrijvingsformulier ontvang je eerst een bevestiging van de inschrijving per mail. Gaat het om een betalende vorming, dan mag je vervolgens ook nog een digitale factuur in je mailbox verwachten.

1.2 Klachten over facturen dienen per mail te worden gestuurd naar boekhouding@sociare.be, en dit binnen een termijn van 7 dagen na de factuurdatum. Na die termijn wordt de factuur als aanvaard beschouwd.

1.3 Elke factuur dient te worden betaald ten laatste op de vermelde vervaldatum (15 dagen na de factuurdatum)

1.4 Indien de vervaldatum niet gerespecteerd wordt, sturen we je eerst 2 betalingsherinneringen per mail. Wanneer daar nog geen betaling op volgt, zien we ons genoodzaakt om een aangetekende brief te sturen en wordt het verschuldigde bedrag automatisch verhoogd met 25 euro aanmaningskosten.

1.5 Elke vorming dient in ieder geval betaald te worden voor de start ervan. Is dat niet het geval? Dan behoudt Sociare zich het recht om je de deelname aan de vorming te ontzeggen.

1.6 Verplaatsingskosten zijn voor rekening van de deelnemer en kunnen in geen geval verhaald worden op Sociare, ook bij annulatie van de vorming.

 

2.     Annulatie door de deelnemer

2.1 Een annulatie is enkel geldig via mail naar vormingen@sociare.be. De datum van verzending is de datum die geldt voor de toepassing van de annulatievoorwaarden.

2.2 Voor inschrijvingen met facturatiedatum vanaf 1 februari 2018 is het niet langer mogelijk om kosteloos te annuleren. Werd de factuur binnen de 7 dagen na ontvangst niet per mail aan boekhouding@sociare.be betwist, dan hanteren we de volgende regels:

  • Annuleer je meer dan 14 dagen voor de start van de vorming? Dan betaal je 50 euro administratiekosten, tenzij de vorming minder kost dan 50 euro. In dat geval geldt de prijs van de vorming
  • Annuleer je minder dan 14 dagen voor de start van de vorming? Dan betaal je het volledige verschuldigde bedrag

2.3 Een annulatie met doktersattest geeft geen recht op terugbetaling van (een deel van) het inschrijvingsgeld

2.4 Het niet betalen van een factuur geldt niet als annulatie en zal aanleiding geven tot het vorderen van aanmaningskosten

2.5 Wie annuleert kan het reeds betaalde bedrag in geen geval overdragen naar een andere vorming of een zelfde vorming op een ander moment

2.6 Ben je ingeschreven maar kan je zelf niet komen? Een plaatsvervanger sturen kan uiteraard wel en is kosteloos. We vinden het wel fijn als je dit even meldt via vormingen@sociare.be 

2.7 Elke ingeschrevene heeft het recht om achteraf de documentatie van de vorming digitaal op te vragen via vormingen@sociare.be.

 

3.     Annulatie of wijziging door Sociare

3.1 Sociare kan beslissen om een vorming niet van start te laten gaan wanneer het vooropgestelde minimum aantal inschrijvingen niet bereikt wordt of wanneer er sprake is van overmacht. Aan een ingeschreven cursist wordt in dat geval het betaalde cursusgeld integraal terugbetaald, maar deze cursist heeft in geen geval recht op een schadevergoeding of tussenkomst in verplaatsingskosten.

3.2 Sociare behoudt zich het recht om omwille van organisatorische redenen een opleiding te laten doorgaan op een andere plaats of tijdstip of een andere lesgever in te schakelen dan oorspronkelijk gecommuniceerd. De cursist wordt hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht, hetzij via mail, hetzij telefonisch. Past de nieuwe datum of de nieuwe plaats voor de ingeschrevene niet, dan betaalt Sociare de vorming terug.

 

4.     Klachten, opmerkingen en suggesties

4.1 Organisaties met klachten, opmerkingen en suggesties aangaande de vormingen, de werking en dit inschrijvingsreglement versturen die klachten, opmerkingen en suggesties naar Sociare-directeur Veerle Huwé, op veerle@sociare.be.