Ga verder naar de inhoud

Beleidsmedewerker industrie en circulair gebruik van grondstoffen - BOND BETER LEEFMILIEU VLAANDEREN VZW

Organisatie

BOND BETER LEEFMILIEU VLAANDEREN VZW

Onze missie

BBL verenigt, versterkt en vertegenwoordigt natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen. Samen met hen en andere milieubewuste koplopers reiken wij burgers, bedrijven en overheden concrete, haalbare en innovatieve oplossingen aan voor milieubelastende activiteiten. Zo initiëren, stimuleren en versnellen we de transitie naar een duurzame samenleving. Want we willen de dag realiseren waarop iedereen in Vlaanderen leeft zonder nog te wegen op het milieu, de natuur en onze gezondheid.

We laten de stem van actieve burgers en groeperingen luider klinken. Consumenten inspireren en activeren we met informatie en campagnes. Bedrijven ondersteunen we in het vinden van milieuvriendelijke oplossingen en het creëren van een markt hiervoor. Door overleg, onafhankelijk advies en opinievorming geven we richting aan het beleid van overheden.

Onze personeelsvisie

BBL biedt een aangename, inspirerende en stimulerende werkplek. We streven ernaar om een omgeving te creëren waarin onze medewerkers zich blijvend kunnen ontplooien. We moedigen de medewerkers aan om verantwoordelijkheid op te nemen en we werken aan een sfeer van vertrouwen en vrijheid om het werk zelf te organiseren. We kiezen ervoor om binnen deze context expliciet aandacht te besteden aan een evenwicht tussen professionele en privé-ambities. We waarderen collegialiteit, inbreng, inzet en de diverse talenten binnen het team.


De inhoudelijke werking van BBL?

De inhoudelijke werking van BBL richt zich op 5 maatschappelijke transities om de volledig hernieuwbare, circulaire economie vorm te geven: industrie, transport, gebouwen & bebouwde omgeving, energie en landbouw & voeding. Ze doet dat via project- en beleidswerk (studiewerk, visievorming, adviesverlening, beleidsoverleg, opiniëring en netwerking). Bij de beleidswerking ligt de voornaamste focus op het Vlaamse beleid, maar we hebben ook oog voor Europese en federale ontwikkelingen. Ook ondernemingen of maatschappelijke organisaties met een grote impact op de transities zijn voorwerp van het beleidswerk.


Functie

Waarom inzetten op industriële transitie?

 • De energie-intensieve industrie in Vlaanderen is al meer dan tien jaar niet in staat om haar uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Een omslag in productiemethoden, waardeketens en bedrijfsmodellen is broodnodig. De industrie moet een evolutie doormaken van een aanbodgestuurde, lineaire en fossiele industrie naar een vraaggestuurd, circulair en hernieuwbaar industrieel ecosysteem.

 • Daarnaast heeft Vlaanderen nood aan de heropbouw van een lokale verankerde circulaire maakindustrie. De toenemende wetgeving over - en vraag naar - circulaire producten biedt grote kansen voor bedrijfsmodellen gericht op waardebehoud, hergebruik van materialen en kwaliteitsvolle producten. Onze regio heeft zich lange tijd gepositioneerd als logistieke draaischijf in een lineaire waardeketen. De uitdaging ligt erin om zichzelf heruit te vinden als hub voor een circulaire maakindustrie.

 • De industriële transitie is nauw verbonden met het circulair gebruik van grondstoffen. BBL wil de nood aan nieuwe grondstoffen en de productie van afval tot een minimum beperken door de kringlopen te sluiten en meer waarde en nut te ontlenen aan de hoeveelheid grondstoffen, materialen en producten die in omloop zijn.

Wat ga je bij ons doen als beleidsmedewerker industriële transitie en circulair gebruik van grondstoffen?

BBL zoekt een gedreven medewerker om haar beleidswerk rond deze uitdaging uit te voeren en het thema binnen het bredere publieke debat op de agenda te zetten. Je maakt deel uit van het team transitiethema’s, bestaande uit beleids- en projectmedewerkers. Je rapporteert aan de coördinator beleid en projectwerking, die het team transitiethema’s aanstuurt.

Resultaatsgebieden

Je neemt een actieve rol op in de verschillende overleg- en adviesfora rond het thema industrie en het circulair gebruik van grondstoffen. Je legt contacten en stemt af met middenveldorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen en met de overheid. Je volgt de relevante wetgeving en formuleert adviezen en beleidsvoorstellen zowel op Vlaams, federaal als Europees niveau. Je werkt mee aan campagnes en acties om dit alles in de de verf te zetten.

Concrete prioriteiten zijn onder meer:

 • Het industrieel beleid en de besluitvorming ervan inclusiever, transparanter en ambitieuzer maken.

 • Inzetten van strategieën voor vraagreductie naar basismaterialen en circulariteit, grondstof substitutie en grondstof- en energie-efficiëntie in industriële processen.

 • Inzetten van hernieuwbare elektriciteit, groene waterstof, maximale valorisatie van restwarmte in de industrie.

 • Inzetten van nieuwe productiemethodes, processen en waardeketens, in het bijzonder voor de metaal- en chemiesectoren, maar ook de ontwikkeling van koolstofneutrale brandstoffen voor scheep- en luchtvaart.

 • Beter gebruik maken van publieke aanbestedingen van groene en circulaire materialen (in infrastructuurwerken).

 • Preventie en hergebruik in alle delen van materialenbeleid hoog op de agenda zetten.

 • Wetgeving en ondersteuningsbeleid richten op circulaire maakindustrie.

 • Investerings- en ondersteuningsbeleid en fiscaliteit (via een circulaire tax shift) richten op bedrijfsmodellen rond waardebehoud (onderhoud, reparatie, remanufacturing, refurbishing).

 • Samenwerken met sociale partners om heroriëntatie van competenties en opleiding m.b.t. tewerkstelling naar circulaire maakindustrie te stimuleren.

 • Lokale besturen en KMO’s sensibiliseren en begeleiden in strategieën en acties voor circulaire maakindustrie.

Jouw verantwoordelijkheden en taken

 • Je verwerft inhoudelijke kennis en inzichten in de maatschappelijke en politieke context en ontwikkelingen rond het thema industrie en het circulair gebruik van grondstoffen.

 • Je verdiept de visie van BBL en werkt een coherente strategie uit met het oog op het realiseren van concrete beleidsdoelstellingen of -projecten.

 • Je bouwt netwerken uit met doelgroepen of met partners om de beleidsdoelstellingen te realiseren.

 • Je hanteert een mix van beleidsbeïnvloedende instrumenten, zoals het formuleren van beleidsvoorstellen en adviezen, onderhandelen met betrokken actoren en het inhoudelijke ondersteunen bij het ontwikkelen van beleids- of bewegingsgerichte projecten en campagnes.

 • Je vertolkt de stem van BBL in het maatschappelijk debat door het formuleren van doordachte oplossingen voor de transitie naar een circulaire en hernieuwbare industrie. Je geeft presentaties, treedt in debat met andere actoren en staat de media te woord over het thema industrie en het circulair gebruik van grondstoffen.

 • Je bent mee een drijvende kracht achter de verdere uitbouw van de thema’s industrie en circulair gebruik van grondstoffen in de globale werking van BBL. Vanuit je kennis en inzicht op beleidsvlak werk je binnen het team transitiethema’s samen met collega’s aan een coherente strategie om de concrete activiteiten, projecten en campagnes van BBL af te stemmen op het lobbywerk en omgekeerd.

Profiel

Jouw profiel en competenties

 • Je bezit bij voorkeur een universitair of gelijkgesteld diploma. Relevante werkervaring is een vereiste.

 • Je hebt ervaring met het opzetten van samenwerkingsverbanden of processen waarbij meerdere actoren betrokken zijn.

 • Vanuit je interesse en ervaring en eventueel opleidingsachtergrond ben je in staat om de nodige actuele kennis te beheersen over industrie en het circulair gebruik van grondstoffen en deze op een strategische manier in te zetten bij beleidsbeïnvloeding.

 • Kennis van beleid en regelgeving op gebied van innovatie, industrie, afval, circulaire economie, productnormering,... is een pluspunt.

 • Inzicht in het besluitvormingsproces bij regionale, federale en Europese overheden is een pluspunt.

 • Inzicht in de economische dimensie van de omslag naar een circulaire economie geldt als een sterk pluspunt.

 • Je bent sterk in visievorming, strategisch denken, analyse van politieke/maatschappelijke posities. Je bent sterk in onderhandelen en netwerking.

 • Je kunt op onafhankelijke wijze resultaatgericht werken.

 • Je hebt de nodige communicatieve vaardigheden, zowel in rechtstreekse contacten, groepsbijeenkomsten als via schriftelijke communicatie. Je beschikt over een vlotte pen en hebt het nodige synthesevermogen.

 • Je beschikt over een gezonde groepsgeest, weet meerwaarde te halen uit het werken met een multidisciplinair team, je neemt initiatief, je kan planmatig en zelfstandig werken en je bent flexibel van aard. Je hebt organisatie- en coördinatietalent.

 • Je bent een echte teamwerker die erin slaagt om mensen vanuit verschillende functionele rollen te laten samenwerken.

 • Je bent stressbestendig.

Aanbod

Ons aanbod

 • Voltijdse tewerkstelling met een contract onbepaalde duur.

 • Onmiddellijke indiensttreding.

 • De hoogte van het voltijds bruto jaarloon is afhankelijk van relevante ervaring (+/- 33.000 euro bruto/jaar bij 1 jaar barema-anciënniteit; 35.500 euro bruto/jaar bij 5 jaar barema-anciënniteit; 40.000 euro bruto/jaar bij 10 jaar barema-anciënniteit), gratis woonwerkvervoer (openbaar vervoer), fietsvergoeding, extralegale vakantiedagen, flexibele werkuren.

 • Structureel telewerken 1 dag / week. (Telewerk-regime tijdens Corona epidemie: van verplicht tot 2 à 3 dagen thuiswerk, 1 à 2 dagen op kantoor).

 • Je maakt deel uit van een gedreven en kwalitatief hoogstaand team.

 • Je krijgt de kans je te bekwamen binnen een sector in volle ontwikkeling, met grote maatschappelijke relevantie. Wij zijn geïnteresseerd in je kwaliteiten ongeacht je geslacht, handicap, etnische afkomst en nationaliteit. Wij verzekeren een professionele en discrete behandeling van je kandidatuur.

Solliciteren

Reageren voor: 17 jan. 2021

Heb je interesse? Stuur dan ten laatste op 17 januari 2021 jouw motivatiebrief en CV als bijlage en met jouw naam in de titel naar solliciteren@bblv.be t.a.v. Benjamin Clarysse, coördinator beleid en projectwerking. Geef ook duidelijk in het onderwerp van de mail aan dat je solliciteert voor de functie Beleidsmedewerker industrie en circulair gebruik van grondstoffen. Indien we je kandidatuur weerhouden, word je uitgenodigd voor een online proef die vanop afstand kan worden afgelegd tussen 20 en 22 januari. Wie na de proef doorgaat naar de volgende ronde, het gesprek, wordt verwacht op 28 januari in de voormiddag in de kantoren van Bond Beter Leefmilieu of online via videoconferentie (nog te bepalen n.a.v. corona).

Type:

Onbepaalde duur

Tewerkstelling:

Voltijds

Regio:

Brussels Hoofdstedelijk gewest

Ook interessant:

DD VERSO

EMPLOYER BRANDING: hoe je je via het personaliseren van werk in de markt zet als een aantrekkelijke werkgever

02.03.2020

Zo veel mogelijk mensen zo lang mogelijk aan het werk houden lukt alleen als werknemers volop kansen krijgen om hun werk te personaliseren.

In deze blogpost geeft arbeids- en organisatiepsycholoog David Ducheyne 8 tips om dat succesvol te doen in jouw organisatie.

Samenlevingsopbouw2

Sociocultureel werk: niet alleen sensationeel, maar ook essentieel…

31.05.2019

Waarom sociocultureel werk naast sensationeel ook heel essentieel is in de maatschappij waarin we leven? Je ontdekt het in onze video.

Jaarmagazine belangenbehartiging 2

Belangenbehartiging in 2019: verkiezingen, vervolg VIA5 en véél cao's

13.01.2020

Belangenbehartiging in 2019, dat was opnieuw een jaar vol cao’s, overleg, vergaderingen binnen de paritaire comités en beheerscomités. En daar bovenop ook nog eens het jaar waarop we naar de stembus trokken voor verkiezingen op maar liefst 3 bestuursniveau's. In dit artikel lees je hoe we ons hebben ingezet voor jouw belangen als socioculturele werkgever.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!