Ga verder naar de inhoud

1 FT Opbouwwerker Buurtwerk Ninove - Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw

Organisatie

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw heeft een

vacature voor de functie van opbouwwerker voor de opstart van een buurtopbouwwerkproject in Ninove

Voltijds contract van onbepaalde duur

Dit project kadert Binnen EEN GOEDGEKEURDE Oproep ‘Buurtwerk NINOVE’ MET EEN LOOPTIJD VAN TWEE JAAR (01.01.2021 tot en met 31/12/2022) EN MOGELIJKHEID TOT VERLENGING NA POSITIEVE EVALUATIE TOT EIND 2025.

- Wil je mensen die maatschappelijk kwetsbaar in het leven staan sterker maken door samen met hen probleemoplossend aan de slag te gaan?

- Geeft samenwerken met mensen je energie?

- Ben je een goede netwerker?

- Zie je het opstarten van nieuwe projecten of initiatieven telkens als een persoonlijke uitdaging?

- Ben je iemand die interesse heeft in de (lokale) politieke en sociale actualiteit?

- Ben je iemand die vlot kan schakelen tussen uiteenlopende werkcontexten en flexibel omgaat met plots wijzigende situaties?

Dan is onderstaande vacature zeker iets voor jou!

TEWERKSTELLINGSPLAATS

9400 Ninove

INDIENSTTREDING

Bij voorkeur begin februari 2021

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw is sinds 1986 een van de 8 vzw’s in Vlaanderen die erkend is als regionaal instituut voor de samenlevingsopbouw. Meer dan 45 gemotiveerde medewerkers en 150 vrijwilligers staan in voor de organisatie van een waaier aan sociale projecten en acties in diverse Oost-Vlaamse steden en gemeenten behalve Gent.

Voor groepen die kampen met sociale uitsluiting en achterstelling, zet Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen zich in als een professionele, ondersteunende en belangenbehartigende organisatie.

Als pluralistische vzw zijn wij evenwel niet waardenvrij. Wij zijn vóór solidariteit, tegen discriminatie, voor rechtvaardigheid, tegen armoede, voor inclusie. Dat is waar het voor ons om draait.

Samenlevingsopbouw is op drie terreinen actief

 • Het realiseren van grond- en mensenrechten voor maatschappelijk kwetsbare groepen met bijzondere focus op het recht op wonen, onderwijs, arbeid, sociale bescherming en gezondheid;
 • Het versterken van aandachtsgebieden (hoofdzakelijk in achtergestelde buurten);
 • Het bevorderen van collectief burgerschap, met bijzondere aandacht voor democratie, diversiteit, antiracisme, klimaat en sociale rechtvaardigheid en een solidaire en warme samenleving.

Samenlevingsopbouw genereert energie die mensen in beweging zet en leidt tot

 • EMPOWERMENT

We laten maatschappelijk kwetsbare groepen zelf aan het woord, versterken hun stem, doen beroep op hun competenties, laten hen verantwoordelijkheid nemen en dragen, zoeken samen naar oplossingen.
Investeren in vrijwilligerswerk is daarvan een logisch gevolg.

 • WISSELSTROOM

We bouwen een brug met andere middenveldorganisaties, met lokale besturen, met de ruime samenleving. Noodzakelijk en verruimend om de beste oplossing haalbaar, duurzaam en met groot draagvlak te realiseren.

Dialoog tot stand brengen tussen betrokken doelgroepen en oplossingspartners is daarbij onontbeerlijk.

 • UITSTRALING

We willen dat oplossingen vertaald worden in structurele en duurzame resultaten.

Dit moet leiden tot een meer rechtvaardig en sociaal beleid!

Samenlevingsopbouw rekent hiervoor op het dagdagelijkse engagement van een
veertigtal opbouwwerkers en projectmedewerkers.


Opbouwwerkers en projectmedewerkers hebben twee kernopdrachten:

 • Versterken van maatschappelijk kwetsbare groepen. Dat wil zeggen dat opbouwwerkers agogisch werken vanuit en mét mensen. Ze versterken individuen en groepen in achtergestelde posities. Zo krijgen zij meer greep op hun situatie en hun omgeving. Ze vertrekken van hun competenties en veranderingsvermogen om te streven naar het verbeteren van hun maatschappelijke positie. In hun projecten staan groepsprocessen, participatie, empowerment en emancipatie van de doelgroep centraal.
 • Duurzame oplossingen voor maatschappelijke problemen bepleiten. Deze kernopdracht wijst op het beleidsgerichte werk dat opbouwwerkers doen vanuit en met de mensen om te komen tot structurele veranderingen die hun gemeenschappelijk ervaren problemen aanpakken.

Hiervoor zijn vaak aangepaste, specifieke beleidsmaatregelen nodig op het lokale en/of bovenlokale
beleidsniveau. Meer informatie over Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw kan je terugvinden op onze website: http://www.samenlevingsopbouw.be/oost-vlaanderen.

Functie

Functiebeschrijving

Situering van het project

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw, PIN vzw, SHM Ninove-Welzijn en CAW Oost-Vlaanderen wensen vanuit een partnerschap het initiatief te nemen om een buurtwerking op te starten in het Ninoofse aandachtsgebied Pollarewijk-Burchtdam. Daarnaast zal ook KAAi Stadslabo vzw actief meewerken tijdens de opstartfase van het buurtwerk.

Samen met een ervaringsdeskundige brugfiguur die bij PIN vzw is tewerkgesteld, vorm je een sterk buurtwerkersduo dat vlot het vertrouwen van de buurtbewoners weet te winnen.

Tijdens de opstartfase maak je werk van een gelaagde gebiedsanalyse en organiseer je een bewoners- en stakeholderbevraging, waarbij het leefwereld- en het behoeftenperspectief van de bewoners centraal staat. Met het materiaal uit de gebiedsanalyse formuleer je een probleemanalyse, met een aanduiding van noden, knelpunten en kansen. Op basis daarvan bepaal je samen met de bewoners prioritaire werkdoelen met het oog op:

 • Toegang tot grondrechten als belangrijke hefboom om de positie en situatie van inwoners van de Pollarewijk en Burchtdam te verbeteren. Je zorgt ervoor dat ze sterker in het leven staan doordat ze vlotter toegang hebben tot degelijke huisvesting, kwaliteitsvolle dienstverlening, gezondheidszorg, onderwijs, werk.
 • Community building met het oog op een beter en solidair samenleven, ruimte voor verscheidenheid, thuis mogen en kunnen zijn in het aandachtsgebied. Je zorgt ervoor dat bewoners zich thuis voelen in hun buurt en het samenleven er goed verloopt.
 • Toe-eigenen en publiek maken van de openbare ruimte zodat de woon- en leefomgeving meer betekenis krijgt voor haar inwoners. Je zorgt ervoor dat bewoners mee hun stempel kunnen drukken op inrichting van de publieke ruimte en op hun ruime leefomgeving.

Om deze doelen te bereiken, houd je permanent de vinger aan de pols van de buurt, detecteer je verdoken armoede en isolement, verzorg je toeleiding naar diensten en organisaties, werk je aan een beter sociaal leefklimaat en maak je werk van mobilisering van bewonersgroepen en vrijwilligers, beleidsparticipatie en bewonersinspraak.

Als buurtwerker werk je verder ook samen met je collega ervaringsdeskundige brugfiguur vanuit een vaste locatie in de buurt. Dit vormt op termijn een vaste STEK voor de buurtbewoners. Ze kunnen er terecht om andere buurtbewoners beter te leren kennen, om zaken bij te leren die hen sterker in het leven doen staan, ze kunnen er als vrijwilliger aan de slag en kunnen er terecht met allerhande persoonlijke kwesties. Tenslotte vormt deze STEK de plek waar bewoners samen komen om na te denken over oplossingsvoorstellen voor de problemen en uitdagingen waarmee de buurt wordt geconfronteerd.

De organisatie van buurtwerk in Ninove is een nieuw gegeven. Dit betekent onvermijdelijk heel wat pionierswerk. Je kan uiteraard putten uit heel wat opgebouwde ervaring binnen onze eigen organisatie en andere Samenlevingsopbouw-instituten elders in Vlaanderen, maar de vertaalslag van goede initiatieven naar de lokale situatie maakt integraal deel uit van jouw opdracht. Als je je graag vastbijt in het verkennen en ontdekken, zoeken, uitproberen en nieuwe dingen ontwikkelen, is dit een uitgelezen job voor jou.

We verwachten een sterke outreachende attitude, de capaciteiten om vlot contact te leggen met alle buurtbewoners en samenwerkingspartners. Je bent met andere woorden geen ‘bureau-mens’. Je werkt hierbij sterk ervaringsgericht en kiest bewust voor een groepsmatige manier van werken. Je kan enthousiasmeren en vrijwilligers coachen vanuit een open houding. Je gaat constructief om met conflicten.

Tenslotte schrikt sporadisch avond- en weekendwerk jou niet af.

Je werkt samen met je nieuwe collega ervaringsdeskundige brugfiguur als een goede tandem aan de opstart van dit project en stemt het werk continu op elkaar af. Hierbij kan je steeds rekenen op de persoonlijke werkbegeleiding en coaching van een beleidsmedewerker van Samenlevingsopbouw.

takenpakket

Terreinverkenning: bewonersbevraging en gebiedsanalyse

Je gaat op onderzoek in de buurt om een goed beeld te krijgen van je werkingsgebied. Je hebt daarbij oog voor de manier waar individuele, sociale en ruimtelijke elementen zich onderling tot elkaar verhouden. Naast het verzamelen van objectieve gegevens, ga je op zoek naar terreinkennis die lokaal aanwezig is bij professionals en bij bewoners zelf. Je krijgt een beeld van bestaande dynamieken in de wijk, noden en signalen van bewoners, … Het resultaat van je onderzoek is een grondige kennis van de wijk van waaruit de probleemstelling en werkdoelen in een helder plan van aanpak worden vertaald.

Projectmatig aan de slag met noden en behoeften van buurtbewoners

Op basis van de gelaagde gebiedsanalyse, ga je met bewoners op zoek naar passende antwoorden voor specifieke noden die leven in de buurt. Je zet samen met bewoners initiatieven en projecten op die focussen op een toegankelijk, kwalitatief en toereikend aanbod in de wijk voor onder meer degelijke huisvesting, hulp- en dienstverlening, gezondheidszorg, arbeidsplaatsen of onderwijskansen. Steeds met het oog op een structurele oplossing van problemen. Je legt je oor te blijvend te luister voor het detecteren van noden en behoeften.

Versterken van het sociaal weefsel in de buurt

Je neemt samen met buurtbewoners, vrijwilligers en partnerorganisaties initiatieven om het samenleven in de buurt te bevorderen. Je creëert ruimte en kansen voor ontmoeting en dialoog en stimuleert netwerken en solidariteit. Dit kan door het organiseren en faciliteren van laagdrempelige en verbindende ontmoetingsactiviteiten in de buurt. Je stimuleert het kleine ontmoeten tussen buurtbewoners en spoort waar mogelijk bewoners aan om initiatieven te nemen in de buurt. Zo tracht je samen met buurtbewoners van de wijk een betekenisvolle plaats te maken, waar bewoners zich thuis voelen.

Aan de slag met de ruimte in de buurt

Je gaat aan de slag met de beschikbare ruimte in de buurt. Je betrekt buurtbewoners bij de invulling van de ruimte en zet samen met hen in op het meer publiek maken ervan. Dit kan door de bestaande openbare ruimte te gaan herinrichten zodat ze beter voldoet aan de behoeften van diverse groepen bewoners. Of door nieuwe gedeelde plekken te creëren. Je kan daarbij inzetten op het ‘aangenaam’ maken van de openbare ruimte of bewoners een rol laten opnemen in de concrete vormgeving en het beheer van de ruimte. Je gaat samen dromen, denken en doen. Jouw rol is het organiseren en ondersteunen van bewoners, meedenken, meewerken en meebeslissen over de toekomst van het samenleven en wonen in de buurt.

Verbindend samenwerken met het lokaal bestuur, professionele organisaties, lokale verenigingen en handelaars

Om jouw werkdoelen te realiseren werk je dagelijks nauw en verbindend samen met talloze partners; zoals de sociale huisvestingsmaatschappij Ninove-Welzijn, het CAW (Teledienst), het Sociaal huis van de stad Ninove, het jeugdopbouwwerk van vzw Lejo, de armoedevereniging, de stedelijke diensten (cultuur, vrijetijd, sport, sociale zaken, onderwijs, ruimtelijke ordening, …), de bevoegde schepenen, de stadsmarinier, de sociale politie, lokale socio-culturele verenigingen, de lokale handelaars, enz.

Profiel

verwachte competenties

Jouw Kerncompetenties

Basishouding

Persoonlijke effectiviteit

 • Organisatie-identificatie
 • Mensgerichtheid
 • Betrouwbaarheid
 • Flexibiliteit
 • Samenwerking
 • Stakeholder-gerichtheid
 • Discretie en integriteit
 • Zelfreflectie en -ontwikkeling
 • Assertiviteit
 • Resultaats- en procesgerichtheid
 • Plannen & organiseren
 • Omgaan met stress

Agogische gerichtheid

Maatschappelijke gerichtheid

 • Mensen individueel versterken
 • Empowerend werken
 • Werken met groepen
 • Omgevingsgericht ondernemerschap
 • Netwerken
 • Politiek handelen
 • Innovatief handelen

FUNCTIEVEREISTEN

 • Een diploma in een menswetenschappelijke richting is een troef, maar geen vereiste;
 • Je hebt voldoende concrete en relevante werkervaring;
 • Je bent bereid je flexibel op te stellen binnen de job;
 • Je bent in staat aansluiting te vinden bij de leefwereld van bewoners in een
  maatschappelijk kwetsbare situatie;
 • Als je ervaring hebt in het werken met anderstalige en/of generatiekansarme gezinnen, is dit zeker een troef;
 • Kennis van en ervaring met trajectmatige begeleiding naar arbeid is een troef
 • Wonen in Ninove of de omgeving en/of kennis van de lokale context is een pluspunt;
 • Je kan je vlot verplaatsen op momenten dat het werk dit vereist.

Aanbod

ARBEIDSVOORWAARDEN

 • Een voltijds contract (38u/week) van onbepaalde duur, waarvan de financiering samenhangt met de door het lokaal bestuur van Ninove goedgekeurde ‘Oproep Buurtwerk Ninove’ met een looptijd van twee jaar (01.01.2021 tot en met 31/12/2022) en de mogelijkheid tot verlenging tot eind 2025 na een positieve evaluatie van de samenwerking met de stad Ninove.
 • Een boeiende en afwisselende job;
 • Functieverloning: B1C (zie baremieke loonschalen van het Paritair Comité 329.01);
 • Relevante ervaring komt in aanmerking voor het bepalen van de anciënniteit;
 • Overige arbeidsvoorwaarden: zie PC 329.01, CAO’s afgesloten binnen de sector
  Samenlevingsopbouw;
 • Haard- en/of standplaatsvergoeding, eindejaarspremie;
 • Gunstige verlofregeling;
 • Smartphone en laptop worden ter beschikking gesteld;
 • Diverse vormen van ondersteuning/opvolging vormen een belangrijk onderdeel van het
  personeelsbeleid van onze organisatie. Er worden ruim voldoende mogelijkheden tot
  bijscholing/vorming voorzien en intern inhoudelijk overleg met collega’s die elders
  projectmatig werkzaam zijn binnen de provincie Oost-Vlaanderen of elders in Vlaanderen binnen de sector Maatschappelijk opbouwwerk.

Solliciteren

Reageren voor: 17 jan. 2021

AANWERVINGSPROCEDURE

 • Je bezorgt je motivatiebrief en curriculum vitae ter attentie van Wouter Hennion (directeur) via info.oost-vlaanderen@samenlevingsopbouw.be en dit uiterlijk op 17 januari 2021;
 • Op maandag 18 januari 2021 maakt de selectiecommissie een keuze uit alle kandidaten op basis van de sollicitatiebrieven;
 • Als je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, krijg je vooraf een korte
  presentatieopdracht (10-tal minuten) die je aan de hand van een presentatie (zo mogelijk via PowerPoint) aan de selectiecommissie mondeling zal moeten toelichten;
 • Het sollicitatiegesprek met de selectiecommissie is voorzien op 20 januari en 21 januari 2021 in de namiddag.
 • Indiensttreding: bij voorkeur begin februari 2021 of afhankelijk van de opzegtermijn.


VOOR MEER INFORMATIE OVER DE INHOUD VAN DE FUNCTIE EN DE

WERKOMSTANDIGHEDEN, KAN JE OOK GERUST TELEFONISCH CONTACT OPNEMEN MET

WOUTER HENNION (DIRECTEUR): 0491 344 113

Type:

Onbepaalde duur

Tewerkstelling:

Voltijds

Regio:

Oost-Vlaanderen

Ook interessant:

DD VERSO

EMPLOYER BRANDING: hoe je je via het personaliseren van werk in de markt zet als een aantrekkelijke werkgever

02.03.2020

Zo veel mogelijk mensen zo lang mogelijk aan het werk houden lukt alleen als werknemers volop kansen krijgen om hun werk te personaliseren.

In deze blogpost geeft arbeids- en organisatiepsycholoog David Ducheyne 8 tips om dat succesvol te doen in jouw organisatie.

Samenlevingsopbouw2

Sociocultureel werk: niet alleen sensationeel, maar ook essentieel…

31.05.2019

Waarom sociocultureel werk naast sensationeel ook heel essentieel is in de maatschappij waarin we leven? Je ontdekt het in onze video.

Jaarmagazine belangenbehartiging 2

Belangenbehartiging in 2019: verkiezingen, vervolg VIA5 en véél cao's

13.01.2020

Belangenbehartiging in 2019, dat was opnieuw een jaar vol cao’s, overleg, vergaderingen binnen de paritaire comités en beheerscomités. En daar bovenop ook nog eens het jaar waarop we naar de stembus trokken voor verkiezingen op maar liefst 3 bestuursniveau's. In dit artikel lees je hoe we ons hebben ingezet voor jouw belangen als socioculturele werkgever.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!