Ga verder naar de inhoud

1 FT Buurtopbouwwerker m, v, x in Leeuwbrug Denderleeuw - Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw

Organisatie

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw

Wie zijn wij ?

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw is sinds 1986 een van de 8 vzw’s in Vlaanderen die erkend is als regionaal instituut voor de samenlevingsopbouw. Meer dan 50 gemotiveerde medewerkers en 300 vrijwilligers staan in voor de organisatie van een waaier aan sociale projecten en acties in diverse Oost-Vlaamse steden en gemeenten behalve Gent.

Voor groepen die kampen met sociale uitsluiting en achterstelling, zet Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen zich in als een professionele, ondersteunende en belangenbehartigende organisatie.

Als pluralistische vzw zijn wij evenwel niet waardenvrij. Wij zijn vóór solidariteit, tegen discriminatie, voor rechtvaardigheid, tegen armoede, voor inclusie. Dat is waar het voor ons om draait.

Samenlevingsopbouw is op drie terreinen actief

 • Het realiseren van grond- en mensenrechten voor maatschappelijk kwetsbare groepen met bijzondere focus op het recht op wonen, onderwijs, arbeid, sociale bescherming en gezondheid;
 • Het versterken van aandachtsgebieden (hoofdzakelijk in achtergestelde buurten);
 • Het bevorderen van collectief burgerschap, met bijzondere aandacht voor democratie, diversiteit, antiracisme, klimaat en sociale rechtvaardigheid en een solidaire en warme samenleving.

Samenlevingsopbouw genereert energie die mensen in beweging zet en leidt tot

 • EMPOWERMENT

We laten maatschappelijk kwetsbare groepen zelf aan het woord, versterken hun stem, doen beroep op hun competenties, laten hen verantwoordelijkheid nemen en dragen, zoeken samen naar oplossingen.
Investeren in vrijwilligerswerk is daarvan een logisch gevolg.

 • WISSELSTROOM

We bouwen een brug met andere middenveldorganisaties, met lokale besturen, met de ruime samenleving. Noodzakelijk en verruimend om de beste oplossing haalbaar, duurzaam en met groot draagvlak te realiseren.

Dialoog tot stand brengen tussen betrokken doelgroepen en oplossingspartners is daarbij onontbeerlijk.

 • UITSTRALING

We willen dat oplossingen vertaald worden in structurele en duurzame resultaten.

Dit moet leiden tot een meer rechtvaardig en sociaal beleid!

Functie

Functiebeschrijving

Situering van het project

In Denderleeuw bouwen we aan sterke buurten. Begin 2020 ging de gemeente Denderleeuw een samenwerking aan met Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw om van Leeuwbrug een plek te maken waar het goed leven en samenleven is. Met de buurtbewoners, diensten en organisaties verkenden we de wijk en werken we op drie sporen:

GRONDRECHTEN

COMMUNITY BUILDING

RUIMTE PUBLIEK MAKEN

Zodat mensen weerbaarder worden en sociaal-economisch er op vooruitgaan in het leven​.

Zodat buurtbewoners, gebruikers van de buurt en toevallige passanten minstens geen vreemden meer zijn​ voor elkaar en conviviaal samenleven.

Zodat ruimte geherdefinieerd wordt en solidair en collectief gebruikt wordt.

Het voorbije jaar sprak de buurtopbouwwerker wijkbewoners aan op straat of aan de deur. Ze luisterde naar hun verhalen en dromen over de wijk. Dit leefwereld- en behoefteperspectief werd aangevuld met informatie uit literatuur, statistiek, wijkobservaties en partners. Alles samen vormt het onze gebiedsanalyse: een rijke probleemstelling met aanduiding van noden, knelpunten en kansen in en voor de wijk. Deze gebiedsanalyse werd in juni 2021 naar de inwoners van de wijk teruggekoppeld in de vorm van 10 wensen voor Leeuwbrug. De wensen gaan van meer speel- en ontmoetingsruimte tot meer leven in de wijk, van meer ondersteuning bij renovatiewerken aan de woning tot veilige mobiliteit voor verschillende gebruikers. Het is nu aan jou om samen met de bewoners en partners deze wensen te concretiseren in acties op zowel korte als lange termijn.

De gebiedsanalyse en dus ook het actieplan is dynamisch. Het buurtopbouwwerk werkt steeds vanuit presentie. Door aanwezig te zijn in de wijk, houden we vinger aan de pols en kunnen we snel anticiperen op veranderingen in de buurt, preventief optreden of doorschakelen naar partners.

Bij buurtopbouwwerk komt een stevige dosis outreachend basiswerk te kijken. Onder outreachend basiswerk verstaan we zelf actief contact leggen met mensen in de eigen leefomgeving. Dit kan door small talk op straat, plaats te nemen aan kleine ontmoetingsplekken zoals het bushokje, herhaaldelijke wijkwandelingen, aanwezigheid op activiteiten in de buurt … Je creëert ook zelf mogelijkheden voor korte ontmoetingen. Je wordt op die manier als opbouwwerker deel van het straatbeeld: herkenbaar in en voor de wijk.

Idealiter vertrekt een opbouwwerker ook vanuit een fysiek herkenbare en centraal gelegen ‘vaste Stek’: een fysieke plek (vb. een ontmoetingshuis of sociale moestuin) waar men makkelijk kan binnenlopen, goed onthaald en op weg geholpen wordt. Zo’n plek is er in Leeuwbrug nog niet, en willen we graag samen met de buurt creëren.

In volle coronacrisis is een fijne buurt tenslotte goud waard. Onze buren zijn vaak de enige contacten die we hebben. De zorg voor elkaar maakt dat we volhouden. De aanwezigheid van publieke ruimte en de mogelijkheden binnen die ruimte zijn bepalend voor ons welbevinden. Een wandeling maken, naar een speeltuin gaan, buiten kunnen sporten… doet wonderen.

Tijdens deze gezondheidscrisis zetten we daarom in op:

 • Veilig sociaal contact
 • Garantie van basisnoden en rechten
 • Toegankelijke informatie.

Jouw takenpakket

Terreinverkenning: bewonersbevraging en gebiedsanalyse

Op basis van jouw contacten en ervaringen in de wijk dikt de gebiedsanalyse verder aan. Je verwerkt nieuwe informatie en inzichten. Zo blijft de gebiedsanalyse dynamisch en actueel.

Je maakt je de bestaande gebiedsanalyse eigen, door ook zelf op onderzoek uit te trekken. Je laat het gebied tot leven komen door aanwezig te zijn op verschillende momenten en plekken in de wijk. Je geeft je oren en ogen de kost.

Presentie in de wijk

Je legt contact met inwoners van de wijk. Je zet hierbij zelf de eerste stap, gaat op zoek naar de best mogelijke manier om inwoners te bereiken. Je onderhoudt dit contact en blijft nabij. Je breidt je bereik van inwoners uit. Je luister naar persoonlijke vragen, informeert inwoners over de zaken waarmee ze bezig zijn en brengt hen in contact met bestaand ondersteuningsaanbod. Je detecteert signalen en mobiliseert inwoners om gedeelde kwesties aan te pakken.

Projectmatig aan de slag met noden en behoeften van buurtbewoners

Op basis van de gelaagde gebiedsanalyse, ga je met bewoners op zoek naar passende antwoorden voor specifieke noden die leven in de buurt. Je zet samen met bewoners initiatieven en projecten op die bijdragen aan structurele oplossingen voor een toegankelijk, kwalitatief en toereikend aanbod in de wijk. Dit kan gaan over allerlei thema’s zoals degelijke huisvesting, vrijetijdsbeleving, hulp- en dienstverlening, gezondheidszorg…

Versterken van het samenleven in de buurt

Je neemt samen met buurtbewoners, vrijwilligers en partnerorganisaties initiatieven om het samenleven in de buurt te verbeteren. Je creëert ruimte en kansen voor ontmoeting en dialoog en stimuleert netwerken en solidariteit. Dit kan door het organiseren en faciliteren van laagdrempelige en verbindende ontmoetingsactiviteiten in de buurt. Je stimuleert het kleine ontmoeten tussen buurtbewoners en spoort waar mogelijk bewoners aan om initiatieven te nemen in de buurt. Zo wordt de buurt een plek waar bewoners zich thuis voelen.

Aan de slag met de ruimte in de buurt

Leeuwbrug is de meest dichtbevolkte buurt van Denderleeuw met een groot gemis aan open, groene, speel- en ontmoetingsruimte. Je gaat aan de slag met de schaarse beschikbare ruimte in de buurt. Je betrekt buurtbewoners bij de invulling van de ruimte en zet samen met hen in op het meer publiek maken ervan. Dit kan door de bestaande openbare ruimte aan te passen of door nieuwe gedeelde plekken te creëren. Je gaat samen met de buurtbewoners dromen, denken en doen. Jouw rol is het organiseren en ondersteunen van bewoners, meedenken, meewerken en meebeslissen over de toekomst van het samenleven en wonen in de buurt.

Verbindend samenwerken met het lokaal bestuur, professionele organisaties, lokale verenigingen en handelaars

Om de werkdoelen te realiseren werk je nauw en verbindend samen met de lokale partners; zoals de sociale huisvestingsmaatschappij, het CAW, het Sociaal huis van de gemeente Denderleeuw, het jeugd-opbouwwerk en diverse gemeentelijke diensten (cultuur, vrijetijd, sport, sociale zaken, onderwijs, ruimtelijke ordening, …), de bevoegde schepenen, de politie, lokale socio-culturele verenigingen, de lokale handelaars, enz.

Samengevat:

 • Je creëert samen met je collega en in samenspraak met de beleidsmedewerker die jullie van nabij opvolgt een ruim draagvlak voor bewonersinitiatieven, zowel in de buurt als bij relevante partnerorganisaties
 • Je ondersteunt, begeleidt en versterkt vrijwilligers in de wijk
 • Je gaat outreachend aan de slag, je doet huisbezoeken, en werkt zo veel mogelijk vindplaatsgericht
 • Je verwijst actief en op een warme manier door naar hulp- en dienstverlening
 • Je bouwt nieuwe contacten en netwerken uit met alle mogelijke partners en het lokaal beleid
 • Je mobiliseert inwoners rond kwesties in de wijk. Je organiseert en ondersteunt participatieprocessen met bewoners.
 • Je zet nieuwe samenwerkingsverbanden op met allerhande oplossingsactoren

Profiel

verwachte competenties

Jouw Kerncompetenties

Basishouding

Persoonlijke effectiviteit

 • Organisatie-identificatie
 • Mensgerichtheid
 • Betrouwbaarheid
 • Flexibiliteit
 • Samenwerking
 • Stakeholder-gerichtheid
 • Discretie en integriteit
 • Zelfreflectie en -ontwikkeling
 • Assertiviteit
 • Resultaats- en procesgerichtheid
 • Plannen & organiseren
 • Omgaan met stress

Agogische gerichtheid

Maatschappelijke gerichtheid

 • Mensen individueel versterken
 • Empowerend werken
 • Werken met groepen
 • Omgevingsgericht ondernemerschap
 • Netwerken
 • Politiek handelen
 • Innovatief handelen


FUNCTIEVEREISTEN

 • Je bent in staat aansluiting te vinden bij de leefwereld van bewoners in een
  maatschappelijk kwetsbare situatie;
 • Je hebt voldoende concrete en relevante werkervaring
 • Je kan projectmatig werken: je bepaalt doelen, werkt acties uit en dit steeds met actieve betrokkenheid van de doelgroep.
 • Je bent bereid je flexibel op te stellen binnen de job;
 • Je beschikt over goede communicatievaardigheden, zowel in het Nederlands als mondeling in het Frans;
 • Een diploma in een menswetenschappelijke richting is een troef, maar geen vereiste;
 • Wonen in Denderleeuw of de omgeving en/of kennis van de lokale context is een pluspunt;
 • Je kan je vlot verplaatsen op momenten dat het werk dit vereist.

Aanbod

ARBEIDSVOORWAARDEN

 • Een voltijds contract (38u/week) van onbepaalde duur, waarvan de financiering samenhangt van de door het lokaal bestuur van Denderleeuw goedgekeurde ‘Oproep Buurtopbouwwerk in Leeuwbrug en Huissegem’ met een looptijd tot eind december 2024.
 • Een boeiende en afwisselende job;
 • Functieverloning: B1C (zie baremieke loonschalen van het Paritair Comité 329.01);
 • Relevante ervaring komt in aanmerking voor het bepalen van de anciënniteit;
 • Overige arbeidsvoorwaarden: zie PC 329.01, CAO’s afgesloten binnen de sector
  Samenlevingsopbouw;
 • Haard- en/of standplaatsvergoeding, eindejaarspremie;
 • Gunstige verlofregeling;
 • Smartphone en laptop worden ter beschikking gesteld;
 • Diverse vormen van ondersteuning/opvolging vormen een belangrijk onderdeel van het
  personeelsbeleid van onze organisatie. Er worden ruim voldoende mogelijkheden tot
  bijscholing/vorming voorzien en intern inhoudelijk overleg met collega’s die elders
  projectmatig werkzaam zijn binnen de provincie Oost-Vlaanderen of elders in Vlaanderen binnen de sector Maatschappelijk opbouwwerk.

Solliciteren

Reageren voor: 30 sep. 2021

AANWERVINGSPROCEDURE

 • Je bezorgt je geschreven of ingesproken motivatie (vb. in de vorm van een videoboodschap) en CV ter attentie van Wouter Hennion (directeur) via info.oost-vlaanderen@samenlevingsopbouw.be . Dit kan tot we de geschikte kandidaat gevonden hebben.
 • De selectiecommissie bepaalt op basis van je CV en motivatie of je weerhouden wordt voor een sollicitatiegesprek.
 • Voor het sollicitatiegesprek krijg je vooraf een korte presentatieopdracht (10-tal minuten) die je aan de selectiecommissie mondeling zal moeten toelichten. Het sollicitatiegesprek gaat door in de maatschappelijke zetel van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen in de Sint- Jacobsnieuwstraat 50 - 9000 Gent .
 • Indiensttreding: bij voorkeur zo snel mogelijk.


VOOR MEER INFORMATIE OVER DE INHOUD VAN DE FUNCTIE EN DE

WERKOMSTANDIGHEDEN, KAN JE GERUST vooraf TELEFONISCH CONTACT OPNEMEN MET

WOUTER HENNION (DIRECTEUR): 0491 344 113

Meer informatie over Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw vind je op onze website

samenlevingsopbouw.be/oost-vlaanderen

Type:

Onbepaalde duur

Tewerkstelling:

Voltijds

Regio:

Oost-Vlaanderen

Ook interessant:

DD VERSO

EMPLOYER BRANDING: hoe je je via het personaliseren van werk in de markt zet als een aantrekkelijke werkgever

02.03.2020

Zo veel mogelijk mensen zo lang mogelijk aan het werk houden lukt alleen als werknemers volop kansen krijgen om hun werk te personaliseren.

In deze blogpost geeft arbeids- en organisatiepsycholoog David Ducheyne 8 tips om dat succesvol te doen in jouw organisatie.

Samenlevingsopbouw2

Sociocultureel werk: niet alleen sensationeel, maar ook essentieel…

31.05.2019

Waarom sociocultureel werk naast sensationeel ook heel essentieel is in de maatschappij waarin we leven? Je ontdekt het in onze video.

Jaarmagazine belangenbehartiging 2

Belangenbehartiging in 2019: verkiezingen, vervolg VIA5 en véél cao's

13.01.2020

Belangenbehartiging in 2019, dat was opnieuw een jaar vol cao’s, overleg, vergaderingen binnen de paritaire comités en beheerscomités. En daar bovenop ook nog eens het jaar waarop we naar de stembus trokken voor verkiezingen op maar liefst 3 bestuursniveau's. In dit artikel lees je hoe we ons hebben ingezet voor jouw belangen als socioculturele werkgever.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!