Ga verder naar de inhoud

Jaarverslag 2016

Benieuwd naar wat we in 2016 allemaal realiseerden? Je leest het in dit overzicht!

Advies op maat

De Sociare-consulenten zijn de experten van de dienstverlening van Sociare. Zij ondersteunen de leden in alles wat te maken heeft met tewerkstellen en het inzetten van medewerkers, op verschillende manieren. Daarnaast ondersteunt de stafmedewerker ledenrelaties de netwerksessies en ervaringsuitwisseling, waar leden leren van mekaar.

Enkele cijfers:

 • 3.854 vragen
 • 66 consultings & begeleidingen
 • In samenwerking met 6 partners: Scwitch, Acerta/SD Worx/ADMB, Monizze, HRwijs

Top 10 van populaire topics:

 1. Einde arbeidsovereenkomst
 2. Vakantie, extra verlof, arbeidsvrijstelling oudere werknemers
 3. Tijdskrediet, loopbaanvermindering en thematische verloven
 4. Sluiten arbeidsovereenkomst
 5. Arbeidsongeschiktheid
 6. Arbeidsduur en flexibele tewerkstelling
 7. Sociale verkiezingen 2016
 8. Loonoptimalisatie en extralegale voordelen
 9. Werkgelegenheidsmaatregelen en sociale maribel
 10. Barema's en minimumlonen

Onze partners

 • Voor ondersteuning rond alles wat te maken heeft met zakelijk organisatiemanagement kunnen organisaties sinds 2016 terecht bij Scwitch, opgericht door Sociare en FOV en ondersteund door verschillende sectorale partners. Ook BTW-advies is voortaan ondergebracht bij Scwitch, eerstelijnsadvies blijft daarbij gratis voor Sociare-leden.
 • Samen met Scwitch start Sociare een samenwerking met sociale secretariaten Acerta, SD Worx en ADMB. 157 organisaties, met ca. 2500 werknemers, maken in 2016 de overstap naar loonsverwerking via de samenwerking die Scwitch en Sociare hebben met Acerta, SD Worx en ADMB. Zij besparen in ’16 in totaal ca. 57.000 euro op hun beheerskosten bij het sociaal secretariaat.
 • Ook besparen organisaties in 2016 op de beheerskosten voor maaltijdcheques bij Monizze. De opstartkosten vallen volledig weg en daarbovenop krijgt de organisatie 20% korting op de kaartkosten en op de maandelijkse beheerskosten.
 • HR-wijs biedt bovendien ondersteuning rond medewerkersbeleid. Sociare bepaalt via de stuurgroep van HR-wijs mee het aanbod van HR-wijs en speelt zo ook op vlak van HR-beleid in op de uitdagingen voor socioculturele werkgevers.

Onze tools

Sociare-leden kunnen verschillende tools gebruiken. Die zijn inbegrepen in het lidgeld, met uitzondering van de tijdsregistratietool.

In 2016 ontwikkelden we verschillende nieuwe tools en actualiseerden we bestaande tools:

 • Werktijd.be: online tijdsregistratie door medewerkers dat in 2016 met succes uitgerold wordt. 89 organisaties nemen na een proefperiode een abonnement en gebruiken het instrument actief. Voordelen zijn de volgende:
  • ondersteunt de personeelsadministratie door het bijhouden van arbeidsduur, inhaalrust, vakantiedagen en andere afwezigheden.
  • volgt de tijdsinvestering per kerntaak op
  • bevat diverse rapporten
  • Bovendien organiseren we regelmatig een gratis info-sessie over werktijd.be, bieden we een gratis proefperiode aan, evalueren we het regelmatig en blijven we dit instrument ontwikkelen. In 2017 stemmen we het af op de loonverwerking bij SD Worx en Acerta.
 • Steunzoeker: een overzicht over elke mogelijke financiële en inhoudelijke steunmaatregel aangepast aan de laatste wijzigingen:
  • aanwerven
  • opleiden
  • diversiteits-, mobiliteits- of medewerkersbeleid
 • Tax-shift simulatie: een simulatie van het percentage van rsz-werkgeversbijdragen op basis van de directe vermindering en maribel
 • Eindejaarspremie: berekent de eindejaarspremie voor de verschillende werknemers
 • Registratie vormingen: tool afgestemd op het opleidingsluik in de sociale balans
 • Tijdskrediet - drempel: berekent hoeveel werknemers in de organisatie nog tijdskrediet kunnen aanvragen
 • Vakantie: berekent het aantal vakantiedagen waar je werknemers recht op hebben, inclusief sectoraal verlof.
 • Gemotoriseerd woon-werkverkeer PC329.01: berekent voor elke werknemer afzonderlijk de tussenkomst voor het woon-werkverkeer met de wagen of moto

Onze modeldocumenten

Als Sociare-lid vind je op onze website ruim 95 modeldocumenten voor iedere fase van het inzetten van medewerkers en afgestemd op onze sector.

Enkele voorbeelden:

 • arbeidsovereenkomst bepaalde duur - onbepaalde duur - vervangingsovereenkomst
 • arbeidsreglement
 • cao op organisatieniveau
 • dienstverleningsovereenkomsten tussen organisaties
 • overeenkomst met freelancer - losse medewerkers - 25-dagenregel - student - kunstenaar
 • wijziging van de arbeidsovereenkomst - wijziging uurrooster
 • bijlage bij de arbeidsovereenkomst voor extralegale voordelen
 • model van policy - ict - fiets
 • einde van de arbeidsovereenkomst - outplacement - swt

Een aantal ook in het Frans.

De Sociare-consulenten ondersteunen de leden bij het invullen van die documenten. De modeldocumenten passen we bovendien voortdurend aan aan de wijzigende wetgeving. In 2016 start de federale regering, de nationale arbeidsraad en het parlement met de werkzaamheden rond de wetgeving rond werkbaar en wendbaar werk. Sinds de publicatie van die wet in het Staatsblad vinden leden de nodige aangepaste modeldocumenten en - clausules hiervoor op onze website.

Opleidingen

Sociare organiseert in 2016 110 dagdelen vorming voor leden. We herhalen een aantal vormingen en bieden nieuwe vormingen aan op basis van de actualiteit. In 2016 stappen we over van uitnodigingsmails per vorming, naar een wekelijks overzicht van geplande vormingen waarvoor leden kunnen inschrijven.

Sommige vormingen zijn gratis, andere tegen sterk verlaagde prijs.

De staf van Sociare geeft de vormingen, aangevuld door externe experten. Een vorming rond nieuwe wetgeving die ook toegevoegde waarde heeft voor de eerstelijnsdienstverlening en kennisborging van het team, geven we eerder zelf. Anders verkiezen we externe experten. Daarnaast organiseren we vormingen over organisatiebeheer en financieel beleid. Voor die vormingen huren we ook externe expertise in. Organisaties die vervolgens nog bijkomende informatie of begeleiding willen over organisatiebeheer en financieel beleid kunnen sinds 2016 een beroep doen op Scwitch.

Het voorjaar kent een lager aantal deelnemers. Dat aantal stijgt in het najaar opnieuw.


Thematische vormingen - supervisies - vorming op maat in 2016:

 • Juridische aspecten nieuwe werken
 • Kostenvergoedingen
 • Kostenvergoedingen en woon-werkverkeer
 • Balanslezen
 • Infosessie werktijd
 • Verzekeringen
 • Jaarrekening
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Verlof wegens sociale en familiale redenen
 • Arbeidsreglement
 • Vzw + assist in samenwerking met SCWITH
 • Soepele tewerkstelling
 • Fusies en overnames
 • Sociale inspectie
 • Tijdskrediet & thematische verloven
 • Loonoptimalisatie
 • Vakantie
 • Vorming
 • Cpbw, ondernemingsraad en vakbondafvaardiging
 • Einde arbeidsovereenkomst
 • Commerciële activiteiten
 • Infosessie taxshift
 • Supervisie btw
 • Begrotingsbeleid
 • Sociaal overleg in de organisatie: onderhandelen met werknemersvertegenwoordigers
 • Werkgelegenheidsmaatregelen Leuven
 • Vzw
 • Overheidsopdrachten
 • Arbeidsduur & deeltijdse arbeid
 • Loonbeleid


Overzicht sociale wetgeving 329:

 • Snelcursus 329
 • Basiscursus kort
 • Basiscursus


Actuasessies:

 • ActuaPlus-sessies
 • Actua-infosessies.

Netwerking

Naast de opleidingen ondersteunen we ook in 2016 netwerking voor de leden:

 • 3 Boeiende Babbels voor coördinatoren en leidinggevenden in het jeugdwerk, in samenwerking met De Ambrassade, een uitwisseling over volgende thema's:
  • Goed bestuur in de jeugdsector
  • De HRscan in samenwerking met HRwijs
  • Grenzen stellen
 • 3 D-babbels, voor leidinggevenden van Brusselse organisaties. Met als thema:
  • Resultaatsgericht werken
  • Samenwerking & fusies en bewaken van authenticiteit van de organisaties
  • Oudere wernemers, werknemers met hoge anciënniteit en doelgroepwerknemers en kortgeschoolde werknemers
 • 1 Netwerk Het Nieuwe Werken

Studiedagen


​Na de opstart van de studiedagen in 2015 organiseert Sociare in 2016 twee studiedagen. Studiedagen hebben tot doel bestuur, leden en staf geïnspireerd en geïnformeerd voor te bereiden op toekomstige uitdagingen op vlak van werkgelegenheid, werkgeverschap, loopbanen en ondersteuning.

De studiedagen die we in 2016 organiseren zijn:

 • Een loonbeleid voor de toekomst? - 11 april 2016

  Een studiedag, met inspiratie en inzichten over loonvorming in de toekomst, met volgende lezingen:
  • o 'Verlonen op basis van anciënniteit: de effecten belicht, de mythes doorprikt' door Prof Luc Sels KU Leuven
  • o 'Duurzaam belonen en anders belonen' door Luc Luyten, Human Invest/ SD Worx
  • o 'Een voorbeeld van een vernieuwde loonloopbaan aan KU Leuven'​

 • Welzijn op het werk - 7 juni 2016 ondersteund met HR Wijs

  Een welzijnsbeleid uitbouwen voor de organisatie. Een externe dienst kiezen. Omgaan met burn-out, stress en alcohol- en drugsproblemen. Dat doet een organisatie beter niet met de natte vinger. Sociare helpt organisaties op weg tijdens de Studiedag Welzijn op het werk, op dinsdag 7 juni 2016. Luk Dewulf benadert medewerkers vanuit hun talenten als link naar het individueel welzijn van werknemers. Daarnaast kiezen deelnemers uit workshops rond Burn-out, Alcohol & Drugsbeleid en re-ïntegratie. Externe preventiediensten Idewe, Mensura en Provikmo stellen er hun concrete aanbod voor.

Met de input van beide studiedagen en de evaluaties uit die dagen gaat Sociare, de RvB en het team verder aan de slag. Zo organiseert Sociare in het najaar van 2016 een workshop over loonbeleid en in het voorjaar van 2017 Intervisie "Langdurige afwezigheid bij burn-out: preventie & communicatie". Dat laatste ondersteund door HRwijs.

Belangenbehartiging

Als enige erkende Nederlandstalige socioculturele werkgeversfederatie behartigen we de belangen van onze leden sectoraal, intersectoraal, in sociale fondsen en ten aanzien van thema's die te maken hebben met inzetten van medewerkers en organisatiebeheer.


Sectoraal

PC 329.00, 329.01 en 329.03 zijn de verschillende paritaire comités en subcomités van de Nederlandstalige socioculturele sector.

In 2016 sluiten we er volgende cao's:

 • Bijdrage sectorpensioen: cao legt de werkgeversbijdrage voor 2016 voor het aanvullende sectoraal pensioen vast op 0,22%, bepaalt de wijze van innen alsook de mogelijkheden tot vrijstelling.
 • Pensioentoezegging 2015 en 2014: bepaalt de opbouw van het sectoraal pensioen voor werknemers voor in 2014 en 2015
 • Wijziging pensioenreglement: past het pensioenreglement aan aan de gewijzigde wetgeving
 • Bijzondere cao: vanaf 30 januari 2015 vallen lde, piow en idess onder bepaalde voorwaarden onder PC329.
  In 2016 sluiten we een cao dat bepaalt welke cao's van toepassing zijn op de organisaties die daardoor overkomen naar PC329.

Bovendien behandelen we er onder andere volgende onderwerpen:

 • Aanvragen tot erkenning van economische/technische redenen: de sector kent tal van besparingen. Organisaties moeten daarom maatregelen nemen, ook naar hun personeel toe. Voor beschermde medewerkers geldt de procedure via het paritair comité.


De sociale fondsen

1. Fonds risicogroepen en VIVO

Ruim 1,2 miljoen euro voor de tewerkstelling van jongeren onder 26 jaar. Dat is het resultaat van het project dat paritair comité 329 onder impuls van Sociare indiende in het kader van de Ingroeibanen van Minister van Werk Peeters. Een project in samenwerking met Tracé Brussel, de Ambrassade, de Werkplekarchitecten, VIVO, VDAB en Actiris dat loopt over 2016 en 2017. Het project start effectief in 2016 en kent een groot succes. Ondertussen zijn ruim 75 jongeren via dit Startjobproject aan de slag in onze sector. We kijken uit naar een vervolg.

Sociare en vakbonden beheren in het fonds risicogroepen de 0,10% rsz-werkgeversbijdragen voor risicogroepen van organisaties in PC 329.01 en PC 329.03, Nederlandse taalrol bij de RSZ. In 2016 zetten het fonds risicogroepen en VIVO de bestaande acties voort:

 • opleidingsmiddelen aan 30 euro per vte
 • tussenkomsten in opleidingen en projecten voor risicogroepwerknemers
 • optimalisatie van de werksituatie
 • taalondersteuning Nederlands op het werk voor anderstaligen
 • Via Vorming Hogerop
 • Succes met je Studies
 • deeltijds leren-deeltijds werken

Sociare en vakbonden komen eind 2016 in het fonds risicogroepen overeen om het aanbod vanaf 2017 aan te passen. Daarbij kiezen we expliciet voor het versterken van het VIVO-vormingsbudget en behouden we de gratis taalondersteuning, deeltijds leren - deeltijds werken en de gratis opleiding voor mentoren. Bovendien blijven we inzetten op de ondersteuning van VIVO voor andere projecten, waaronder het gratis HR-aanbod i.s.m. HRwijs. Een overzicht van de VIVO-acties lees je in het VIVO-jaarverslag.

In 2016 hervormt de Vlaamse Regering de stelsels waarbij leerlingen gedeeltelijk tewerkgesteld worden: het duaal leren. Voortaan is Syntra Vlaanderen de regisseur van het volledige stelsel. Syntra werkt samen met sectorale partnerschappen, waarin o.a. de sectorale sociale partners zetelen. Sociare zetelt via Verso in het sectoraal partnerschap voor de social profit en neemt er als voorzitter een actieve rol op. VIVO ondersteunt het sectoraal partnerschap.


2. Socialemaribelfondsen 329.01 en 329.03

In 2016 worden de gevolgen van de tax shift voor onze sector stilaan duidelijk.

Die betekent vanaf 1 april 2016 een directe vermindering op de rsz-bijdragen: voor lage lonen, voor alle lonen en voor hoge lonen. Daarnaast stijgt de indirecte korting via maribel en stijgen dus de middelen voor de maribelfondsen. Beide gebeuren in verschillende fasen: een eerste fase op 1 april 2016, vervolgens stijgt de korting nog op 1 januari 2018 en op 1 januari 2019.

De regelgeving die samengaat met de stijging van de maribelmiddelen is echter niet duidelijk, het oorspronkelijk koninklijk besluit moet in 2016 aangepast worden met een nieuw kb. Begin 2017 brengt de cel sociale maribel binnen de FOD een verklarende nota. De onduidelijkheden beletten niet dat we in de maribelfondsen 329.01 en 329.03 de gestegen middelen al inzetten voor het verhogen van de maximale loonsubsidie per vte en het verhogen de toekenningen aan organisaties. Beide fondsen schrijven actief organisaties aan die in aanmerking komen voor een nieuwe of bijkomende toekenning. En keuren aanvragen voor bijkomende of nieuwe toekenningen goed, op voorwaarde dat zij voldoen aan de regels van het fonds. Sociare ondersteunt ook in 2016 verschillende leden in hun maribeldossier.


3. Vormingsfonds lokale diensteneconomie

Het Vormingsfonds lde biedt ook in 2016 een collectief vormings- en coachingsaanbod aan doelgroepwerknemers, omkaderingspersoneel en andere medewerkers van lde-organisaties aan. Dat gebeurt via een open aanbod en ook in-house.

Om het volledige budget van 2016 te besteden, kunnen de organisaties een dossier indienen voor tussenkomst in vormingen.

Om haar aanbod nog beter af te stemmen op de vragen van de sector en om de sector vertrouwt te maken met de fonds, organiseert het fonds in het najaar van 2016 een geslaagde inspiratiedag. Begin 2017 merken we alvast het resultaat: meer organisaties vinden hun weg naar het aanbod van het fonds.

4. Opmaak functieclassificatie voor de Vlaamse socialprofitsector door IFIC

In uitvoering van het VIA4 zet IFIC in 2016 de werkzaamheden voor de opmaak van een functieclassificatie voor de Vlaamse socialprofitsector verder. IFIC rond de opmaak van functiebeschrijvingen af, om vervolgens over te gaan tot de functieweging op basis van die beschrijvingen. Op dit ogenblik worden de ontwerpclassificatie en de wijze van testing besproken.

​Sociare neemt actief deel in de technische werkgroep en de stuurgroep. Sociare doet daarvoor oproepen aan de leden, bestuurders en sleutelfiguren in verschillende fases. De werkzaamheden lopen nog.


5. Pensioenfonds en sectoraal fonds 329.01 tweede pensioenpijler

 • Het Pensioenfonds voor de Vlaamse social profitsector kent in 2016 de pensioentoelagen en het wettelijk minimumrendement voor 2015 toe aan de individuele rekeningen van de werknemers. Werknemers krijgen in 2016 in principe voor de laatste keer een papieren pensioenfiche. Ze kunnen hun pensioenfiches immers online raadplegen via Mybenefit.be en krijgen die fiches in hun persoonlijke e-box van socialsecurity.be, tenzij ze uitdrukkelijk blijven kiezen voor de papieren versie.
 • Daarnaast legt het Pensioenfonds de rsz-werkgeversbijdrage voor 2016 vast en keurt het Sociaal fonds 329.01 voor de financiering van de tweede pensioenpijler de aanvraag van organisaties om bijdragevrijstelling goed. Daarbij is duidelijk dat geen enkele afwijking op de afspraken die opgenomen zijn in de cao mogelijk is.
 • Op basis van de resultaten van een ALM-studie beslist het Pensioenfonds ten slotte om meer gediversifieerd te gaan beleggen met het oog op een optimaal rendement op lange termijn. Via een Europese openbare aanbesteding duidt zij in september 2016 na advies van het gunningscomité/financieel adviescomité twee vermogensbeheerders aan die de opdracht zal uitvoeren met toepassing van de ethische, sociale en ecologische principes die zij vooropstelt: Candriam en KBC Asset Management, elk voor 50% van de middelen van het Pensioenfonds. Die beslissing werd intussen aan hen gecommuniceerd.
 • Ten slotte wordt ook beslist om het pensioenreglement met ingang van 1 januari 2017 te actualiseren en te optimaliseren op een aantal punten, wat onder meer een snellere uitbetaling van het sectorpensioen mogelijk maakt.


Intersectoraal

Sociare neemt actief deel aan de werkzaamheden van de werkgeversconfederaties van de socialprofitsector. Zo zetelt ze in verschillende bestuursorganen van unisoc, Verso en BCSPO. En neemt deel aan de advies- en werkgroepen van de confederaties.

 • Unisoc volgt ook in 2016 als lid van de NAR de federale regelgeving op. En communiceert daar actief over via de vernieuwde unisoc-website. Unisoc volgt de verdere ontplooiing van de maatregelen rond de tax shift op: de directe verlaging van de rsz-werkgeversbijdragen en de verhoging van de maribelmiddelen.
  • In 2016 wordt unisoc volwaardig lid van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk.
  • Ook de totstandkoming van de nieuwe wetgeving rond Werkbaar en Wendbaar werk, volgt unisoc op. Sociare neemt actief deel aan de adviesgroepen van unisoc en vertegenwoordigt zo de stem van de socioculturele werkgevers, ook over de wet waarmee minister van Werk Peeters flexibiliteit en maatregelen op maat mogelijk maken voor werknemers én werkgevers. Werkbaar en wendbaar werk dus, in een moderner en flexibeler arbeidsrecht dat de combinatie van werk en privéleven verbetert en dat werkgevers een kader geeft om het werk efficiënter en rendabeler te organiseren en zo meer jobs te creëren en te behouden. Meer over die wet met daarbij de concrete maatregelen en modeldocumenten vinden onze leden op onze website.
  • Unisoc lanceert in 2016 een vernieuwde en handige website en communiceert actief via nieuwsberichten en twitter.
 • Verso volgt als lid van de SERV de uitvoering van het Vlaams Regeerakkoord en de zesde Staatshervorming in Vlaanderen op de voet.
  • Belangrijk dossier daarbij is de aanpassing van het doelgroepenbeleid in Vlaanderen. Dat doelgroepenbeleid in Vlaanderen is stevig aangepast en ingeperkt, met een focus op drie doelgroepen: jongeren, 55-plussers en personen met een arbeidshandicap. Het gewijzigd doelgroepenbeleid dat de activa-maatregelen grotendeels afschaft, treedt in werking op 1 juli 2016. Het beleid bevat een aanzienlijk voordeel voor de werkgevers die oudere werknemers in dienst hebben. Dat voordeel is echter niet voor de socialprofitsectoren. Met dat gewijzigd beleid discrimineert de Vlaamse Regering de Social Profit aanzienlijk. Een trend die we ook merken bij de hervorming en schrapping van het beleid rond Evenredige Arbeidsdeelname en Diversiteit in Vlaanderen.
  • Nog in 2016 perkt de Vlaamse Regering de aanmoedigingspremies voor landingsbanen aanzienlijk in. Vanaf 1 juni 2016 hebben enkel nog werknemers in zorggerelateerde beroepen recht op een aanmoedigingspremie voor landingsbaan. En de premies worden niet meer geïndexeerd. Dat beslist de Vlaamse Regering op 20 mei 2016. De meeste werknemers uit onze sector hebben dus bij nieuwe aanvragen geen recht meer op een aanmoedigingspremie voor landingsbaan. Uiteraard betreuren we die beslissing, voornamelijk omdat de Vlaamse Regering hiermee een eensgezind alternatief voorstel vanuit Verso en vakbonden naast zich neerlegt. Sociare werkt actief mee aan dat alternatief voorstel. Maar enkel uitstel blijkt mogelijk, geen aanpassing.
  • In het najaar van 2016 komen de vakbonden met hun eisenbundel voor een nieuw socialprofitakkoord. Vlak voor het jaareinde legt de Vlaamse Regering een kalender vast voor de VIA5-besprekingen. Onenigheid binnen de Vlaamse Regering over het hoe, wat en budget zorgen er echter voor dat de besprekingen nog geen vooruitgang boeken. Sociare is deel van de Verso-onderhandelingsdelegatie voor het VIA5. Verso legt 4 prioriteiten in die onderhandelingen.
  • Na 18 jaar aan het hoofd van Verso gaat Bruno Aerts in het najaar van 2016 op pensioen. Hij geeft de fakkel door aan Ann Gaublomme.
  • Op 16 november 2016 neemt Verso afscheid van Bruno Aerts en lanceert het een onderzoek naar de economische waarde van de social profit. De resultaten van dit onderzoek worden voorgesteld door onderzoeker Michel Dethée. Bart Van Craeynest, hoofdeconoom Econopolis, en Marcia De Wachter, directeur Nationale Bank van België, geven bovendien hun visie op de groei van de social profit.
 • BCSPO volgt als lid van de ESRBHG de uitvoering van het Brussels Regeerakkoord en de zesde Staatshervorming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de voet. In 2016 komen er in Brussel verschillende belangrijke dossiers aan bod voor de socioculturele sector. Sommige dossiers staan al verschillende jaren op de agenda, andere komen plots onder de aandacht.
  • De maatregel voor gesubsidieerde contractuelen, geco's vanuit Actiris, is een belangrijke tewerkstellingsmaatregel voor socioculturele organisaties in Brussel. In uitvoering van de nieuwe administratieve bepalingen van maart 2015 voert Actiris in 2015 en 2016 inspecties en grootschalige evaluaties van de geco-posten uit. Die bepalingen stellen bovendien dat enkel organisaties in de zogenaamde prioritaire sectoren zoals beroepsopleiding en kinderopvang een verhoogde loonsubsidie aan 100%, in plaats van de basispremie van 95%, kunnen krijgen op voorwaarde dat de financiële toestand van de organisaties dit noodzaakt. De inspecties beoordelen de financiële toestand van de organisaties echter erg limitatief, waardoor ook veel organisaties uit de prioritaire sectoren hun recht op een 100%-financiering dreigen te verliezen.
  • Op 15 februari 2016 organiseert Sociare een infosessie voor alle leden in Brussel om de wijzigingen in het geco-dossier te bespreken en de verschillende problemen op te lijsten. Naar aanleiding van dit overleg onderneemt Sociare verschillende acties naar de betrokken instanties:
   • De mogelijkheid tot afwijkingen om personen uit andere Gewesten aan te werven, is rechtstreeks aangekaart bij Actiris. Actiris geeft ons aan dat deze afwijking zeker nog mogelijk is.
   • De intrekking van de premie aan 100% en de problematiek van de overdracht van posten wordt vanuit Sociare aangekaart bij Actiris, de Minister van Werk en de verschillende Nederlandstalige leden van de Regering.
   • Via de BCSPO wordt mede op onze vraag eveneens een schrijven gericht naar de Minister en Actiris met de vraag tot herziening van de procedure rond de toekenning van de premie aan 100%.
   • Op 12 april 2016 overleggen we samen met Febisp met Actiris om de berekeningswijze van de toegestane geco-premie door de inspectie te bespreken. Dit overleg zorgt voor enkele aanpassingen in de gebruikte berekeningswijze.
   • Op 30 juni 2016 organiseert BCSPO een infosessie voor alle Brusselse socialprofitorganisaties, Sociare is mede-organisator. Actiris stelt er de resultaten van de evaluatie van alle geco-posten voor. Die is grotendeels positief, waardoor de overgrote meerderheid van de posten niet gewijzigd wordt. Contacten met het kabinet van Brussels Minister van Werk leren ons dat voorlopig geen nieuwe grote hervormingen staan gepland.
   • ​De Brusselse Minister van Werk zet in 2016 de werkzaamheden voort rond de herziening van het doelgroepenbeleid in Brussel.
   • Begin 2016 lanceert de Minister een nieuwe maatregel rond de inschakelingsgeco’s. Het inschakelingscontract is gericht op jongeren onder de 25 jaar die sinds 18 tot 24 maanden ingeschreven zijn bij Actiris en die gedurende die periode maximaal 90 dagen hebben gewerkt. De maatregel bestaat uit de creatie en financiering van nieuwe tijdelijke arbeidsplaatsen voor de werkgevers die op de oproep intekenen. Sociare neemt actief deel aan de besprekingen hierover in de Economische en Sociale Raad van Brussel. Sociare zetelt in de Raad namens de BCSPO. Sociare pleit er zo voor dat de invoering van deze maatregel in het geco-kader geen ongewenste gevolgen heeft voor de bestaande geco-regelgeving.
  • Nog in 2016 lanceert Brussels Minister van Werk zijn overkoepelende visienota op de doelgroepenhervorming in Brussel. Belangrijk voor onze sector daarin zijn de vereenvoudiging van de activa-maatregel en de samenvoeging van de DSP en SINE-maatregel tot inschakelingsbanen. Ook hier zorgt Sociare via BCSPO voor de nodige input binnen de Economische en Sociale Raad van Brussel. De nota van de Minister wordt begin 2017 omgezet in een overkoepelende ordonnantie. Ook de uitwerking van de verschillende maatregelen volgt in 2017.
  • De aanslagen van 22 maart 2016 treffen verschillende sectoren. Sociare ondervraagt haar leden in Brussel om de impact van de situatie in te schatten. Daaruit blijkt dat met uitzondering van enkele specifieke gevallen de impact op de activiteiten beperkt is.
  • Voor die organisaties waar er wel een sterke impact is, geeft Sociare dit door aan de Ministers verantwoordelijk voor dat beleidsdomein.
  • Naar aanleiding van de aanslagen in Brussel stelt de federale regering en de federale politie voor Brussel in 2016 het zogenaamde ‘kanaalplan’ op. Eén van de elementen van het plan is een grondige doorlichting van de verschillende organisaties en vzw’s gevestigd rond de kanaalzone. Soms vraagt de lokale politie echter gegevens waarvoor een bevelschrift van een procureur noodzakelijk is. Dat plaatst organisaties in een moeilijke situatie. Zij willen meewerken aan het onderzoek, maar zijn ook verplicht de privacywetgeving te volgen ten aanzien van hun werknemers en vrijwilligers. Op initiatief van Sociare wordt een brief opgesteld aan Minister van Binnenlandse Zaken Jambon en Minister van Justitie Geens, ondertekend door de gezamenlijke werkgeversfederaties in Brussel.

Thematisch

Sociare behartigt de belangen van socioculturele organisaties ook bij thema's die te maken hebben met inzetten van medewerkers en organisatiebeheer. Voor sommige thema's doet Sociare dat met de andere sectorale belangenbehartigers.

De thema's die Sociare mee opvolgt in 2016 zijn:

 • gesco-hervorming in Vlaanderen: samen met de betrokken sectorfederaties
 • geco's en doelgroepenhervorming in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest: onder andere samen met BCSPO - zie hierboven
 • overheidsopdrachten: samen met de Verenigde Verenigingen en unisoc
 • via-middelen 2016: samen met de betrokken sectorfederaties
 • hervormingsplannen vennootschapsvormen: in het kader van isoc en samen met de Verenigde Verenigingen en unisoc
 • vrijwilligers: in het kader van isoc


1. De gesco's

 • 2016 begint en eindigt met perikelen rond de gesco-projecten gesubsidieerd vanuit Vlaanderen: gesco-regularisatie en gesco-uitdoving. Organisaties werden hiervan in 2015 op de hoogte gebracht. Gesco-regularisatie start op 1 januari 2016 of 1 juli 2016. Vanaf die datum wordt de gesco-medewerker een reguliere medewerker.
 • Bij regularisatie worden de gesco-middelen naar het inhoudelijke beleidsdomein. Het overgeheveld budget is gelijk aan 95% van de loonpremie en 95% van de rsz-korting van de ingevulde posten in 2014. Iedere bevoegde minister bepaalt wat hij met de middelen doet. Kortom, regularisatie betekent niet dat de middelen voor organisaties verworven zijn of blijven. In 2016 is er veel onduidelijkheid over de toekomst van de gesco's. We volgen dit dossier actief op met de betrokken sectorfederaties en pleiten bij de bevoegde ministers voor duidelijkheid zodat organisaties tijdig de nodige beslissingen kunnen nemen.
 • De nefaste gevolgen van het uitblijven van die tijdige duidelijkheid op socioculturele organisaties ondervinden vele organisaties onder andere in de sector beroepsopleiding, maar ook in de andere sectoren.
 • Voor de sectoren Jeugd, Cultuur, Media en Sociaal-cultureel werk beslist Minister Gatz uiteindelijk eind 2016 om de middelen te integreren in de subsidie-enveloppen. De middelen van 21 organisaties worden vanaf 2017 echter uitgedoofd over een periode van twee jaar. Sociare bepleit hier dat de nodige middelen worden voorzien om organisaties aan hun verplichtingen te laten voldoen.


2. Overheidsopdrachten

Onder impuls van de Verenigde Verenigingen, ondersteund door Sociare en unisoc, wordt de wettelijke basis gelegd voor een inperking van de administratie in kader van overheidsopdrachten voor opdrachten onder 30.000 euro. Het is nog wachten op het koninklijk besluit waardoor de maatregelen effectief in werking treden. Voor opdrachten onder 30.000 volstaat dan het laten spelen van de mededinging en de factuur. Voor die opdrachten voorziet Sociare een modeldocument. We kijken uit naar het kb waardoor de wet in werking treedt.

3. Hervorming vennootschapsvormen

Minister van Justitie Koen Geens werkt aan een hervorming van het vennootschaps- en verenigingsrecht. In december 2016 stelt Minister Geens zijn ambitieuze hervormingen voor in ‘De sprong naar het recht van morgen. Doel is een modernisering van alle basiswetboeken in het Belgisch recht. Ook het rechtspersonenrecht, de vennootschappen en verenigingen horen daartoe. Daarbij zijn er ook gevolgen voor de vzw, de stichting en de vso.

Voor de rechtspersonen waar organisaties in onze sector beroep op doen, worden momenteel volgende wijzigingen voorgesteld:

 • Winstuitkering wordt het onderscheidende criterium tussen vennootschappen en verenigingen. Het principe ‘geen winstoogmerk’ verdwijnt en ‘geen winstuitkering’ komt in de plaats.
 • Vzw’s kunnen alle mogelijke activiteiten uitvoeren binnen de organisatie. De beperking tot economisch bijkomstige activiteiten verdwijnt. De impact hiervan op fiscale wetgeving, subsidiëring...wordt momenteel nog onderzocht.
 • De toekomst van de vennootschap met sociaal oogmerk is nog onduidelijk. Momenteel staat deze vennootschapsvorm op de lijst van te schrappen rechtspersonen.
 • Verenigingen zullen ook onder het faillissementsrecht vallen. Ze zullen dus ook bescherming kunnen zoeken tegen hun schuldeisers.

De hervorming is nog in een eerste fase, er zijn dus nog geen volledige of finale teksten. Sociare volgt dan ook samen met partners de ontwikkelingen van nabij op om tijdig de impact in te schatten, aan te kaarten bij de Minister en problemen te voorkomen.


4. Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is in Vlaanderen sterk ingeburgerd. Het vrijwilligerswerk maakt onlosmakelijk deel uit van de socioculturele sector, de sector bestaat door en steunt op honderdduizenden vrijwilligers.

In 2005-2006 vervulde Sociare samen met partners, voornamelijk in kader van isoc, een belangrijke rol in het aanpassen van de Vrijwilligerswet. Nu 10 jaar later werkt Sociare ook actief mee aan de actualisering van die wet, o.a. in het kader van isoc. Tien jaar na de invoering van de vrijwilligerswet zorgen aandachtspunten bij de implementatie van de regelgeving namelijk voor onduidelijkheid, onnodige last en onzekerheid, zowel voor de vrijwilligers als organisaties die de vrijwilligers inzetten. Sociare bepleit een beter vrijwilligersklimaat in 9 stappen. Ook de Vlaamse Regering zet in op een gecoördineerd vrijwilligersbeleid. Sommige politici komen met eigen wetsvoorstellen. Sociare is mede-auteur van een opiniestuk over een wetsvoorstel en reikt zo de hand aan allen die willen meewerken aan een effectieve en relevante modernisering en vereenvoudiging van vrijwilligerswerk.

5. De VIA-middelen

 • De via-middelenverdeling verloopt in 2016 in twee fases. Bij het ontvangen van de ontwerplijst merkt Sociare namelijk een aanzienlijke daling van het bedrag dat organisaties krijgen voor tussenkomst in barema-harmonisering, met name van 1.202,52 euro per vte in 2015 naar 926,47 euro per vte in 2016. De daling is buiten proportie. Sociare vraagt dan ook, samen met betrokken sectorfederaties, om de lijst te herbekijken.
 • Vlak voor het zomerreces beslist de Vlaamse Regering om al een eerste schijf op basis van de ontwerplijst uit te betalen. En krijgen Sociare en vakbonden tot eind september de tijd om een alternatief voorstel te doen, wat we dan ook in september overmaken aan het kabinet en de administratie. Na nieuw onderzoek van de lijst, wordt de lijst gecorrigeerd waardoor het bedrag voor de loonharmonisering opnieuw stijgt en de tweede schijf via-middelen nog net voor de jaarwisseling uitbetaald wordt. Om dit alles te voorkomen in 2017 zitten kabinet, departement, vakbonden en Sociare begin 2017 bijeen om afspraken te maken over de verdeling voor 2017.


​6. Varia

 • Eind 2016 wordt beslist dat ook voor een tewerkstelling via 25-dagenregel een Dimona-aangifte verplicht is. Sociare ijvert hierbij voor een kosteloze en handige aangifte. Dat bekomen we alvast bij de sociale secretariaten waarmee Sociare een partnerschapsovereenkomst heeft. Sociare werkt via unisoc ook actief mee aan de opmaak van het advies van de NAR over die wijziging.
 • Tot slot starten we, samen met partners en ondersteund door VIVO en AVOHOKS, in het najaar van 2016 de werkzaamheden voor een beroepskwalificatiedossier sociocultureel werker opnieuw op. Oorzaak is de wijzigingen in de HBO5-richtingen die ingaan vanaf schooljaar 2017-2018. Een engagement voor de opmaak van een beroepskwalificatiedossier is namelijk noodzakelijk opdat de richting sociocultureel werker vanaf dat schooljaar nog aangeboden mag worden door de cvo's.

​​

Leden

Sociare-leden zijn organisaties uit alle deelsectoren van de socioculturele sector. Dat zijn de sectoren sociaal-cultureel werk met volwassenen, jeugdwerk, beroepsopleiding, sport, cultuurspreiding, samenlevingsopbouw, milieu, ontwikkelingssamenwerking, minderheden, musea en erfgoed, toerisme, media en lokale diensteneconomie. Zij ressorteren onder PC 329.01 of PC 329.03.

Sociare heeft 3 soorten leden:

1) Individuele leden sluiten rechtstreeks aan bij Sociare. Zij hebben stemrecht.

Aantal individuele leden begin 2017: 413 organisaties, met in totaal: 9606 werknemers.

2) Collectieve leden zijn sectorfederaties, structurele samenwerkingsverbanden of vertegenwoordigende organisaties van een technische bedrijfseenheid. Zij hebben stemrecht en vertegenwoordigen in de AV de leden die via hen toegetreden zijn.

Aantal collectieve leden begin 2017: 24 organisaties, met in totaal 630
werknemers.

3) Toegetreden leden treden via een collectief lid toe, dat hen in de AV vertegenwoordigt. Zij hebben geen stemrecht.

Aantal toegetreden leden begin 2016: 355 organisaties, met in totaal 4.892 werknemers.

De Raad van Bestuur beslist over de aanvaarding van een kandidaat-individueel lid. Sociare is een federatie, een bewuste keuze. Ze maakt geen onderscheid tussen de leden in de dienstverlening. Zo behoudt het team ook voeling met de hele socioculturele sector.

Bestuur

Sociare is een ledenorganisatie met:

 • Algemene Vergadering:
  Individuele en collectieve leden zetelen in de Algemene Vergadering. Het aantal werknemers, zoals opgegeven in het kader van hun lidmaatschap, bepaalt het aantal stemmen. Op 19 april 2016 verzamelen de Sociare-leden voor de Algemene Vergadering. Voorzitter Lieve Van Hoofstadt bedankt Dirk Vermeulen, voor zijn jarenlange inzet als Directeur van Sociare, en feliciteert Anke Grooten die de fakkel als Directeur overneemt. Dirk Vermeulen is sinds 2016 Afgevaardigd Bestuurder van Scwitch. De Algemene Vergadering keurt vervolgens het jaarverslag 2015 en de acties voor 2016 goed, alsook de jaarrekening 2015 en begroting 2016. De vergadering sluit af met een sessie van prof. dr. Elke Van Hoof, over de verschillende aspecten van stress, burn-out en veerkracht. Aansluitend op de AV lanceert Sociare samen met FOV en ruim 200 aanwezigen Scwitch.
 • Raad van Bestuur:
  In 2016 vergadert de Raad van Bestuur 6 keer: 21 januari 2016, 17 maart 2016, 19 mei 2016, 25 oktober 2016, 8 december 2016 . Voor de voorbereiding en opvolging van de belangenbehartiging organiseert de Raad van Bestuur enkele vergaderingen van de Commissie Sociare Overleg: 16 februari 2016, 13 april 2016, 16 juni 2016, 22 september 2016, 15 november 2016.
 • Dagelijks Bestuur:
  Het Dagelijks Bestuur staat in voor het operationeel organisatiebeheer van de vzw rond financiën, personeel, huisvesting en operationele opvolging van de uitvoering van beleids- en jaarplan. De beleidsbeslissingen en de jaarrekening en begroting alsook de personeelszaken voor directie blijven bij de RvB. In 2016 vergadert het Dagelijks Bestuur op 7 januari 2016, 16 februari 2016, 13 april 2016, 12 mei 2016, 16 juni 2016, 8 september en 15 november. Op 8 september houdt het DB een inspiratiedag ter voorbereiding van het toekomsttraject van Sociare. Een traject dat verder loopt in 2017.
 • Sociare bereidt de verkiezingen najaar 2017 van de volgende RvB en voorzitter voor en levert de volgende RvB een aanbevelingsnota voor het volgende meerjarenplan na een intern traject en bevraging bij de leden
 • De staf voert de beslissingen van de beleidsorganen uit en dragen die ook uit in de geëigende sociaaloverlegorganen en instanties.

Team

Zorg voor en bijscholing van de medewerkers staan hoog op de agenda van Sociare. De jaarlijkse functioneringsgesprekken, de tweedaagse, de stafdag, het wekelijks stafoverleg en tussentijdse opvolgingsgesprekken zorgen voor interne afstemming en informatie-uitwisseling, noodzakelijk voor het behoud van de kwalitatieve werking van Sociare. Om de kwaliteit van de dienstverlening en belangenbehartiging blijvend te optimaliseren biedt Sociare haar medewerkers verschillende opleidingen aan en evalueert zij voortdurend de abonnementen op online publicaties.

2016 start met de Directiewissel bij Sociare. Na ruim 16 jaar geeft Dirk Vermeulen daarmee de fakkel door aan Anke Grooten. Samen met het bestuur bouwde hij Sociare uit tot een sterke professionele werkgeversfederatie met een team van 12 werknemers.
Anke Grooten startte in 2005 als consulent bij Sociare en neemt sinds 2010 als adjunct-directeur een groeiende rol op binnen de belangenbehartiging en de interne organisatie van Sociare. Een traject dat nu leidt tot de effectieve fakkeloverdracht. Dirk Vermeulen is sinds 2016 Afgevaardigd Bestuurder van Scwitch.

De stafmedewerkers zijn de motor van de kwalitatieve adviesverlening, vorming en ondersteuning van netwerking en belangenbehartiging ondersteund door de administratieve medewerker. De stafmedewerkers zijn de stafmedewerker communicatie en ledenrelatie, adviseur belangenbehartiging en de consulenten. Zij werken gericht als team. Ze verwerven en onderhouden een gemeenschappelijke, verregaande kennis in de courante domeinen van de sociale wetgeving en een gedegen kennis op een aantal specialistische domeinen. De consulenten optimaliseren blijvend de dienstverlening en ondersteunen de belangenbehartiging. De adviseur belangenbehartiging staat mee in voor de collectieve belangenbehartiging en de representatie van Sociare. Hij trekt de interne Commissie Sociaal Overleg en organiseert de studiedagen. Hij ondersteunt mee de adviesverlening aan leden.
Directe uitwisseling tussen de dienstverlening en belangenbehartiging voedt Sociare en zorgt mee voor de sterkte van Sociare.

In mei neemt het team afscheid van Bert Maes, hij start een nieuwe uitdaging. In de periode tussen zijn uitdiensttreding en de aanwerving van Chloé Wolfs, de nieuwe stafmedewerker communicatie en ledenrelaties, krijgt Sociare tijdelijk ondersteuning van Johan De Crom, die de communicatie in tussentijd verder ontwikkelt.

Begin 2017 is de samenstelling van het Sociare-team als volgt:

 • Consulenten: Kristien Musch, Griet Van Mol, Katrien Van Overvelt, Pieter Vanheuverzwijn, Zohra Nidlahcen, Stefanie De Ridder, Joris Van Win, Felix De Koninck
 • Administratie: Zineb El Khattouti
 • Stafmedewerker communicatie & ledenrelaties: Chloé Wolfs
 • Adviseur Belangenbehartiging: Maarten Gerard
 • Directeur: Anke Grooten

Scwitch

​In 2016 richten Sociare en FOV de zakelijke dienstverlener Scwitch op. Scwitch biedt socioculturele organisaties zakelijke dienstverlening in hun organisatiemanagement. Scwitch vult de dienstverlening van onder andere Sociare aan over thema's van organisatiemanagement los van werkgeverschap via open source-informatie, een netwerk van experten en het uitspelen van de macht van het getal bij samenaankoop.

19 april 2016 stroomt de KVS vol voor de lancering van Scwitch, een succesvol netwerkfeest en begin van iets moois.

Enkele cijfers om fier op te zijn uit 2016:

1. Eind ’16 telt Scwitch in totaal 43 aandeelhouders: 31 gewone aandeelhouders, 9 steraandeelhouders, de 3 oprichters.

2. 157 organisaties, met ca. 2500 werknemers, doen op 1 juli ’16 de overstap naar loonsverwerking via de samenwerking die Scwitch en Sociare hebben met Acerta, SD Worx en ADMB. Zij besparen in ’16 in totaal ca. 57.000 euro op hun beheerskosten bij het sociaal secretariaat.

3. De website Scwitch.be telt tal van vrij beschikbare informatie met met tientallen faq’s, tools, modeldocumenten en links.

4. 107 organisaties maken in ’16 gebruik van de eerstelijnsdienstverlening via mail of telefonisch, met ruim 260 vragen.

5. Van de gratis Scwitch-statutenbouwer wordt in '16 31 keer gebruik gemaakt.

6. 102 organisaties nemen een testabonnement op de vzw-tool Assist. Eind ’16 hebben 8 een betalend abonnement.

7. De nieuwsbrief wordt telkens naar ruim 3200 mailadressen gestuurd.

8. 15 organisaties maken in '16 gebruik van de tweedelijnsbijstand die Scwitch biedt in samenwerking met het kantoor Curia, in de vorm van één uur gratis consult en/of betaalde procesbegeleiding/consulting.

9. Ruim 200 mensen vieren op 19 april '16 mee de lancering van Scwitch

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!