Ga verder naar de inhoud

Jaarverslag 2015

Benieuwd naar wat we in 2015 allemaal realiseerden? Je leest het in dit overzicht!

Advies op maat

De Sociare-consulenten zijn de experten van de dienstverlening van Sociare. Zij ondersteunen de leden in alles wat te maken heeft met tewerkstellen en het inzetten van medewerkers, op verschillende manieren. Daarnaast ondersteunt de stafmedewerker ledenrelaties de netwerksessies en ervaringsuitwisseling, waar leden leren van mekaar.

Enkele cijfers:

 • 3.923 vragen
 • 93 consultings
 • 25 procesbegeleidingen

Top 9 van populaire topics:

 1. Einde arbeidsovereenkomst
 2. Sluiten arbeidsovereenkomst
 3. Arbeidsreglement
 4. Tijdskrediet
 5. Vakantie
 6. Arbeidsongeschiktheid
 7. Loonoptimalisatie en verloning
 8. Sociaal overleg in de organisatie
 9. Sociale verkiezingen

Voor BTW-advies kunnen leden ook in 2015 beroep doen op de consultants van de BTW-lijn, ook dat eerstelijnsadvies is inbegrepen in het lidgeld.

HR-wijs biedt bovendien ondersteuning rond medewerkersbeleid.

Onze tools

Sociare-leden kunnen verschillende tools gebruiken. Die zijn inbegrepen in het lidgeld, met uitzondering van de tijdsregistratietool.

In 2015 ontwikkelden we verschillende nieuwe tools en actualiseerden we bestaande tools:

 • Werktijd.be: online tijdsregistratie door medewerkers
  • ondersteunt de personeelsadministratie door het bijhouden van arbeidsduur, inhaalrust, vakantiedagen en andere afwezigheden.
  • volgt de tijdsinvestering per kerntaak op
  • bevat diverse rapporten
 • Steunzoeker: een overzicht over elke mogelijke financiële en inhoudelijke steunmaatregel aangepast aan de laatste wijzigingen:
  • aanwerven
  • opleiden
  • diversiteits-, mobiliteits- of medewerkersbeleid
 • Tax-shift simulatie: een simulatie van het percentage van rsz-werkgeversbijdragen op basis van de directe vermindering en maribel
 • Eindejaarspremie: berekent de eindejaarspremie voor de verschillende werknemers
 • Registratie vormingen: tool afgestemd op het opleidingsluik in de sociale balans
 • Tijdskrediet - drempel: berekent hoeveel werknemers in de organisatie nog tijdskrediet kunnen aanvragen

Onze modeldocumenten

Als Sociare-lid vind je op onze website ruim 90 modeldocumenten voor iedere fase van het inzetten van medewerkers en afgestemd op onze sector.

Enkele voorbeelden:

 • arbeidsovereenkomst bepaalde duur - onbepaalde duur - vervangingsovereenkomst
 • arbeidsreglement
 • cao op organisatieniveau
 • dienstverleningsovereenkomsten tussen organisaties
 • overeenkomst met freelancer - losse medewerkers - 25-dagenregel - student - kunstenaar
 • wijziging van de arbeidsovereenkomst - wijziging uurrooster
 • bijlage bij de arbeidsovereenkomst voor extralegale voordelen
 • model van policy - ict - fiets
 • einde van de arbeidsovereenkomst - outplacement - swt

Een aantal zijn ook beschikbaar in het Frans.

De Sociare-consulenten ondersteunen de leden bij het invullen van die documenten.

Opleidingen

Sociare organiseert in 2015 93 dagdelen vorming voor leden.

Thematische vormingen - supervisies - vorming op maat in 2015:

 • Arbeidsreglement
 • BTW voorjaar 2015 - BTW najaar 2015
 • Arbeidsduur en deeltijdse arbeid
 • Balanslezen
 • Groepsverzekering
 • Het Nieuwe Werken: Juridische aspecten - Resultaatsgericht werken
 • Info- en overlegmoment lokale diensteneconomie
 • Loonnorm 2015
 • Pensioen 2015 - Pensioenhervorming 2015
 • Sociaal overleg in de organisaties: Sociale verkiezingen 2015 - Onderhandelen - Werking cpbw en ondernemingsraad
 • Sociale documenten
 • Soepele Tewerkstellingsvormen
 • Tijdskrediet
 • Verlof
 • Verzekeringen
 • Werktijd.be
 • Werkgeversgroeperingen


Overzicht sociale wetgeving 329:

 • Snelcursus 329
 • Basiscursus kort
 • Basiscursus


Actuasessies:

 • ActuaPlus-sessies
 • Actua-infosessies.

Netwerking

Naast de opleidingen ondersteunen we ook in 2015 netwerking voor de leden:

 • 4 Boeiende Babbels voor coördinatoren en leidinggevenden in het jeugdwerk, in samenwerking met De Ambrassade, een uitwisseling over volgende thema's:
  • Omgaan met besparingen
  • Van samenwerking tot fusie
  • Loopbaanbeleid
  • Stijgende loonkost binnen dalende subsidies
 • 3 D-babbels, voor leidinggevenden van Brusselse organisaties. Met als thema:
  • Resultaatsgericht werken
  • Samenwerking & fusies en bewaken van authenticiteit van de organisaties
  • Oudere wernemers, werknemers met hoge anciënniteit en doelgroepwerknemers en kortgeschoolde werknemers
 • 1 Netwerk Het Nieuwe Werken met als thema:
  • Leidinggevend kader en plaats- en tijdonafhankelijk werken

Belangenbehartiging

Als enige erkende Nederlandstalige socioculturele werkgeversfederatie behartigen we de belangen van onze leden sectoraal, intersectoraal, in sociale fondsen en ten aanzien van thema's die te maken hebben met inzetten van medewerkers en organisatiebeheer.


Sectoraal

PC 329.00, 329.01 en 329.03 zijn de verschillende paritaire comités en subcomités van de Nederlandstalige socioculturele sector.

In 2015 sluiten we er volgende cao's:

 • Landingsbaan: sectorale cao's in uitvoering van cao nr. 108, voor de periode 2015 - 2016. Van toepassing op alle organisaties in PC329.
 • Bijdrage fonds risicogroepen: sectorale cao waarbij 0,10% rsz-werkgeverbijdrage gaat naar het Sociaal Fonds Sociaal Cultureel Werk. 0,05% van die 0,10% gaat naar specifieke doelgroepen onder 26 jaar. Van toepassing op organisaties uit PC329.01 en PC329.03, Nederlandse taalrol bij de RSZ.
 • Bijdrage sectorpensioen: cao legt de werkgeversbijdrage voor 2015 voor het aanvullende sectoraal pensioen vast op 0,22%, bepaalt de wijze van innen alsook de mogelijkheden tot vrijstelling.
 • Cao vormingsfonds lde: door de wijziging van het bevoegheidsgebied van het PC 329 vanaf 30 januari 2015 vroeg de FOD WASO om de cao voor de oprichting en statuten van het Vormingsfonds Lokalediensteneconomie opnieuw te sluiten.

Bovendien behandelen we ook nog volgende onderwerpen:

 • Bevoegdheidsgebied PC 329 aangevuld met punt 14/1: vanaf 30 januari 2015 vallen lde, piow en idess onder bepaalde voorwaarden onder PC 329. Een van de voorwaarden is dat zij over een regionale of gewestelijke attestering beschikken. Hiermee zou er eindelijk rechtszekerheid kunnen komen voor de betrokken organisaties. Organisaties die al vaak tot PC 329 behoren, omdat zij onder een ander punt van het bevoegdheidsgebied van PC 329 vallen, bijvoorbeeld punt 5. In de loop van 2015 blijkt echter dat de attestering gelinkt is aan een protocol tussen de ministers van werk uit de vorige federale en gewestelijke regeringen. Dat protocol zorgt in 2015 voor onduidelijkheid. Begin 2016 lijkt die duidelijkheid er te komen.
 • Aanvragen tot erkenning van economische/technische redenen: de sector kent tal van besparingen. Organisaties moeten daarom maatregelen nemen, ook naar hun personeel toe. Voor beschermde medewerkers geldt de procedure via het paritair comité.


De sociale fondsen


1. Socialemaribelfondsen 329.01 en 329.03

In 2015 gaat de werking van de maribelfondsen 329.01 en 329.03 verder volgens de gekende regels. Beide fondsen kennen nieuwe toekenningen toe en verhogen het subsidiebedrag per vte. Op 10 oktober 2015 bepaalt de federale regering dat ook de socialprofitsector een lastenverlaging in het kader van de tax shift krijgt. Een deel van dat budget gaat naar de sociale maribel. Die gevolgen voor de tax shift voor de sociale maribel worden pas in 2016 duidelijk.


2. Fonds risicogroepen en VIVO

Sociare en vakbonden beheren in het fonds risicogroepen de 0,10% rsz-werkgeversbijdragen voor risicogroepen van organisaties in PC 329.01 en PC 329.03, Nederlandse taalrol bij de RSZ. In 2015 zetten het fonds risicogroepen en VIVO de bestaande acties voort:

 • opleidingsmiddelen aan 30 euro per vte
 • tussenkomsten in opleidingen en projecten voor risicogroepwerknemers
 • optimalisatie van de werksituatie
 • taalondersteuning Nederlands op het werk voor anderstaligen
 • Via Vorming Hogerop
 • Succes met je Studies
 • Startjob
 • deeltijds leren-deeltijds werken

Met die laatste actie geeft het fonds samen met het maribelfonds van 329.01 al verschillende jaren aan 75 jongeren de kans om in het kader van deeltijds leren - deeltijds werken werkervaring op te doen in de sector.

Door dat project voldoet het fonds bovendien aan de verplichting om ruim 0,05% van de 0,10% te besteden aan specifieke doelgroepen onder 26 jaar. Onder impuls van Sociare dient het PC 329 een aanvraag in in het kader van het project Ingroeibanen van Minister van Werk Peeters.

Resultaat: ruim 1,2 miljoen euro voor de tewerkstelling van jongeren onder 26 jaar. Zo kunnen ruim 50 vte jonger dan 26 jaar aan de slag in onze sector. Daarmee geven we in 2016 en 2017 een vervolg aan Startjob, in een vereenvoudigde vorm met meer ondersteuning aan organisaties. De oproep die begin 2016 gelanceerd wordt naar de organisaties uit de sector heeft dan ook een groot suces, de plaatsen zijn ondertussen ingevuld.


3. Vormingsfonds lokale diensteneconomie

Het Vormingsfonds lde biedt ook in 2015 een collectief vormings- en coachingsaanbod aan de lde-organisaties aan. Na een evaluatie en bevraging in de lde-organisaties stemt het fonds het aanbod nog meer af op de noden van de sector.

Om het volledige budget van 2015 te besteden, krijgen de organisaties in 2015 de kans om een dossier in dienen voor tussenkomst in vormingen.
De operationele werking van het vormingsfonds gebeurt door VIVO/VSPF en de Koepel LDE.


4. Opmaak functieclassificatie voor de Vlaamse socialprofitsector door IFIC

In 2015 rondt IFIC de interviewfase af en zet in op de opmaak van functiebeschrijvingen. Sociare neemt actief deel in de technische werkgroep en de stuurgroep. Sociare doet daarvoor oproepen aan de leden om zich kandidaat te stellen voor diepte-interviews. Voor de bespreking van de ontwerpbeschrijvingen contacteert Sociare bestuurders en sleutelpersonen uit de sector. De werkzaamheden lopen nog.


5. Pensioenfonds en sectoraal fonds 329.01 tweede pensioenpijler

Het Pensioenfonds voor de Vlaamse socialprofitsector kent in 2015 de pensioentoelagen en het wettelijk minimumrendement voor 2014 toe aan de individuele rekeningen van de werknemers. Zij informeert de werknemers daarover via pensioenfiches per post.

In september komt Mybenefit.be online, waarmee aangeslotenen hun pensioenfiche ook elektronisch kunnen raadplegen en simulaties kunnen maken. Een volgende stap in de digitalisering - de aflevering van de pensioenfiches in de e-box van de sociale zekerheid– is in volle voorbereiding. Die piste kan veel kosten besparen en dus meer middelen overlaten voor de pensioenrekeningen.

Daarnaast legt het Pensioenfonds de rsz-werkgeversbijdrage voor 2015 vast en keurt het Sociaal fonds 329.01 voor de financiering van de tweede pensioenpijler de aanvraag van 70 organisaties om bijdragevrijstelling goed. Op basis van de resultaten van een ALM-studie beslist het Pensioenfonds ten slotte om meer gediversifieerd te gaan beleggen met het oog op een optimaal rendement op lange termijn. Via een Europese openbare aanbesteding duidt zij in de loop van 2016 een vermogensbeheerder aan die de opdracht zal uitvoeren met toepassing van de ethische, sociale en ecologische principes die zij vooropstelt.


Intersectoraal

Sociare neemt actief deel aan de werkzaamheden van de werkgeversconfederaties van de socialprofitsector. Zo zetelt ze in verschillende bestuursorganen van unisoc, Verso en BCSPO. En neemt deel aan de advies- en werkgroepen van de confederaties.

Unisoc

 • Unisoc volgt ook in 2015 als lid van de NAR de federale regelgeving op. Mede onder impuls van Unisoc beslist de federale regering op 10 oktober 2015 om ook voor onze sector een lastenverlaging te voorzien in het kader van de tax shift. In de weken voor 10 oktober hangt dat aan een zijden draad.
 • Op 10 oktober 2015 bereikt de federale regering dus een akkoord over de begroting en de zogenaamde taxshift. Ook de socialprofitsector krijgt bijkomende middelen.Voor de profitsector, categorie 1 bij de RSZ, dalen de rsz-werkgeversbijdragen naar 25% tegen 2020. Bestaande structurele kortingen en de korting van 1% op het brutoloon op de door te storten bedrijfsvoorheffing verdwijnen. Die maakten dat de reële rsz-bijdrage gemiddeld al halverwege de formele 33% en de vooropgestelde 25% ligt. Voor de verdere overbrugging van de kloof begroot de regering dus extra middelen.
 • Voor de socialprofitsector, rsz-categorie 2 en 3, waaronder PC 329, is een evenredig extra budget voorzien van 476,6 miljoen tegen 2020. Samen met de bestaande middelen in de sociale en fiscale maribel houdt onze sector daarmee gelijke tred met de lastenvermindering voor de profitsector, en gaan we dus ook virtueel naar 25%. De middelen worden gespreid over de komende jaren als volgt ingezet: 50% directe verlaging, 45 % naar sociale maribel en 5% naar de ziekenhuizen.

De lastenverlaging in onze sector start dus vanaf 1 april 2016, stijgt over de volgende jaren en betekent concreet:

 • Versterking van het maribelbudget: de verdeling ervan beslissen de maribelfondsen in 2016
 • Directe verlaging van de rsz-werkgeversbijdragen
  • Het versterken van de vermindering van rsz-werkgeversbijdragen voor lage lonen
  • Het behoud van de vermindering van rsz-werkgeversbijdragen voor hoge lonen
  • Een directe forfaitaire vermindering van de rsz-werkgeversbijdragen voor alle lonen. Die start bescheiden, maar stijgt in de volgende jaren.

Dat laatste is nieuw en betekent dat ook organisaties in onze sector een directe lastenverlaging krijgen op alle lonen. Sociare is tevreden met die stap, een verdienste van Unisoc, mede onder impuls van Sociare.

Verso & BCSPO

Verso volgt als lid van de SERV de uitvoering van het Vlaams Regereerakkoord en de zesde Staatshervorming in Vlaanderen op de voet.

BCSPO volgt als lid van de ESRBHG de uitvoering van het Brussels Regereerakkoord en de zesde Staatshervorming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de voet.

In Brussel en Vlaanderen gaat het om de hervorming van:

 • de doelgroepkortingen en tewerkstellingsmaatregelen die overkwamen van het Federaal naar het Vlaams en Brussels niveau. Onder andere gesco, geco en sine.
 • Betaald educatief verlof
 • het duaal leren - stelsel van Deeltijds leren- Deeltijds werken

In uitvoering van het VIA4 rondt het HIVA ook voor onze sector het onderzoek naar het arbeidsvolume in de sector af.

Thematisch

Sociare volgt ook de dossiers op over thema's die te maken hebben met inzetten van medewerkers en organisatiebeheer. Voor sommige thema's doet Sociare dat met de andere sectorale belangenbehartigers.

De thema's die Sociare mee opvolgt in 2015 zijn:

 • gesco-hervorming in Vlaanderen: samen met de sectorfederaties en Verso
 • geco's in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest: gevolgen van de nieuwe administratieve bepalingen en toekomstige plannen
 • overheidsopdrachten: samen met de Verenigde Verenigingen en unisoc
 • vzw-wet: in het kader van isoc
 • vrijwilligers: in het kader van isoc

In 2015 start Sociare met studiedagen om bestuur, leden en staf geïnspireerd en geïnformeerd voor te bereiden op toekomstige uitdagingen op vlak van werkgelegenheid, werkgeverschap, loopbanen en ondersteuning.

Op 11 december 2015 gaat de studiedag "Met Goesting aan de Slag" door. Langer werken staat vandaag overal hoog op de agenda, samen met het begrip werkbaar werk. Ook in de socioculturele sector stijgt de gemiddelde leeftijd van de medewerkers. Een analyse van de uitstroom in de sector toont ook een relatief grotere uitstroom van jonge werknemers en de nood aan een aangepast beleid. Medewerkers van alle leeftijden aantrekken en gemotiveerd houden is dus de boodschap.

Met deze studiedag, ondersteund door HR-wijs, reikt Sociare inspiratie, inzichten en tools aan om in de organisatie mee aan de slag te gaan. Op het programma staan volgende keynotes:

 • Duurzame loopbanen in de socioculturele sector - door Ans De Vos, Prof. aan de Antwerpen Management School
 • Loopbaanbeleid in uw organisatie – door Leen Van Nooten, Vokans vzw
 • Wellfie-app: Your company's wellbeing in a snapshot – door Sofie Vandenbroeck, IDEWE
 • Langer met goesting aan de slag – door Katty De Loof, KU Leuven
 • Remotie: een stap terug is een stap vooruit – door Bob Vermeir
 • De weg naar Langer werken, het Minerva plan – Bart Mellaerts & Herman Verhoelst, KBC

Leden

Sociare-leden zijn organisaties uit alle deelsectoren van de socioculturele sector. Dat zijn de sectoren sociaal-cultureel werk met volwassenen, jeugdwerk, beroepsopleiding, sport, cultuurspreiding, samenlevingsopbouw, milieu, ontwikkelingssamenwerking, minderheden, musea en erfgoed, toerisme, media en lokale diensteneconomie. Zij ressorteren onder PC 329.01 of PC 329.03.

In 2015 wordt het nieuwe ‘Agentschap Integratie & Inburgering’ opgericht, waarin heel wat individuele lidorganisaties inkantelen. Andere organisaties hebben geen personeel meer of staken hun activiteiten door besparingsmaatregelen.

Toch verwelkomt Sociare 28 nieuwe organisaties in 2015.

Sociare heeft 3 soorten leden:

1) Individuele leden sluiten rechtstreeks aan bij Sociare. Zij hebben stemrecht.

Aantal individuele leden begin 2016: 394 organisaties, met in totaal: 9.300 werknemers.

2) Collectieve leden zijn sectorfederaties, structurele samenwerkingsverbanden of vertegenwoordigende organisaties van een technische bedrijfseenheid. Zij hebben stemrecht en vertegenwoordigen in de AV de leden die via hen toegetreden zijn.

Aantal collectieve leden begin 2016: 24 organisaties, met in totaal 617
werknemers.

3) Toegetreden leden treden via een collectief lid toe, dat hen in de AV vertegenwoordigt. Zij hebben geen stemrecht.

Aantal toegetreden leden begin 2016: 351 organisaties, met in totaal 4.894 werknemers.

De Raad van Bestuur beslist over de aanvaarding van een kandidaat-individueel lid. Sociare is een federatie, een bewuste keuze. Ze maakt geen onderscheid tussen de leden in de dienstverlening. Zo behoudt het team ook voeling met de hele socioculturele sector.

Verdeling lidorganisaties & deelsectoren in 2015:

Deelsector Aantal organisaties Aantal werknemers
Sociaal-cultureel volwassenenwerk
171
2.643
Jeugdwerk
151
1.676
Beroepsopleiding
82
2.860
Sport
72
872
Cultuurspreiding
66
721
Milieu
60
816
Samenlevingsopbouw
59
1.044
Ontwikkelingssamenwerking
42
872
Musea & erfgoed
20
261
Minderheden
14
931
Toerisme
13
452
Media
10
188
Lokale diensteconomie
7
1.475
TOTAAL
767
14.811

Bestuur

Sociare is een ledenorganisatie met:

 • Algemene Vergadering:

Individuele en collectieve leden zetelen in de Algemene Vergadering. Het aantal werknemers, zoals opgegeven in het kader van hun lidmaatschap, bepaalt het aantal stemmen. De Algemene Vergadering vergadert in 2015 op 19 mei 2015.

 • Raad van Bestuur:

In 2015 vergadert de Raad van Bestuur 5 keer: op 27 januari, 24 maart, 16 juni, 22 oktober en 8 december. Voor de voorbereiding en opvolging van de belangenbehartiging hernieuwt de Raad van Bestuur de Commissie Sociare Overleg, of cso. Die komt samen op 17 september 2015

 • Dagelijks Bestuur:

Het Dagelijke Bestuur staat in voor het operationeel organisatiebeheer van de vzw ivm financiën, personeel, huisvesting en operationele opvolging van de uitvoering van beleids- en jaarplan. De beleidsbeslissingen en de jaarrekening en begroting alsook de personeelszaken voor directie blijven bij de RvB. In 2015 vergadert het Dagelijks Bestuur op 17 maart, 24 april, 28 mei, 28 augustus, 17 september, 30 oktober en 17 november.

 • De staf voert de beslissingen van de beleidsorganen uit en dragen die ook uit in de geëigende sociaaloverlegorganen en instanties.

De samenstelling van de Raad van Bestuur eind 2015:

Naam Organisatie Deelsector/functie
Lieve Van Hoofstadt
CCV
Voorzitter
Frans De Wachter
Boerenbondorganisaties
Sociaal-cultureel werk met volwassenen
Fons De Neve
Gezinsbond
Sociaal-cultureel werk met volwassenen
Veerle De Wandeler
Vormingplus Antwerpen
Sociaal-cultureel werk met volwassenen
Chris Ledeganck
Pasar
Sociaal-cultureel werk met volwassenen
Tom Willox
Formaat
Jeugdwerk
Jan Deduytsche
Uit De Marge
Jeugdwerk
Kaat De Smet
Chirojeugd Vlaanderen
Jeugdwerk
Linda Turelinckx
Vokans
Beroepsopleiding
Koen Descheemaeker
Levanto
Beroepsopleiding
Herman Verhelst
Groep Intro
Beroepsopleiding
Liliane Roegies
Vlabus
Sport
Geraldine Mattens
VSF
Sport
Dirk Masquillier
RISO Vlaams-Brabant
Samenlevingsopbouw
Leen Pollentier
Vlaams Netwerk Armenverenigingen
Samenlevingsopbouw
Geert Steendam
Pianofabriek
Cultuurspreiding
Evi Gillard
VVC
Cultuurspreiding
Aude Goovaerts
BBL
Milieu
Joeri Vancoillie
In-Z
Lokale diensteneconomie
Eric Kint
ngo-federatie
Ontwikkelingssamenwerking
Rudi Meert
Agentschap Integratie & Inburgering
Minderheden
Eric Krols
Herita
Musea & erfgoed
Johan Poplemon
KMDA
Toerisme
Lucie De Zutter
AVS
Media

Team

Zorg voor en bijscholing van de medewerkers staan hoog op de agenda van Sociare. De jaarlijkse functioneringsgesprekken, de tweedaagse, de stafdag, het wekelijks stafoverleg en tussentijdse opvolgingsgesprekken zorgen voor interne afstemming en informatie-uitwisseling, noodzakelijk voor het behoud van de kwalitatieve werking van Sociare. Om de kwaliteit van de dienstverlening en belangenbehartiging blijvend te optimaliseren biedt Sociare haar medewerkers verschillende opleidingen aan en evalueert zij voortdurend de abonnementen op online publicaties.

In de afgelopen jaren zette Sociare hard in op dienstverlening. De stafmedewerkers zijn de motor van de kwalitatieve adviesverlening, vorming en ondersteuning van netwerking, ondersteund door de administratieve medewerker.

De stafmedewerkers zijn de stafmedewerker communicatie en ledenrelatie en de consulenten. Zij werken gericht als team. Ze verwerven en onderhouden een gemeenschappelijke, verregaande kennis in de courante domeinen van de sociale wetgeving en een gedegen kennis op een aantal specialistische domeinen. De consulenten optimaliseren blijvend de dienstverlening en ondersteunen de belangenbehartiging. Samen met de directie nemen de consulenten jaarlijks de werking, hun specialistische kennisdomeinen en de eindverantwoordelijkheden onder de loep en sturen die waar nodig bij.

In 2015 versterkt Sociare de belangenbehartiging. Maarten Gerard komt in dienst als adviseur belangenbehartiging. Hij neemt een aantal mandaten op en staat mee in voor de collectieve belangenbehartiging en de representatie van Sociare. Hij trekt de interne Commissie Sociaal Overleg en organiseert de studiedagen.

In 2016 richt Sociare samen met FOV Scwitch op, voor zakelijk organisatiemanagement. Sociare zet haar expertise, netwerk en kracht onder Scwitch. Zo wordt Dirk Vermeulen afgevaardigd bestuurder van Scwitch. Anke Grooten volgt Dirk Vermeulen op als directeur van Sociare.

Begin 2016 is de samenstelling van het Sociare-team als volgt:

 • Consulenten: Kristien Musch, Griet Van Mol, Katrien Van Overvelt, Pieter Vanheuverzwijn, Zohra Nidlahcen, Stefanie De Ridder, Joris Van Win
 • Administratie: Zineb El Khattouti
 • Stafmedewerker communicatie & Ledenrelaties: Bert Maes
 • Adviseur Belangenbehartiging: Maarten Gerard
 • Directeur: Anke Grooten
 • Afgevaardigd bestuurder Scwitch: Dirk Vermeulen

Scwitch

2015: plannen krijgen vorm. Ook het ondernemingsplan voor Scwitch, voor zakelijk organisatiemanagement. Sociare richt samen met FOV die zakelijke dienstverlener op, met zakelijke dienstverlening aanvullend op de dienstverlening van Sociare en de sector.


Waarom?

Druk op sector
Nood aan ondersteuning
Expertise belangenbehartiging

Vaststelling:

 • Europees marktdenken en lobbywerk: invloed op Vlaamse/federale beleid en zo op socioculturele organisaties
 • Overheidsopdrachten en Staatssteun
 • Grote aandacht voor bedrijven in regeerakkoorden
 • Schrappingen, besparingen in socioculturele sector en instrumentalisering van organisaties en vrijwilligers
 • Toenemende druk op unieke positie van socioculturele organisaties tussen burger, markt en overheid:
 • Technische en juridische kennis en expertise marktgerichte context
 • Informatie en begeleiding over organisatievorming
 • Nood aan diversifiëren inkomsten
 • Volledig dekkende en proactieve expertise belangenbehartiging
 • Imago-opbouw sector als cruciale, ondernemende en innovatieve sector

Sociare investeert in Scwitch omdat Sociare:

 • inzet op en gelooft in de socioculturele sector
 • vanuit haar missie nog meer inzet op dienstverlening en belangenbehartiging zodat organisaties hun energie en middelen nog meer kunnen inzetten voor het verwezelijken van hun maatschappelijke doelstelling
 • de eigen representativiteit bij voornamelijk de kleinere organisaties wil verhogen
 • vanuit de eigen werking meer en meer de nood ervan voelt, maar om die nood in te vullen partners nodig heeft met aanvullende expertise en netwerk, zoals FOV


Wat?

Producten voor Zakelijk Organisatiemanagement op vlak van:

 • financieel beheer: o.a. boekhouding, BTW, alternatieve inkomsten, loonsverwerking
 • organisatiebeheer en verplichtingen verbonden aan beheer van die vorm.: vzw, stichting, cvso
 • verzekeringen: vrijwilligers, bestuurders, evenementen, arbeidsongevallen, groepsverzekering, beroepsaansprakelijkheid
 • auteursrechten en contracten met partners rond patent, imago en ethiek
 • overheidsopdrachten en samenaankoop

Bekijk de video


Hoe?

Open source
Consultancy
Macht van het getal

Zakelijk Organisatiemanagement onder de vorm van:

 • open source informatie vrij toegankelijk voor iedereen
 • consulting en een netwerk van experten
 • de kracht van het getal uitgespeeld: interessante prijzen voor organisaties en inkomsten voor de Scwitch-werking

De opbrengst en kennis gaat naar expertise voor de sectorale belangenbehartigers. De betere en prijsinteressante producten alsook de expertise voor de sectorale belangenbehartigers versterken de socioculturele organisaties en sector in de unieke, cruciale positie tussen burger, markt en overheid.

Scwitch is een cvba-so en nodigt de sectorale belangenbehartigers en steunpunten uit om als steraandeelhouder mee te beslissen over de dienstverlening en producten van Scwitch. Socioculturele organisaties die een aandeel kopen, kunnen deel uitmaken van de gebruikersgroepen die een advies geven naar de dienstverlening en producten.


Voor wie?

Leden van Sociare en FOV
Organisaties met personeel
Startende organisaties

Scwitch richt zich tot socioculturele organisaties:

 • Leden van Sociare en FOV
 • Socioculturele organisaties met personeel die geen lid zijn van Sociare
 • Socioculturele organisaties zonder personeel - startende organisaties

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!