FAQ: Sociale maribel

maandag 22/06/2020

Sociale maribel: een moeilijk woord waar je als organisatieverantwoordelijk in onze sector wellicht tal van vragen over hebt. Een antwoord op die vragen lees je in deze FAQ. 

1. Wat is maribel?

Als je een maribeltoekenning krijgt, krijg je loonsubsidies waarmee je iemand extra aanwerft of iemand extra uren geeft. Sociale maribel is dus bedoeld als jobcreatiemaatregel. De toekenning wordt altijd uitgedrukt in vte. Heb je bv. een toekenning van 0,5 vte, dan werf je minstens een halftijdse werknemer aan of geef je bv. twee halftijdse medewerkers een aanvulling bij het contract zodat ze voortaan 0,75 van een voltijdse tewerkstelling werken. Afhankelijk van de sector verschilt de maximale subsidie per vte. Het laatste bedrag vind je in onze tabel actuele bedragen. 

2. Van waar komen de maribelmiddelen? 

De RSZ stort een deel van de rsz-werkgeversbijdragen en ook een deel van de fiscale bijdragen van de werkgevers in de sector door aan een maribelfonds van de sector. In onze sector is dat dus naar het maribelfonds van PC329.01 of PC329.03. Dat fonds verdeelt vervolgens de beschikbare middelen, zodat werkgevers bijkomende werkgelegenheid kunnen creëren.
Sociale maribel is dus een indirecte rsz-vermindering specifiek voor de bepaalde socialprofitsectoren. Onze sectoren krijgen dus geen directe tax shift naar 25 %, maar wel een indirecte korting op hun rsz-werkgeversbijdragen. Sociare-leden vinden hier een simulatietool. 

Per kwartaal per rechtgevende werknemer stort de RSZ een bedrag aan het bevoegde socialemaribelfonds. In het kader van de tax shift verhoogt dat bedrag in verschillende stappen:

 • 1 april 2016: 443,86 euro
 • 1 januari 2018: 465,29 euro
 • 1 januari 2019: 482,67 euro
 • 1 januari 2020: 504,10 euro

Een rechtgevende werknemer is:

 • elke aan rsz-onderworpen werknemer
 • met minstens 50% van een voltijdse tewerkstelling in het kwartaal
 • met uitzondering van werknemers tewerkgesteld in het kader van rsz-verminderingen zoals: activa, doorstromingsbanen, geco’s, sine

Daarnaast komen de middelen ook van de fiscale bijdrage van de werkgevers uit de sector, de zogenaamde fiscale maribel.  

3. Hoe worden de loonsubsidies verdeeld over de sector? 

De representatieve werkgeversorganisaties en de vakbonden beheren onder supervisie van een regeringscommisaris de middelen in de afzonderlijke fondsen. Zij worden bijgestaan door de medewerkers van het fonds. 

In het maribelfonds PC329.01 zijn dat dus Sociare en de vakbonden. Fondsverantwoordelijke is Jeroen Beyens. 
In het maribelfonds PC329.03 zijn dat Sociare, Cessoc en de vakbonden. Fondsverantwoordelijke is Maria De Smet. 

Het beheerscomité beslist over de verdeling van de socialemaribelmiddelen en bepaalt dus hoe organisaties de loonsubsidies krijgen en hoeveel. Daarnaast bepalen ze ook aan welke voorwaarden de organisaties met een maribeltoekenning moeten voldoen. Zij controleert ook de besteding van de middelen binnen de organisaties.

Elk beheerscomité bepaalt dus binnen de eigen financiële middelen en binnen de regelgeving hoe de loonsubsidies verdeeld worden over de sector en hoeveel de maximale loonsubsidie per vte bedraagt. 

4. Wat zijn je verplichtingen als je een maribel-loonsubsidie ontvangt? 

Aanvaard je de loonsubsidie, dan engageer je je als organisatie om daarmee een bijkomende werknemer aan te werven of een bestaande deeltijdse tewerkstelling uit te breiden. Dat moet binnen 6 maanden na het bericht van toekenning. Ook bij vervanging geldt de termijn van 6 maanden.

5. Wie kun je met de toekenning aanwerven?

Voor een socialemaribelwerknemer gelden geen diploma- of werkloosheidsvoorwaarden. 

6. Welke tewerkstellingskosten dekt het fonds?

Het fonds komt tussen in de werkelijke loonkosten van de werknemer. Daartoe behoren:

 • brutoloon, vakantiegeld en rsz-werkgeversbijdragen
 • premies en vergoedingen die wettelijk verschuldigd zijn, incl. door sectorale cao’s
 • tussenkomsten in woon-werkverkeer
 • enkel PC 329.01: maaltijdcheques

Het fonds komt niet tussen in de kosten van de arbeidsongevallenverzekering, de arbeidsgeneeskundige dienst en het sociaal secretariaat. Het bedrag van de maximale loonsubsidie per vte vind je hier

---

Sociare-lid? Lees meer informatie in onze syllabus en op de website van het fonds, daar cind je ook de laatste versie van het aangifteformulier voor nieuwe medewerkers of volumedalingen. Vragen over maribel? Daling van je tewerkstelling? Andere zaken waarover je in het kader van maribel twijfelt? Mail naar paulien@sociare.be