Nieuwe premie voor aanwerving langdurig werkzoekende

donderdag 23/03/2017

Werkgevers uit het Vlaams Gewest die een langdurig werkloze aanwerven vanaf 1 januari 2017 hebben recht op een premie. Die vervangt ten dele de afgeschafte activa-voordelen.

U hebt recht op de premie als u een werkzoekende aanwerft die tussen 25 jaar en 55 jaar is en  minstens twee jaar is ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij VDAB. Worden gelijkgesteld met inschrijving als niet-werkende werkzoekende: periodes van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval, periodes van detentie en periodes van onderbreking van inschrijving als niet-werkende werkzoekende wanneer die onderbreking maximaal 3 maanden bedraagt.

U moet de werkzoekende aanwerven met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, tenzij u kunt aantonen dat arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur een gangbare praktijk zijn binnen uw organisatie. In dat geval moet de duur van de (opeenvolgende) arbeidsovereenkomst(en) minimaal drie maanden bedragen.

De premie wordt toegekend in twee schijven: 1250 euro na drie maanden en 3000 euro na 12 maanden tewerkstelling. Voor deeltijdse werknemers gelden volgende bedragen:

  • arbeidsregime < 30%: geen premie
  • arbeidsregime ≥ 30% en <80%: 750 euro na drie maanden en 1800 euro na 12 maanden tewerkstelling
  • arbeidsregime ≥ 80%: premie zoals voltijders

Eindigt de arbeidsovereenkomst binnen drie maanden (12 maanden) dan hebt u toch nog recht op de eerste schijf (tweede schijf) als u kunt bewijzen dat:

  • de werknemer de arbeidsovereenkomst zelf beëindigde
  • u de werknemer hebt ontslagen wegens dringende reden
  • er sprake is van overmacht
  • de arbeidsovereenkomst eindigde om redenen buiten de wil van de werkgever

U zult de premie kunnen aanvragen via een online toepassing op www.werk.be. Omdat het maken van de online toepassing enige tijd vergt, zal de opstart van die toepassing in verschillende fasen gebeuren. En voor aanwervingen tussen 1 januari 2017 en 1 maart 2017 start de aanvraagtermijn van 3 maanden pas op 1 maart 2017 (en dus niet op de dag van indiensttreding). Bovendien

 

De premie is niet cumuleerbaar met de loonpremie voor een doelgroepwerknemer via maatwerk bij collectieve inschakeling, loonsubsidies voor werknemers in beschutte en sociale werkplaatsen, de vergoeding voor het inschakelingstraject van een doelgroepwerknemer in de lokale diensteneconomie en de loonpremie voor invoegwerknemers.

De invoering van de premie compenseert gedeeltelijk de afschaffing van de activa-voordelen. De rsz-vermindering in het kader van activa werd immers afgeschaft voor aanwervingen vanaf 1 januari 2017 door werkgevers gevestigd in het Vlaams Gewest. En de activa-werkuitkering is dan alleen nog mogelijk bij aanwerving van langdurig werkzoekende die woont in het Waals of Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Meer daarover in ons eerder nieuwsbericht over het aangepast Vlaams doelgroepenbeleid.

Is uw organisatie gevestigd in het Vlaams Gewest en gaat u nu een langdurig werkzoekende aanwerven die in aanmerking komt voor activa? Start de tewerkstelling zo mogelijk nog voor 1 januari 2017: de Activa-voordelen zijn in de meeste gevallen immers hoger dan de nieuwe premie.

Bron: persbericht Vlaams minister van werk Philippe Muyters 2 december 2016, besluit van 17 februari 2017 van de Vlaamse Regering tot toekenning van aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden (Staatsblad 22 maart 2017)