Arbeidshandicap & ondersteunende maatregelen: alles wat je moet weten over het nieuwe ministerieel besluit

donderdag 07/03/2019

Wanneer een persoon met een indicatie van arbeidshandicap recht heeft op één of meerdere bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen, dan wordt die persoon een persoon met een arbeidshandicap genoemd. Het is de VDAB die bepaalt of een persoon aan deze definitie voldoet en beslist op welke bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen (BTOM) hij of zij recht heeft.

Wat verstaat men onder BTOM?

  1. aanpassingen van en aan de arbeidsomgeving;
  2. tegemoetkomingen in de verplaatsingskosten en verblijfkosten voor personen met een arbeidshandicap met mobiliteitsproblemen;
  3. ondersteuning door gebarentaal-, oraal- en schrijftolken;
  4. de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP);
  5. tewerkstelling in een beschutte werkplaats.

De VDAB neemt zijn beslissing op basis van:

  • ofwel een lijst van aandoeningen en/of voorgeschiedenis van de persoon met een indicatie van een arbeidshandicap (lijst 1);
  • ofwel een lijst met multidisciplinaire informatie (lijst 2);
  • een gespecialiseerd arbeidsonderzoek, uitgevoerd door een gespecialiseerde arbeidsonderzoekdienst.

Het nieuwe ministerieel besluit vervangt de voorgaande lijsten die enkel betrekking hadden op de VOP en bevat nieuwe lijsten, uitgebreid tot alle bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen.

Goed om te weten: personen met een aandoening die vallen onder lijst 1 hebben automatisch recht op een BTOM. Personen die vallen onder lijst 2 hebben pas na een goedkeuring door de VDAB recht op een BTOM.

In iedere lijst wordt per categorie van BTOM opnieuw een indeling gemaakt van criteria waar geen voorwaarden aan gekoppeld worden en criteria met voorwaarden.

De lijsten kan je terugvinden in onze syllabus werkgelegenheidsmaatregelen, in bijlage 1.

De procedure voor het aanvragen van een BTOM kan je terugvinden op de website van het departement WSE en de procedure voor de erkenning als persoon met een arbeidshandicap op de website van de VDAB.

Bron: Besluit van 18 juli 2008 van de Vlaamse Regering betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap, BS 03.10.2008; Besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2018 tot uitvoering van diverse bepalingen van het decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid, BS 25.01.2019; Ministerieel besluit van 8 januari 2019 tot vaststelling van de lijst met aandoeningen en voorgaande feiten van personen met een indicatie van een arbeidshandicap en de lijst met multidisciplinaire informatie die recht geven op een aanpassing arbeidsomgeving, een tegemoetkoming in verplaatsing- en verblijfskosten, gebarentaal-, oraal- of schrijftolken en de Vlaamse Ondersteuningspremie, bepaald in artikel 4, van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap, BS 15.02.2019 en erratum 27.02.2019.