De gecombineerde vergunning (single permit): procedure wijzigt

dinsdag 05/02/2019

 

Vanaf 1 januari 2019 wijzigt de procedure voor het verkrijgen van een arbeidsvergunning en arbeidskaart voor een tewerkstelling langer dan 90 dagen.

 

De ‘single permit’ is een gecombineerde vergunning die zowel een toelating tot arbeid als een toelating tot verblijf bevat. Zij vervangt de vroegere arbeidskaart en verblijfsvergunning die voorheen via afzonderlijke procedures moesten worden aangevraagd.  Afgeleverde arbeidskaarten blijven wel geldig tot het ogenblik dat ze verstrijken. Pas bij een eerstvolgende verlenging wordt een gecombineerde vergunning afgeleverd.

 

De gecombineerde aanvraagprocedure geldt enkel voor een tewerkstelling van meer dan 90 dagen. Wanneer het gaat om een tewerkstelling van maximum 90 dagen moet dus nog steeds de bestaande arbeidskaart B worden aangevraagd.

 

Single permit voor tewerkstelling langer dan 90 dagen

 

Als het verblijf en de tewerkstelling een beoogde geldigheid hebben van meer dan 90 dagen, dan is de procedure tot gecombineerde vergunning van toepassing. Een aanvraag om in het land te verblijven met het oog op werk voor een periode van meer dan 90 dagen wordt ingediend bij de dienst Economische Migratie.

 

De aanvraag voor de ‘single permit’ wordt via de werkgever ingediend bij de dienst Economische Migratie. Wanneer het een aanvraag voor een ‘toelating tot arbeid voor onbepaalde duur’ betreft, gebeurt de aanvraag door de werknemer.

 

De aanvraag bevat zowel de documenten over de tewerkstelling, als de documenten over het verblijf. De gecombineerde vergunning wordt afgeleverd door de Dienst Vreemdelingenzaken en bevat zowel de toelating tot arbeid als de toelating tot verblijf. Er worden voor deze aanvragen dus geen papieren arbeidskaarten meer uitgereikt. Het verblijfsdocument ('single permit') bevat een vermelding inzake de toelating tot arbeid.

 

Hou er wel rekening mee dat de aanvraagprocedure  langer duurt dan voorheen. Als werkgever kun je rekenen op een minimale termijn van 4 maanden.  

 

Oude procedure blijft gelden voor de tewerkstelling tot maximaal 90 dagen

 

Als het verblijf en de tewerkstelling een beoogde geldigheid hebben van maximaal 90 dagen, dan is de nieuwe procedure tot gecombineerde vergunning niet van toepassing. Is de betrokkene niet vrijgesteld is van arbeidskaart? Danwordt een papieren arbeidskaart afgeleverd. Het verblijf van betrokkene is beperkt tot de duur van de tewerkstelling.


Let wel: naast een tewerkstelling en verblijf van maximaal 90 dagen worden enerzijds de plaatsing van een au-pair jongere, en anderzijds de tewerkstelling van stagiairs, Europese Blauwe Kaart en grensarbeiders (buitenlandse werknemers die zich niet vestigen in België tijdens hun tewerkstelling in België) volgens de oude procedure toegepast. De geldigheid van deze arbeidskaarten wordt niet beperkt tot negentig dagen.

 

De arbeidskaart C wordt afgeschaft

 

Onderdanen van derde landen die om andere reden dan werk in het land verblijven, krijgen een tijdelijk verblijfsdocument met een vermelding inzake de toelating tot arbeid ('single permit'). Deze vermelding op de verblijfskaart gebeurt automatisch, de procedure tot gecombineerde vergunning is dus op hen niet van toepassing. Zij hebben dus geen aparte arbeidskaart meer nodig. Je leest er meer over in ons nieuwsbericht van 15  november 2018.

 

Meer informatie over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers: voor het Vlaamse Gewest, via www.werk.be of naar werknemers buitenlandse nationaliteit (vanaf 2019), voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een aparte website