FAQ: 25-dagenregel

dinsdag 18/07/2017

Medewerkers voordelig inzetten met de 25-dagenregel - jouw vragen beantwoord:   

Wat?

Rsz-vrij en dus voordelig tewerkstellen van losse medewerkers in bepaalde functies gedurende max. 25 dagen per jaar. 
Bovendien combineerbaar met rsz-gunstige tewerkstelling voor studenten en activiteit als vrijwilliger.

Voor wie?

Occasioneel sociocultureel werker = gelijk wie, in gelijk welk statuut: zoals werknemers, werklozen, gepensioneerden, zelfstandigen, studenten, ambtenaren, leerkrachten en werknemers in tijdskrediet. 

Voor werklozen is een aangifte bij de RVA verplicht. 

Voor welke activiteiten/ functies?

 

Voor: 

 • organisaties die vakantiekolonies, speelpleinen en sportkampen inrichten: personen die je als beheerder, huismeester, monitor of bewaker tijdens de schoolvakanties tewerkstelt (art. 17 §1 3°)
 • door de overheid erkende organisaties die socioculturele vorming en/of sportinitiatie verstrekken: personen die je buiten hun werk- of schooluren of tijdens de schoolvakanties tewerkstelt als animator, leider of monitor (art. 17 §1 4°)
 • inrichters van sportmanifestaties: personen die je uitsluitend op de dag van een sportmanifestatie tewerkstelt. Niet voor betaalde sportbeoefenaars. (art.17 §1 6°)

Duur

 • 25 dagen per jaar per occasioneeel medewerker
 • iedere gepresteerde dag, ook al is die gedeeltelijk, telt voor één dag
 • Hoe vermijd je dat afwezigheidsdagen toch meegeteld worden? Speel kort op de bal en werk zo mogelijk met dagcontracten en doe ook de aangifte per dag

Formaliteiten

 • Sluiten van een arbeidsovereenkomst vooraf, modellen vind je hier
 • Voorafgaandelijke Dimona-aangifte
 • Werklozen: aangifte vooraf bij RVA
 • Afleveren loonfiche en fiche 281.10 achteraf

Loon en arbeidsvoorwaarden

 • het loon, woon-werk en andere kostenvergoedingen zijn gelijk aan het loon van een werknemer in gelijkaardige categorie, als uw organisatie de sectorale barema’s moet volgens, dan minstens die barema’s. Anders minstens algemeen minimuminkomen.
 • omzetten van een maandloon naar een dagloon/uurloon doe je zo:
  maandloon naar dagloon = maandloon x 3 / 65
  maandloon naar uurloon (38-urenweek) = maandloon x 3/13/38
 • bedrijfsvoorheffing op het loon:
  27,25 % bedragen tot en met 500,00 euro
  32,30 % bedragen tussen 500,01 en 650,00 euro
  37,35% bedragen boven 650,00 euro
 • voordelen, bv. maaltijdcheques: in principe wel tenzij ze behoren tot een objectief te verantwoorden uitgesloten categorie 
 • de arbeidsduurregels gelden met uitzondering van de 1/3-regel en 3-urenregel

Recht op een feestdag?

 • ja, als die binnen contract valt

Hoe vermijd je dit? werk met dagcontracten of met een contract met opsomming van de te werken dagen

Recht op nabetaling feestdag die valt na einde va het contract?

 • anc. < 15 kalenderdagen: geen nabetaling
 • anc. 15 dagen < 1m: nabetaling 1 feestdag in 14 dagen na einde contract
 • anc. > 1 maand: nabetaling feestdagen in 30 dagen na einde contract

Wat bij ziekte of arbeidsongeval? 

 • Bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte heeft de werknemers geen recht op gewaarborgd loon als je met korte contracten of dagcontracten werkt. De anciënniteitsvoorwaarde van 1 maand die geldt bij korte contracten is nl. niet vervuld. 
 • Bij arbeidsongeschiktheid door arbeidsongeval  heeft de werknemers recht op gewaarborgd loon vanaf eerste dag, geen anciënniteitsvoorwaarde

Welzijn op het werk

 • Meld je arbeidsongevallenverzekeraar dat je medewerkers onder de 25-dagenregel inzet
 • de welzijnswetgeving van toepassing, zie syllabus welzijn
 • Student jonger dan 18 jaar? verplicht voorafgaand onderzoek en specifieke risicoanalyse

Combinatie met  een ander statuut? 

Niet gelijktijdig, wel opeenvolgend: 

Meer

Meer informatie en wetgeving in onze syllabus