Opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid: nieuwe regels vanaf 1 oktober 2018

donderdag 13/09/2018

De cao nr. 108 over tijdelijke arbeid en uitzendarbeid omkadert het gebruik van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid. Na een evaluatie pasten de sociale partners de tekst van de cao aan met als doel het oneigenlijk gebruik ervan te bestrijden. De nieuwe cao treedt in werking op 1 oktober 2018.

Sinds 2013 bestaat er een wettelijk kader voor het gebruik van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid. Kort samengevat moet je als gebruiker van zo’n contracten ervoor zorgen dat je:

  • altijd de nood aan flexibiliteit kunt aantonen;
  • een informatie- en raadplegingsprocedure respecteert.

De cao nr. 108/2 wijzigt nu de definities en voorafgaande voorwaarden met betrekking tot het gebruik van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid. 

De cao bepaalt dat je als gebruiker de “nood aan flexibiliteit” moet kunnen aantonen. Die nood bewijs je voor zover en in de mate dat het werkvolume afhankelijk is van externe factoren of het werkvolume sterk fluctueert of gekoppeld is aan de aard van de opdracht.

Bovendien bepaalt de cao een uitbreiding van de bestaande informatieverplichtingen bij gebruik van opeenvolgende dagcontracten. Voortaan moet je dus bij het begin van elk semester aan de ondernemingsraad (of bij afwezigheid hiervan, aan de vakbondsafvaardiging) het volgende bezorgen:

  • gedetailleerde informatie met betrekking tot het aantal opeenvolgende dagcontracten in het voorgaande semester en het aantal uitzendkrachten dat je als werkgever in het voorgaande semester met opeenvolgende dagcontracten tewerkstelde;
  • het bewijs van de nood aan flexibiliteit;
  • op uitdrukkelijk verzoek van de werknemersvertegenwoordigers: het aantal uitzendkrachten per schijf van opeenvolgende dagcontracten.

Een indicatief model hiervoor vind je terug op de website van de Nationale Arbeidsraad.

Is er geen ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging in de organisatie? Dan bezorgt het uitzendkantoor deze informatie volgens dezelfde periodiciteit aan het Fonds voor bestaanszekerheid voor de uitzendkrachten. 

Deze uitgebreidere informatieverstrekking zal voor het eerst worden toegepast voor het vierde kwartaal van 2018.

Daarnaast wordt de ondernemingsraad (en bij afwezigheid de vakbondsafvaardiging) jaarlijks geraadpleegd over het gebruik van opeenvolgende dagcontracten en de motivatie om hiervan blijvend gebruik te maken.

De sociale partners willen de flexibiliteit die dit type van contracten biedt nog steeds handhaven, maar willen tegelijk oneigenlijk gebruik ervan indijken. Samengevat: hoewel dit type van contract bedoeld is om in te spelen op de behoeften aan flexibiliteit van de organisatie, wordt het eerder gezien als een uitzondering en moet het dat ook blijven. 

Bron: CAO nr. 108/2 tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108 van 16 juli 2013 betreffende de tijdelijke arbeid en de uitzendarbeid, Staatsblad 7 augustus 2018.