Werkbaar & Wendbaar Werk: occasioneel telewerk

woensdag 15/03/2017

De wet Werkbaar en Wendbaar Werk introduceert een wettelijk kader voor occasioneel telewerk. Telewerk dat dus niet gevat wordt door CAO nr. 85 van de NAR voor gewoonlijk en regelmatig telewerk. Het kader geldt sinds 1 februari 2017 en bepaalt het volgende:

-  dat de werknemer aanspraak kan maken op incidenteel, niet regelmatig telewerk in geval van:

 • overmachtssituaties: bv. onverwachte treinstaking, autopech 
 • persoonlijke redenen: bv. tandartsbezoek, techniekers aan huis die ervoor zorgen dat hij zijn werkzaamheden niet op de bedrijfslocatie van de werkgever kan uitvoeren. 

 - dat de werkgever schriftelijk kan weigeren omdat de functie of de taken van de werknemer niet verenigbaar zijn met occasioneel telewerk of omwille van een andere reden. Voorbeelden van redenen kunnen zijn:

 • noodwendigheid van de organisatie: bv. de werknemer moet absoluut naar een bepaalde vergadering 
 • oneigenlijk gebruik: bv. buitensporig veel aanvragen van occasioneel telewerk 

 - de telewerker het werk zelf organiseert binnen het kader van de in de organisatie   geldende arbeidsduur. Hij moet dus het aantal uren voorzien in zijn werkrooster presteren, zonder het rooster strikt te moeten naleven. 

- de telewerker dezelfde rechten heeft wat arbeidsvoorwaarden betreft, en een gelijkwaardige werkbelasting en prestatienormen als vergelijkbare werknemers die op de tewerkstellingsplaats van de werkgever werken.

- Volgende procedure te volgen is:

 • de werknemer stelt een redelijke termijn vooraf de vraag aan de werkgever en vermeldt daarbij de redenen
 • bij weigering verwittigt de werkgever schriftelijk en zo snel mogelijk 
 • is de werkgever akkoord, dan wordt het occasioneel telewerk verricht op basis van een schriftelijke overeenkomst met minstens afspraken over eventuele terbeschikkingstelling van apparatuur en technische ondersteuning door de werkgever, eventuele vergoeding van kosten en eventuele bereikbaarheid van de werknemer

- dat u voor uw organisatie een kader voor occasioneel telewerk kunt vastleggen in het arbeidsreglement of in een organisatie-cao, met minstens volgende bepalingen:

 • verenigbare functies of activiteiten
 • aanvraag- en toelatingsprocedure 
 • eventuele bereikbaarheid
 • eventuele terbeschikkingstelling apparatuur en technische ondersteuning   door de werkgever
 • eventuele kostenvergoeding

Let wel dat u de aanspraken van de werknemers op occasioneel telewerk niet mag beperken. U mag dus bijvoorbeeld niet bepalen dat uw organisatie nooit occasioneel telewerk toelaat.

Wilt u een kader voor occasioneel telewerk opnemen in uw arbeidsreglement of organisatie-cao? Gebruik dan onze modelclausule en voeg deze in uw arbeidsreglement via  de bijzondere wijzigingsprocedure voor het arbeidsreglement of contacteer ons voor een model van cao.

Wilt u geen kader voor occasioneel telewerk opnemen in uw arbeidsreglement of organisatie-cao? Sluit dan vooraf een schriftelijke overeenkomst over de aanvraag en praktische uitvoering van occasioneel telewerk met elke werknemer die potentieel aanspraak kan maken op occasioneel telewerk omdat hij een functie of taken heeft die ermee verenigbaar zijn.

Contacteer ons gerust voor clausules op maat van uw organisatie, die bv. afgestemd zijn op een bestaande regeling voor regelmatig telewerk.

Of een werknemer effectief kan telewerken, beoordeelt u telkens vrij naar aanleiding van een concrete aanvraag.

Let op: voert u voor het eerst telewerk in en heeft uw organisatie een vakbondsafvaardiging, comité of ondernemingsraad? Informeer en raadpleeg de personeelsafgevaardigden dan vooraf. Lees meer daarover in onze syllabus telewerk