30 juni 2017: moet ik mijn oud glijtijdensysteem formaliseren in arbeidsreglement of cao?

dinsdag 23/05/2017

Je organisatie paste vóór 1 februari 2017 al een glijtijdenregeling toe en je wilt die blijven toepassen? Moet je dat systeem dan aanpassen aan het nieuw wettelijk kader? Het antwoord op die vraag is “genuanceerd nee”, namelijk op voorwaarde dat je voor 30 juni voldoet aan bepaalde voorwaarden. Je leest er meer over in dit stappenplan.

Hoe weet je of je aan de voorwaarden voldoet?  

Stap 1: Check of je arbeidsreglement of cao minstens de volgende elementen vermeldt uit de glijtijdenregeling die je toepast:

  • de glij- en stamtijden
  • de maximale dag- en weekgrens voor prestaties binnen het glijtijdensysteem. In principe: max. 9 uur/dag, max. 38á 40uur per week. Met toepassing van de sectorale flexibiliteit en 20% bijkomende compensatie: tot max. 11 uur/dag, tot max. 50 uur/week.
  • de verplichting van werknemers om alle start-, eindtijden en rustpauzes te registreren en het systeem waarin dat gebeurt. Let op: werknemers kunnen achteraf geen wijzigingen aanbrengen. Je bewaart de geregistreerde gegevens 2 jaar en je kunt ze op elk moment aan de arbeidsinspectie tonen.   

Let op: het volledige systeem moet dus in het arbeidsreglement of in de cao staan. Een vermelding in de individuele arbeidsovereenkomsten volstaat niet meer

Stap 2: Check of de deeltijdse arbeidsovereenkomsten een vast werkrooster vermelden. Check vervolgens of die overeenkomst of een afzonderlijke overeenkomst het glijtijdensysteem herhaalt dat ook opgenomen is in het arbeidsreglement of ernaar verwijst.

Uit stap 1 of 2 blijkt dat je nog niet helemaal in orde bent?  Breng dan minstens stap 1 in orde tegen 30 juni door arbeidsreglement of cao aan te passen. Gebruik ons model en volg de bijzondere wijzigingsprocedure voor het arbeidsreglement. Let op: hang het aangepaste reglement op tijd uit, want de volledige procedure moet tegen 30 juni doorlopen zijn. Die procedure duurt minstens 15 dagen, bij opmerkingen vanuit de werknemers wordt die verlengd.  Meer informatie over de wijziging van het arbeidsreglement lees je in de syllabus arbeidsreglement.

Waarom de oude regeling behouden en niet overstappen naar een regeling conform het nieuw wettelijk kader?

  • Je werknemers blijven werken in hun vertrouwde regeling
  • Je kunt de werknemers ook buiten de glijdende uurroosters laten werken, boven de voorziene dag- en weekgrens, in het kader van de sectorale flexibiliteit,  tot 11 uur per dag en tot 50 uur per week, met 20% bijkomende compensatie, op basis van dag(deel)roosters in het arbeidsreglement. Binnen het nieuw wettelijk kader zijn de mogelijkheden beperkter, want:

- mag je de maximale dag- en weekgrens voor de glijdende uurroosters maar bepalen op maximum  9 uur per dag en maximum 45 uur per week

- zijn er weliswaar geen bijkomende compensaties zolang werknemers die grenzen niet overschrijden (tenzij voor nacht-, zon- en feestdagenwerk)

- Maar zijn daarboven alleen overuren in de strikte zin van het woord toegelaten met 50% en 100% compensatie, en dus geen uren in het kader van de sectorale flexibiliteit met 20% compensatie

Dat laatste verzwaart de nieuwe regeling, we vragen dan ook een aanpassing.

Paste je als organisatie vóór 1 februari al glijtijden toe en wil je de sectorale flexibiliteit blijven toepassen, dan zorg je best dat de oude regeling behouden blijft door ervoor te zorgen dat alles voor 30 juni in het arbeidsreglement of in de cao geregeld is.

Wat als het arbeidsreglement of cao niet in orde is tegen 30 juni?

Dan ben je verplicht om het nieuw wettelijk kader toe te passen en de glijtijdenregeling zo nodig aan te passen via een organisatie-cao en in elk geval via een wijziging van het arbeidsreglement, zoals hierna omschreven. 

Voer je ná 1 februari 2017 voor het eerst glijdende werktijden in?

Dan heb je geen keuze en moet je een regeling invoeren die voldoet aan het nieuw wettelijk kader, via het arbeidsreglement of via een organisatie-cao met een bijlage aan het arbeidsreglement. Gebruik onze modelclausule, voeg je het in in het arbeidsreglement dan is de bijzondere wijzigingsprocedure van toepassing. Pas waar nodig de arbeidsovereenkomsten van bestaande werknemers aan door via een bijlage te verwijzen naar de glijdende uurroosters in het arbeidsreglement of in de cao. Neem ook in de arbeidsovereenkomst van nieuwe werknemers een verwijzing naar de glijdende uurroosters op. Voor deeltijders die geen volledige werkdagen werken bepaal je, zo nodig per werkdag, ook de gemiddelde dagelijkse arbeidsduur en een vast werkrooster dat als referentie geldt wanneer de deeltijder zijn werktijden niet registreert.