Wetswijziging sociale verkiezingen gepubliceerd

donderdag 02/05/2019

Op 30 april publiceerde het Staatsblad de wetswijziging sociale verkiezingen. Die bepaalt niet enkel de periode waarin we volgend jaar de sociale verkiezingen moeten organiseren, maar wijzigt ook de procedure op een aantal belangrijke punten. Een overzicht in dit artikel.

 

Verkiezingsperiode

De verkiezingen voor de aanwijzing van de personeelsafgevaardigden in het comité en de ondernemingsraad moeten verplicht plaatsvinden in de periode die start op 11 mei 2020 en die eindigt op 24 mei 2020. Wil je graag te weten komen wanneer je in jouw organisatie best de sociale verkiezingen laat doorgaan? Onze personaliseerbare verkiezingskalender kan je daar zeker bij helpen.

Vervroegde referteperiode

Een eerste belangrijke wijziging is de vervroeging van de referteperiode waarin we de gewoonlijke gemiddelde tewerkstelling moeten berekenen. Tot de verkiezingen van 2016 werd de gewoonlijke gemiddelde tewerkstelling berekend over het kalenderjaar dat de verkiezingen voorafging. De procedure voor de organisatie van de sociale verkiezingen startte dus al voor de afloop van de referteperiode.
Vanaf de sociale verkiezingen van 2020 zal die referteperiode met een kwartaal vervroegen. Dat wil zeggen dat, voor de sociale verkiezingen van 2020 de referteperiode startte op 1 oktober 2018 en zal lopen tot en met 30 september 2019. Zo weet je als werkgever bij de start van de procedure heel precies of je die al dan niet moet opstarten.

Deze verschuiving van de referteperiode is trouwens niet alleen op werknemers van toepassing. Ook voor de uitzendkrachten die in de organisatie tewerkgesteld zijn, wordt de referteperiode met een kwartaal vervroegd. Concreet betekent dit dat alle uitzendkrachten die in jouw organisatie tewerkgesteld worden in de periode van 1 april 2019 tot 30 juni 2019, meegeteld worden voor de berekening van de gewoonlijke gemiddelde tewerkstelling, behalve wanneer die uitzendkracht ingezet wordt ter vervanging van een vaste arbeidskracht wiens arbeidsovereenkomst geschorst is.

Tenzij jouw organisatie meer dan 100 werknemers telt en de ondernemingsraad in het kwartaal voorafgaand aan de referteperiode unaniem beslist dat dit niet moet, hou je tijdens het tweede kwartaal 2019 een bijzonder personeelsregister voor de uitzendkrachten bij.

Een vrijstelling voor het bijhouden van het bijzonder register voor de sociale verkiezingen van 2020 op basis hiervan is nu niet meer mogelijk. Daarom voorziet de wetswijziging voor de komende sociale verkiezingen een afwijking: de ondernemingsraad kan de unanieme verklaring voor de sociale verkiezingen van 2020 binnen de dertig dagen na inwerkingtreding van de wet doen. De wet treedt in werking de dag waarop zij in het Staatsblad gepubliceerd wordt. De ondernemingsraad moet dus unaniem over de vrijstelling beslissen binnen de 30 kalenderdagen te rekenen vanaf 30 april 2019.

Uitzendkrachten

Hetzelfde wetsvoorstel breidt het stemrecht bij de sociale verkiezingen uit naar de uitzendkrachten die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • minstens 3 maanden ononderbroken, of 65 arbeidsdagen in geval van onderbroken tewerkstelling, aan de slag zijn in je organisatie, binnen een referteperiode die start op 1 augustus 2019 en eindigt op dag X (11 februari 2020 – 24 februari 2020)
  • en gedurende minstens 26 arbeidsdagen tewerkgesteld zijn in je organisatie in de periode die start op datum X en eindigt op datum Y-13

Uitzendkrachten die aan beide voorwaarden voldoen, zullen dus volwaardig stemrecht hebben in jouw organisatie in plaats van bij hun uitzendkantoor.


Let wel: het gaat hier enkel om een stemrecht van de uitzendkracht. Zij kunnen zich geen kandidaat stellen voor de sociale verkiezingen in jouw organisatie.

Daarnaast houdt het wetsvoorstel nog een aantal technische aanpassingen in die vooral te maken hebben met het gebruiksvriendelijker maken van de webapplicatie van de FOD Waso. In de loop van de komende procedure zou vooral het uploaden van documenten een stuk eenvoudiger moeten worden.

Uitbreiding mogelijkheden elektronisch stemmen

Tot slot breidt de wetswijziging de mogelijkheden van het elektronisch stemmen verder uit. Vanaf nu kunnen werknemers ook vanaf hun gebruikelijke werkpost of een kiosk binnen de organisatie stemmen. De ondernemingsraad, het comité of, als die er nog niet zijn, de vakbondsafvaardiging, moet wel voorafgaand instemmen met de elektronische stemming.

Bron: Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

 

 

Op dinsdag 22 oktober 2019 organiseert Sociare een vorming over de sociale verkiezingen. Op een halve dag krijg je een overzicht van de volledige procedure, wie kan stemmen, wie zich kandidaat kan stellen en welke bescherming de kandidaten genieten. Inschrijven kan nu al.

In het voorjaar van 2020 plannen we ook nog een vorming rond de oprichting en de werking van het comité en de ondernemingsraad. Zo kan je voorbereid beginnen aan het sociaal overleg in jouw organisatie.

Via een nieuwsbrief sociale verkiezingen 2020 waarop je binnenkort kunt inschrijven houden we je graag op de hoogte van de verschillende stappen in de procedure en voorzien we je van de nodige modeldocumenten en tools.