Werkbaar & Wendbaar werk: vormingsinspanningen

woensdag 04/10/2017

Met een arrest van 23 oktober 2014 verklaarde het Grondwettelijk Hof het bestaande systeem van verplichte vormingsinspanningen en de bijhorende sanctie in strijd met het gelijkheid- en non-discriminatiebeginsel. De Wet Werkbaar en Wendbaar voorziet daarom een hervorming. De uitwerking laat nog op zich wachten door het uitblijven van de nodige kb’s.

De Wet Werkbaar en Wendbaar Werk hervormt het systeem vanaf 1 januari 2017, als volgt:

  • een nieuwe interprofessionele doelstelling: in plaats van te streven naar een investering van 1,9% van de totale loonmassa in vorming, streven naar gemiddeld vijf opleidingsdagen per vte per jaar
  • de concretisering van de vormingsinspanningen: in eerste instantie krijgen de sociale partners van de sector terug de kans om bijkomende vormingsinspanningen in dagen te bepalen in een tweejaarlijkse cao die ook een groeipad bepaalt, telkens voor 30 september met een afwijkende datum voor de periode 2017 – 2018.
    Voor die periode is de deadline nl. 30 november 2017. Sluit de sector voor die geen cao tegen 30 november 2017, dan kan de organisatie de doelstelling realiseren via individuele vormingsrekeningen met daarop jaarlijkse stortingen van het equivalent van minstens 2 dagen vorming die stijgen volgens een groeipad. Is er geen sectorale cao en kent de organisatie geen individuele vormingsrekeningen toe, dan geldt een vormingsrecht van gemiddeld 2 dagen per vte per jaar dat vanaf 2019 kan verhogen. 
  • een afwijkend systeem voor werkgevers met minder dan 20 vte in dienst, afgestemd op hun economische realiteit, dat nog uitgewerkt moet worden bij kb
  • een vrijstelling voor werkgevers met minder dan 10 vte in dienst
  • een rapportering over de geleverde vormingsinspanningen: via het opleidingsluik van de sociale balans
  • geen specifieke sanctie voor sectoren of werkgevers die te weinig vormingsinspanningen leveren

Wat is de stand van zaken?

Momenteel wachten de sociale partners nog altijd op de kb’s met de nodige verduidelijkingen. De Nationale Arbeidsraad sprak zich recent uit over een voorstel van kb dat de nodige verduidelijkingen moet bieden over de omvang van de vormingsinspanningen uitgedrukt in een percentage van de loonmassa en de afwijkingen voor organisaties met meer dan 10 maar minder dan 20 werknemers. Naast enkele verduidelijkingen vraagt de Raad expliciet dat de deadline voor sectoren van 30 november 2017 zou worden uitgesteld.

Intussen is de deadline voor het sluiten van een cao verplaatst naar 31 december 2017. het kb is echter nog steeds niet gepubliceerd.

Wat doe je best in afwachting?

In afwachting ga je er best van uit dat je in 2017 minstens de collectieve vormingstijd moet aanhouden die gold tijdens de vorige periode, in functie van het aantal vte’s in dienst op 1 januari 2017:

  • voor PC 329.01: 7,3 uur vermenigvuldigd met het aantal vte’s in dienst op 1/1/2017
  • voor PC 329.03: 6,02 uur vermenigvuldigd met het aantal vte’s in dienst op 1/12017

Het vormingsinstrument wordt ook aangepast zodra er duidelijkheid is over de toepasselijke regeling in 2017.