Vlaams opleidingsverlof: educatief verlof in een nieuw jasje

donderdag 07/03/2019

Heb je wel eens een werknemer die educatief verlof opneemt? Sinds kort is dit een bevoegdheid van de Gewesten en de Vlaamse decreetgever heeft niet stilgezeten. Vanaf het schooljaar 2019-2020 bestaat er een nieuw kader voor het recht op extra verlof voor een werknemer die een opleiding volgt: het Vlaams Opleidingsverlof. Hoe dit werkt en waar je je als werkgever aan kunt verwachten, lees je hieronder.

Een voltijdse werknemer die in Vlaanderen werkt heeft vanaf volgend schooljaar recht op 125 uren Vlaams opleidingsverlof (VOV) per jaar, die hij kan inzetten naargelang de opleidingen die hij volgt. Een opleiding dient wel arbeidsmarktgericht te zijn. Alle opleidingen die in aanmerking komen voor VOV worden gebundeld in een opleidingsdatabank, die je ook als werkgever zal kunnen consulteren.

Wat is nu een arbeidsmarktgerichte opleiding?

De opleiding leidt tot het verwerven van bepaalde competenties, uitvoerig uitgewerkt door een besluit van de Vlaamse Regering en een aanvullend ministerieel besluit. Wel is al duidelijk dat de opleiding minimum 32 contacturen bedraagt en gegeven wordt door een erkende opleidingsverstrekker. In hoofdlijnen kunnen we vier categorieën onderscheiden:

  1. Opleidingen georganiseerd of erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Het gaat bijvoorbeeld om een opleiding in een hogeschool, universiteit of avondonderwijs
  2. Opleidingen georganiseerd door representatieve werknemersorganisaties
  3. Opleidingen erkend door de paritaire comités
  4. Opleidingen erkend door de Vlaamse Opleidingscommissie

Welke werknemers kunnen VOV opnemen?

Net zoals bij educatief verlof zal dat niet iedereen zijn. Een werknemer zal 50% moeten werken om in aanmerking te komen voor Vlaams Opleidingsverlof.

Wat zijn de gevolgen voor mij als werkgever?

Fijn voor werkgevers is ook dat de hele administratie rond het opnemen van Vlaams opleidingsverlof vlotter zal verlopen. Het Vlaams opleidingsverlof zal éénmaal – binnen de 3 maanden na de start van de opleiding – worden aangegeven bij het Departement Werk en Sociale Economie, via een digitaal platform, waarna het aantal uren steeds via de DmfA-aangifte wordt geregistreerd.

De attesten van inschrijving en van nauwgezetheid – die je nu als werkgever in ontvangst neemt om te kijken hoeveel educatief verlof een werknemer kan opnemen – zullen vanaf volgend schooljaar automatisch worden doorgestuurd van de opleidingsinstelling naar de dienst VOV van de Vlaamse overheid. De gegevens worden dan ingelezen op een digitaal platform, dat zowel werknemer als werkgever kunnen raadplegen.

De terugbetaling van de genomen uren VOV zal gebeuren op basis van de DmfA-aangifte en bedraagt zoals voorheen forfaitair 21,30 euro per uur.

Wat met een werknemer die dit schooljaar (2018-2019) een opleiding volgt?

Daarvoor gelden nog de oude regels rond educatief verlof, waarover je in onze syllabus vorming alles leest.

Geldt dit ook voor werknemers die in Brussel werken?

Nee, dit geldt enkel voor werknemers die werken bij een organisatie die in Vlaanderen gevestigd is. Werknemers die in Brussel aan de slag zijn, kunnen wél educatief verlof opnemen volgens de oude regeling.

Het onderscheid wordt gemaakt op basis van de vestigingsplaats die in DmfA wordt aangegeven.

Wij richten als organisatie zelf een opleiding in. Kan deze erkend worden voor Vlaams Opleidingsverlof?

Dat zal mogelijk zijn onder bepaalde voorwaarden. Sociare publiceert spoedig een stappenplan voor organisaties die als opleidingsverstrekker willen fungeren binnen het kader van Vlaams Opleidingsverlof. Op de website van de Vlaamse Overheid vind je alvast meer informatie terug.

Nog vragen?

Contacteer ons gerust op 02/503.18.11 of mail naar info@sociare.be.

Bronnen: Decreet van 12 oktober 2018 houdende het Vlaams opleidingsverlof en houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Werk en Sociale Economie; Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van afdeling 6 – toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding; 

Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding

Ministerieel besluit van 3 februari 2019 tot specificatie van competenties en vaststelling van een beoordelingssysteem, vermeld in artikel 2, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding