Vlaams opleidingsverlof: nieuw kader vanaf 1 september 2019

vrijdag 14/06/2019

Heb je wel eens een werknemer die een opleiding volgt en hier een verlof voor wilt opnemen? Vanaf het schooljaar 2019-2020 bestaat er in Vlaanderen een nieuw kader voor het recht op extra verlof voor een werknemer die een opleiding volgt: het Vlaams Opleidingsverlof. In Brussel blijft het oude kader van educatief verlof bestaan. 

Een voltijdse werknemer die in Vlaanderen werkt heeft vanaf volgend schooljaar recht op 125 uren Vlaams opleidingsverlof (VOV) per jaar, die hij kan inzetten naargelang de opleidingen die hij volgt. Een opleiding dient wel arbeidsmarktgericht te zijn. Alle opleidingen die in aanmerking komen voor VOV worden gebundeld in een opleidingsdatabank, die je ook als werkgever kunt consulteren. 

Net als bij educatief verlof zal je als werkgever ook voor Vlaams Opleidingsverlof een terugbetaling kunnen krijgen vanwege het Gewest voor de opgenomen uren door je werknemer. De administratieve verplichtingen rond deze terugbetaling zijn wat afgebouwd. Aan de hand van een digitaal platform wordt het makkelijker voor de verschillende actoren om het dossier op orde te krijgen.

Voor welke opleidingen kan Vlaams Opleidingsverlof worden opgenomen?

Kortweg: arbeidsmarktgerichte opleidingen. De opleiding moet leiden tot het verwerven van bepaalde competenties, uitvoerig uitgewerkt door een besluit van de Vlaamse Regering en een aanvullend ministerieel besluit. De opleiding dient in principe ook minimum 32 contacturen te bedragen of minstens 4 studiepunten. De opleiding wordt verzorgd door  een erkende opleidingsverstrekker.

In hoofdlijnen kunnen we vier categorieën van opleidingen onderscheiden:

  1. Opleidingen georganiseerd of erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Het gaat bijvoorbeeld om een opleiding in een hogeschool, universiteit of avondonderwijs
  2. Opleidingen georganiseerd door representatieve werknemersorganisaties
  3. Opleidingen erkend door de paritaire comités
  4. Opleidingen erkend door de Vlaamse Opleidingscommissie

Handig is dat je als werkgever heel eenvoudig kunt nagaan of een bepaalde opleiding die een werknemer volgt, recht geeft op VOV. In de opleidingsdatabank die de Vlaamse overheid lanceerde, staan immers alle opleidingen opgelijst en wordt er vermeld of ze recht geven op VOV (én ook hoeveel uren de opleiding maximaal zou bedragen).

Vlaams Opleidingsverlof zal mogelijk zijn voor zowel opleidingen mét (verplichte) contacturen als opleidingen zonder aanwezigheidsvereisten.

Welke werknemers kunnen VOV opnemen?

Net zoals bij educatief verlof zal dat niet iedereen zijn. Een werknemer zal 50% moeten werken om in aanmerking te komen voor Vlaams Opleidingsverlof. Er wordt gekeken naar het tewerkstellingspercentage in de maand september van het schooljaar. Als een werknemer in september minder dan 50% werkt, maar bij de start van de opleiding boven dit percentage zit, wordt er gekeken naar de maand waarin de (eerste) opleiding start.

Werkt een werknemer 50% met een vast uurrooster? Dan zal er enkel recht zijn op VOV als er lesuren samenvallen met werkuren. 

De werknemer zal aan de slag moeten zijn in het Vlaams Gewest. Op basis van de dmfa-aangifte wordt bekeken aan welke vestigingseenheid de werknemer verbonden is. 

Op hoeveel uren Vlaams Opleidingsverlof heeft een werknemer recht?

Voor opleidingen mét vereiste aanwezigheid is het basisprincipe is dat een werknemer recht heeft op zoveel aantal uren VOV als er aanwezige contacturen zijn. Er geldt wel een maximum van 125 uren VOV voor een voltijdse werknemer, ongeacht het aantal opleidingen dat gevolgd wordt. 

Voor opleidingen zonder verplichte aanwezigheid - in het hoger onderwijs bijvoorbeeld, maar ook bijvoorbeeld voor de certificering van verworven competenties - gelden forfaits. In principe heeft een werknemer recht op 4 uren VOV per studiepunt. Ook hier geldt een maximum van 125 uren VOV voor een voltijdse werknemer.

Voor deeltijdse werknemers dient dit maximum van 125 uur geproratiseerd te worden naargelang het tewerkstellingspercentage.

In de opleidingsdatabank wordt indicatief aangegeven hoeveel uren een opleiding bedraagt. Vanaf juli lanceert de Vlaamse Overheid een simulator, om het aantal uren VOV weer te geven.

Wat moet ik doen als werkgever?

De werknemer zal je een attest van inschrijving voor een opleiding bezorgen. Hiermee kun je nagaan hoeveel uren VOV er kunnen opgenomen worden. Het Vlaams opleidingsverlof zal éénmaal – binnen de 3 maanden na de start van de opleiding – worden aangegeven bij het Departement Werk en Sociale Economie, via een digitaal loket, waarna het aantal uren per kwartaal via de DmfA-aangifte wordt geregistreerd. 

De attesten van inschrijving en van nauwgezetheid – die je nu als werkgever in ontvangst neemt om te kijken hoeveel educatief verlof een werknemer kan opnemen – zullen vanaf volgend schooljaar automatisch worden doorgestuurd van de opleidingsinstelling naar de dienst VOV van de Vlaamse overheid. De gegevens worden dan ingelezen op een digitaal platform, dat zowel werknemer als werkgever kunnen raadplegen.

De terugbetaling van de genomen uren VOV zal gebeuren op basis van de DmfA-aangifte en bedraagt zoals voorheen forfaitair 21,30 euro per uur.

Wat met een werknemer die dit schooljaar (2018-2019) een opleiding volgt?

Daarvoor gelden nog de oude regels rond betaald educatief verlof, waarover je in onze syllabus vorming alles leest.

Voor werknemers die een meerjarige opleiding volgen, geldt er een overgangsmaatregel. Zijn blijven nog tot 31 december 2021 binnen het kader van Betaald Educatief Verlof, als de opleiding die zij volgen startte voor 1 september 2019.

Geldt dit ook voor werknemers die in Brussel werken?

Nee, dit geldt enkel voor werknemers die werken bij een organisatie die in Vlaanderen gevestigd is. Werknemers die in Brussel aan de slag zijn, kunnen wél educatief verlof opnemen volgens de oude regeling.

Het onderscheid wordt gemaakt op basis van de vestigingsplaats die in DmfA wordt aangegeven.

Wij richten als organisatie zelf een opleiding in. Kan deze erkend worden voor Vlaams Opleidingsverlof?

Dat zal mogelijk zijn onder bepaalde voorwaarden. Sociare publiceert spoedig een stappenplan voor organisaties die als opleidingsverstrekker willen fungeren binnen het kader van Vlaams Opleidingsverlof. Op de website van de Vlaamse Overheid vind je alvast meer informatie terug.

Nog vragen?

Contacteer ons gerust op 02/503.18.11 of mail naar info@sociare.be.

Bronnen: Decreet van 12 oktober 2018 houdende het Vlaams opleidingsverlof en houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Werk en Sociale Economie; Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van afdeling 6 – toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding; 

Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding

Ministerieel besluit van 3 februari 2019 tot specificatie van competenties en vaststelling van een beoordelingssysteem, vermeld in artikel 2, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding