Te warm om te werken?

maandag 22/07/2019

Samen met u hopen wij op een warme zomer, de volgende dagen zijn alvast veelbelovend. Maar kan een zomer ook te warm zijn? Wat zijn de rechten van uw werknemers bij warm weer? 

In een kb legt de wetgever actiewaarden vast voor blootstelling aan koude en warme temperaturen. Ze zijn afhankelijk van de fysieke werkbelasting, maar gelden zowel in werklokalen als in open lucht.

 

 

Koude

Warmte (wbgt-index*)

zeer licht werk

18 °C

29

licht werk

16 °C

29

halfzwaar werk

14 °C

26

zwaar werk

12 °C

22

zeer zwaar werk

10 °C

18

*WBGT staat voor ‘Wet Bulb Globe Temperature’. Naast de temperatuur meet een  nattebolthermometer ook de vochtigheid en stralingswarmte.

Uw arbeidsarts legt vast hoeveel fysieke inspanning een bepaald soort werk vraagt. Enkele voorbeelden (volgens de FOD WASO):

 • secretariaatswerk: zeer licht
 • handenarbeid aan een tafel: licht
 • staande arbeid: halfzwaar
 • grondwerken: zeer zwaar

Als de grenzen overschreden worden, moet u in samenspraak met de arbeidsarts maatregelen nemen:

 • gratis koude dranken geven
 • binnen 48 uur voor een verluchtingssysteem in de werklokalen zorgen
 • beschermingsmiddelen (zonnescherm, hoofddeksel, zonnecrème, …) ter beschikking stellen van werknemers die aan rechtstreekse zonnestraling blootgesteld zijn.

Ook het comité voor preventie en bescherming op het werk of de vakbondsafvaardiging moet u in deze besprekingen betrekken. 

Wanneer u aanvoelt of het signaal krijgt dat het te warm is, kunt u natuurlijk al sneller maatregelen (naar keuze) nemen.

Als deze maatregelen onvoldoende blijken te zijn (bijvoorbeeld na een rondvraag bij de werknemers), moet u de duur van de blootstelling inkorten door bijkomende rusttijden in te lassen. Ook daarvan verschillen de duur en de frequentie naar gelang van de aard van het werk. 

Bij aanhoudend warm weer treden er dikwijls ook verhoogde ozonconcentraties op. Die kunnen fysieke gevolgen hebben: kortademigheid, abnormale ademhaling, oogirritatie, keelirritatie, hoofdpijn. Blootstelling van uw werknemers aan ozon van klimatologische oorsprong is een arbeidsrisico waartegen u preventieve maatregelen moet nemen, bijvoorbeeld:

 • zware lichamelijke arbeid enkel in de voormiddag verrichten, dan zijn de ozonconcentraties het laagst
 • overwerk vermijden
 • lichtere arbeid verrichten zodat het ademvolume en de ingeademde dosis ozon verminderen
 • binnen of in de schaduw werken
 • rustpauzes binnenshuis voorzien
 • extra belasting door andere prikkelende stoffen vermijden
 • werkplaatsen in open lucht met een zonnedak afschermen

Bron: kb van 4 juni 2012 betreffende de thermische omgevingsfactoren

(In uitzonderlijk gevallen kunt u in samenspraak met de RVA beslissen tijdelijke werkloosheid in te voeren. Dan krijgen de werknemers uitkeringen van de RVA.)