Nieuwe wet voor buitenlandse onderdanen in een bijzondere verblijfssituatie

donderdag 28/06/2018

Er is recent een nieuwe wet in het Staatsblad verschenen over de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden. Deze wet is het rechtstreekse gevolg van de uitvoering van de zesde staatshervorming op vlak van migratie en van de gedeeltelijke omzetting naar het Belgische recht van een Europese richtlijn over gecombineerde vergunningen. 

 

Nieuwe federale reglementering over tewerkstelling van buitenlandse werknemers

De zesde staatshervorming heeft een groot deel van de bevoegdheden voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers overgeheveld naar de gewesten (arbeidskaarten A en B). De federale Staat blijft echter nog wel bevoegd voor buitenlandse onderdanen die zich in een bijzondere verblijfssituatie bevinden (arbeidskaart C en bepaalde vrijstellingssituaties). De nieuwe wet van 9 mei 2018 heft het grootste deel van de vroegere federale reglementering op en vervangt deze.

 

Wat valt er allemaal onder een ‘bijzondere verblijfssituatie’?

Het gaat om buitenlandse onderdanen:

  • waarvan het belangrijkste motief om naar België te komen niet het werk was, en
  • van wie de toelating om te werken rechtstreeks is afgeleid van een bepaalde verblijfssituatie, die in de meeste gevallen, beperkt, onzeker of voorlopig is.

Het gaat hier dus niet om economische migratie, waarbij hoofdzakelijk de arbeidskaart B is vereist, waarvoor de gewesten bevoegd zijn.

Een uitvoeringsbesluit moet nog de categorieën van buitenlandse onderdanen vaststellen waarvoor deze regeling geldt. De regering kan de toelating om te werken, al naargelang van de specifieke kenmerken van de verblijfssituatie, beperken tot de activiteiten die rechtstreeks verband houden met de redenen die aan de basis liggen van het verblijf in België. Dit is met name van toepassing op:

  • buitenlandse onderdanen die in bezit zijn van één van de documenten waarin voorzien is door het koninklijk besluit van 30 oktober 1991 betreffende de verblijfsdocumenten in België van bepaalde vreemdelingen (diplomatieke en consulaire zendingen en daaraan verbonden personen),
  • leerlingen die in dienst werden genomen in het kader van een leerovereenkomst of overeenkomst voor alternerend leren,
  • personen die toelating kregen om in ons land te verblijven in het kader van studies,
  • begunstigden van een internationaal akkoord ‘vakantie-werk’ dat België bindt.

 

Gedeeltelijke omzetting van de richtlijn over de gecombineerde vergunning

Buitenlandse onderdanen die op basis van een bijzondere verblijfssituatie toegang hebben tot de arbeidsmarkt, zullen met een specifieke vermelding op hun verblijfsvergunning toegang krijgen tot de arbeidsmarkt. Die wijziging is er gekomen naar aanleiding van de Europese richtlijn over de gecombineerde vergunning.

Voor au pair-jongeren blijft de eerdere reglementering gelden: werkgevers die au pair-jongeren willen tewerkstellen, moeten nog steeds een arbeidsvergunning aanvragen en de jongeren zelf moeten in het bezit zijn van een arbeidskaart.

 

Sancties

De nieuwe reglementering heeft als gevolg dat ook de nieuwe inbreuken opgenomen zullen worden in het Sociaal Strafwetboek.

 

Wat met vrijwilligerswerk?

Tot slot werd in de vrijwilligerswet van 3 juli 2005 verduidelijkt dat buitenlandse onderdanen in een specifieke verblijfssituatie vrijwilligerswerk mogen verrichten.

 

Inwerkingtreding

Deze wetswijzigingen treden in werken op 30 april 2018.

Let wel: de wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden, is niet van toepassing op de aanvragen voor verblijfsvergunningen of arbeidskaarten die werden ingediend voor 30 april 2018.

De voorwaarden en de regels moeten evenwel nog bepaald worden in een koninklijk besluit. Sociare volgt het verder op en houdt jullie op de hoogte.

 

Bronnen: 

  • Wet van 9 mei 2018 tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, Staatsblad 8 juni 2018
  • Wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden, Staatsblad 8 juni 2018
  • Wet van 9 mei 2018 tot invoeging van een artikel 175/1 in het Sociaal Strafwetboek, Staatsblad 8 juni 2018