Toelichting: huidige loonbarema's - geïndexeerd op 01/10/2018

maandag 04/09/2017

In PC 329.01 gelden voor sommige deelsectoren barema's. Wanneer moet uw organisatie de barema's toepassen?

Als uw organisatie onder het toepassingsgebied van een van de cao’s rond baremaharmonisering/loonvoorwaarden valt, bent u verplicht minimaal de sectorbarema’s toe te passen.

Voor bepaalde organisaties zijn bij cao, gesloten in het paritair comité, barema’s vastgelegd. Het gaat om organisaties gesubsidieerd door de Vlaamse en (voor spi-sector) Brussels overheid op basis van de in de cao opgesomde decreten en die behoren tot volgende sectoren: 

  • sociaal-cultureel werk met volwassenen, jeugdwerk, cultuurcentra, volkscultuur, amateurkunsten, archief- en documentatiecentra en federaties en steunpunten van die deelsectoren
  • integratiecentra
  • instellingen voor maatschappelijk opbouwwerk
  • Nederlandstalige organisaties voor socioprofessionele inschakeling in Brussel
  • sportfederaties en koepelfederatie (Vlaamse Sportfederatie)
  • cultuurspreiding
  • milieu- en natuursector
  • beroepsopleiding

U vindt de cao met de barema’s hier.

Hebt u twijfels, bekijk dan hier het toepassingsgebied van de verschillende cao’s.

Valt uw organisatie niet onder zo’n cao, dan geldt als minimumloon het ggmi. Valt uw organisatie onder PC 329.03, dan geldt een specifiek minimumloon.

De loonbarema's in PC 329.01 zijn voornamelijk functiegericht, de syllabus loon geeft leden 

Download Loonbarema's geïndexeerd op 1 oktober 2018 - beroepsopleiding Download Loonbarema's geïndexeerd op 1 oktober 2018 - cultuurspreiding Download Loonbarema's geïndexeerd op 1 oktober 2018 - milieusector Download Loonbarema's geïndexeerd op 1 oktober 2018 - sportfederaties Download Loonbarema's geïndexeerd op 1 oktober 2018 - soc cultureel werk ea