Sectorpensioen PC 329.01: toelage 2018 bekend

woensdag 22/05/2019

Voltijdse werknemers die in 2018 een volledig jaar werkten in de Vlaamse socialprofitsector krijgen een toelage van 150 euro op hun pensioenrekening. Of 85,04 euro als hun werkgever geen bijdrageplicht had. 

De toelage 2018 houdt rekening met de contractuele tewerkstelling in 2018 van de werknemers die dat jaar in dienst waren van een organisatie uit PC 329.01 of een van de andere deelnemende sectoren. Het resultaat is een forfaitaire toelage van: 

  • 150 euro voor het volledig gewerkte jaar (100%) of 37,5 euro per trimester voor werknemers die werk(t)en voor een organisatie die in 2018 de werkgeversbijdragen sectorpensioen betaald heeft (en dus in 2018 geen vrijstelling had)
  • 85,04 euro voor het volledig gewerkte jaar (100%) of 21,26 euro per trimester voor werknemers die werk(t)en voor een organisatie die in 2018 een vrijstelling van bijdrageplicht had

Een deeltijdse werknemer krijgt deze toelage in verhouding op basis van zijn contractuele arbeidstijd in 2018.

Op een volgende vergadering zal Sociare in het PC 329.01 een cao sluiten die deze toelage formeel vastlegt. Het pensioenfonds stort de forfaitaire toelagen op de individuele pensioenrekeningen en verstuurt aan elke rechthebbende werknemer een pensioenfiche met het overzicht van zijn gespaard pensioenkapitaal op 1 januari 2019. Dat gebeurt in principe elektronisch, naar de e-box die werknemers kunnen lezen via www.mysocialsecurity, tenzij de werknemer aan het Pensioenfonds liet weten dat hij nog altijd een papieren fiche wil krijgen. Werknemers kunnen hun pensioenfiches ook online bekijken via www.mybenefit.be. 

Ter info: de toelage voor 2018 is hoger dan de toelage voor 2017 (120 euro voor organisaties zonder vrijstelling en 55,04 euro voor vrijgestelde organisaties). 

Meer informatie over het sectorpensioen voor de Vlaamse socialprofitsector vindt u in ons vraag en antwoord 'sectorpensioen PC 329.01'  en op www.pensioensocialesector.org