Wijninckxbijdrage groepsverzekering: definitieve fase van kracht

vrijdag 25/01/2019

In 2018 bepaalde een drempelbedrag van 32.472 euro nog of je een bijzondere sociale bijdrage van 3% betaalt op de werkgeverspremies voor de groepsverzekering. Vanaf 2019 betaal je deze bijdrage pas als de pensioendoelstelling overschreden wordt. De procedure die je als werkgever volgt om te laten berekenen of en hoeveel bijdrage je betaalt, wijzigt ook lichtjes.

Sinds 1 januari 2012 betaal je op de werkgeverspremies voor aanvullende pensioenopbouw niet alleen een basis sociale bijdrage van 8,86%, maar ook een bijzondere bijdrage van 3% (1,5% vóór 2018) als het totaal van de gestorte premies voor een werknemer een jaarlijks geïndexeerd drempelbedrag van 30.000 euro op jaarbasis (32.472 euro voor bijdragejaar 2018) overschrijdt. Beter bekend als de ‘Wijninckxbijdrage’.

Op 1 januari 2019 vervangt de ‘pensioendoelstelling’ het drempelbedrag, zoals aangekondigd. De pensioendoelstelling is het bedrag van het hoogste ambtenarenpensioen, vermenigvuldigd met de loopbaanbreuk van de werknemer (x/45). De bijzondere socialezekerheidsbijdrage van 3% is vanaf nu verschuldigd als de som van het aanvullend pensioen en het wettelijk pensioen van de werknemer de pensioendoelstelling overschrijdt op 1 januari van het jaar dat het bijdragejaar voorafgaat. In 2019 betaal je de bijdrage dus als de pensioendoelstelling overschreden werd op 1 januari 2018.

Voor het bijdragejaar 2019 bezorg je tegen 28 februari 2019 een lijst met het ondernemingsnummer van jouw organisatie en de namen van alle aangesloten werknemers in 2018 met hun identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) aan de groepsverzekeraar. Uiterlijk eind oktober krijg je dan bericht van Sigedis over jouw vrijstelling of verplichting om de Wijninckbijdrage te betalen. 

Voor het bijdragejaar 2018 kregen werkgevers met een groepsverzekering normaal gezien een brief van Sigedis, beheerder van de Databank Tweede Pensioenpijler, waaruit blijkt dat zij de Wijninckxbijdrage niet moeten betalen of met welke gegevens zij de verschuldigde bijdrage moeten berekenen en betalen. Die werkgevers deden aangifte van de bijdrage via DmfA in het vierde kwartaal 2018 en betalen de bijdrage uiterlijk op 31 januari 2019.

 

Bron: Wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, Staatsblad 17 januari 2019.

 

Meer informatie over groepsverzekeringen en de Wijninckxbijdrage vind je in onze syllabus groepsverzekering.