Laatste prognose indexaanpassing

dinsdag 02/12/2014

Bron: Federaal Planbureau

In zijn laatste prognose verwacht het Planbureau de eerstvolgende overschrijding van de spilindex in juli 2015, waardoor de lonen in onze sector in principe in september ‘15 met 2% zouden stijgen. Het federaal regeerakkoord voorziet echter in een indexsprong in 2015, waardoor we deze verhoging wellicht niet zullen moeten toepassen.

De media berichtten onlangs dat de bedienden onder het aanvullend Paritair Comité voor bedienden nr. 218 een negatieve indexaanpassing krijgen en hun loon dus licht daalt. In het PC 218 hanteert men geen spilindex (met trappen van 2%) maar past men de lonen jaarlijks op 1 januari aan aan de index.

In principe is het ook in onze sector, met spilindexen in plaats van vaste indexeringstijdstippen, mogelijk dat de lonen dalen met 2%. Meer bepaald als door een daling van de sociale gezondheidsindex de lagere, eerder dus overschreden, spilindex terug bereikt wordt. Artikel 5 van onze sectorale cao van 20 maart 1997 bepaalt dat “telkens het indexcijfer van de consumptieprijzen een van de spilindexen bereikt of erop wordt teruggebracht, de minimumlonen en de werkelijke lonen die op dat ogenblik gelden, opnieuw berekend worden door ze te verhogen of door ze te verlagen met 2 procent.”

Maar de kans daarop is en blijft erg klein. Want een echte deflatie op basis van de sociale gezondheidsindex is er momenteel niet en is volgens het Planbureau ook niet in zicht.