Wijninckxbijdrage groepsverzekering: 3% in 2018 en uitstel definitieve fase tot 2019

donderdag 04/01/2018

In 2017 bepaalde een drempelbedrag van 31.836 euro of je de bijzondere sociale bijdrage van 1,5% betaalt op werkgeverspremies voor de groepsverzekering. De invoering van de pensioendoelstelling als definitieve berekeningsbasis wordt nu opnieuw uitgesteld. Tot 1 januari 2019. Bovendien verhoogt de bijdrage naar 3%.

Sinds 1 januari 2012 betaal je op de werkgeverspremies voor aanvullende pensioenopbouw niet alleen een basis sociale bijdrage van 8,86%, maar ook een bijzondere bijdrage van 1,5% als het totaal van de  totaal van de gestorte premies voor een werknemer een jaarlijks geïndexeerd drempelbedrag van 30.000 euro op jaarbasis overschrijdt. De zg. ‘Wijninckxbijdrage’.

In een definitieve fase vervangt de ‘pensioendoelstelling’ het drempelbedrag. De pensioendoelstelling is het bedrag van het hoogste ambtenarenpensioen, vermenigvuldigd met de loopbaanbreuk van de werknemer (x/45). De bijzondere  socialezekerheidsbijdrage van 1,5% is dan verschuldigd als de som van het aanvullend pensioen en het wettelijk pensioen van de werknemer de pensioendoelstelling overschrijdt. 

De inwerkingtreding van die definitieve fase voor het berekenen van de Wijninckbijdrage was eerst voorzien op 1 januari 2016, maar werd uitgesteld tot 1 januari 2017 om de pensioeninstellingen meer tijd te geven voor de voorbereidingen op de wijziging. De wet diverse sociale bepalingen inzake sociale zaken formaliseert nu opnieuw een uitstel, tot 1 januari 2019. Voor 2017 en 2018 bepaalt het drempelbedrag dus nog altijd of u de Wijninckxbijdrage betaalt. Het geïndexeerde drempelbedrag voor 2017 bedraagt 31.836 euro. De Programmawet verhoogt de bijdrage bovendien van 1,5% naar 3% vanaf 1 januari 2018.

Werkgevers met een groepsverzekering kregen voor het bijdragejaar 2017  normaal gezien een brief van Sigedis, beheerder van de Databank Tweede Pensioenpijler, waaruit blijkt dat zij de Wijninckxbijdrage niet moeten betalen of met welke gegevens zij de verschuldigde bijdrage moeten berekenen en betalen. Die werkgevers deden aangifte van de bijdrage via DmfA in het vierde kwartaal 2017 en betalen de bijdrage uiterlijk 31 januari 2018.

Voor het bijdragejaar 2018 bezorg je tegen 28 februari 2018 een lijst met alle aangesloten werknemers in 2017 aan de groepsverzekering. Tegen eind september krijg je dan opnieuw bericht van Sigedis over jouw vrijstelling of verplichting om de Wijninckbijdrage te betalen. 

 

Bron: Wet van 30 augustus 2017 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, Staatsblad 16 oktober 2017; Programmawet van 25 december 2017, Staatsblad 29 december 2017.

Meer informatie over groepsverzekeringen vindt u in onze syllabus groepsverzekering via www.sociare.be, kennisbank 329, loon en kostenvergoedingen, loon.