De loonnormwet gemoderniseerd

maandag 19/06/2017

De wet van 19 maart 2017 wijzigt de wet op de loonnorm. De wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op het mechanisme aan de hand waarvan de norm wordt bepaald. Deze treden in werking op 1 januari 2017.

De aanpassingen betreffen voornamelijk de modaliteiten die de sociale partners moeten volgen om de loonnorm te bepalen en de manier waarop de lastenverlagingen de historische loonhandicap helpen wegwerken. 

Het is de bedoeling dat de hervorming van de loonnormwet ervoor zorgt dat de gedane inspanningen niet verloren zijn en dat de lonen zich ontwikkelen parallel met de productiviteit. Het gaat onder meer om volgende punten: 

  • bij het bepalen van de loonnorm zal naast de verwachte loonkostenontwikkeling ook rekening gehouden worden met het verleden
  • er komt een veiligheidsmarge, zodat overschattingen van de loonkostenontwikkeling in de buurlanden of onderschattingen van de inflatie geen ontsporing tot gevolg hebben 
  • de huidige en toekomstige lastenverlagingen en loonsubsidies worden aangewend om de competitiviteit en de werkgelegenheid te stimuleren en om de historische loonhandicap ten opzichte van 1996 te verminderen
  • de indexeringen en de baremieke loonsverhogingen blijven gegarandeerd
  • een strenger toezicht op de naleving van de loonnorm, met onder andere een hogere administratieve geldboete voor werkgevers die de loonnorm overschrijden: de maximale boete bedraagt 250 tot 5000 euro vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers, met een maximum van 100 werknemers.

Voortaan bepaalt de loonnormwet dat de marge verplicht moet worden vastgelegd in een bindende rechtsbron, nl. een algemeen verbindend verklaarde cao van de NAR. Bereiken de sociale partners geen akkoord, dan doet de regering een bemiddelingsvoorstel. In geval van een akkoord tussen regering en sociale partners wordt de loonmarge vastgelegd in een nationale cao. Bij gebrek aan een akkoord, kan de regering de marge voor de loonkostenontwikkeling alsnog vastleggen via een koninklijk besluit. 

Loonnorm voor 2017-2018?

De cao nr. 119 van 21 maart 2017 legt de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling voor de periode 2017-2018 vast op 1,1%. 

Bron:  Wet van 19 maart 2017 tot wijziging van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, Staatsblad 29 maart 2017; Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 119 tot vaststelling van de maximale marge voor loonkostenontwikkeling voor de periode 2017-2018.