Sectorale cao ecocheques 2019: wat moet je weten?

donderdag 19/12/2019

Op 16 december 2019 sloot Sociare met de vakbonden in PC 329.01 een cao over de toekenning van ecocheques. Die cao is er gekomen naar aanleiding van VIA5, waarin we samen met de syndicale organisaties afspraken om de opstap van het koopkrachtbudget in 2019 te vertalen in een éénmalige toekenning van ecocheques. In dit artikel lees je alles wat je moet weten om de ecocheques correct uit te betalen.

>> Meteen naar de berekeningstool ecocheques

>> Lees de integrale cao ecocheques

 

Wie moet de ecocheques toekennen?

De cao is enkel van toepassing op de organisaties onder PC 329.01 die voor hun algemene werking gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid op basis van bepaalde decreten en besluiten, zoals in de cao vermeld. 

Dus die organisaties, die verplicht zijn de eindejaarspremie overeenkomstig de sectorale cao te betalen en daarvoor ook VIA-middelen krijgen. In de subsidietabel met de VIA-bedragen vind je terug of jouw organisatie een tussenkomst krijgt voor de eindejaarspremie. De tabel met de tussenkomsten per organisatie vind je hier.     

Belangrijk wat de tussenkomst voor de eindejaarspremie betreft:

Het gaat in de tabel enkel om de organisaties die de tussenkomst daarvoor van het Departement krijgen, rechtstreeks of via VSPF. Dat zijn ook de sportorganisaties die de cao eindejaarspremie moeten toepassen.  

Voor andere deelsectoren komt de tussenkomst langs een andere weg of is ze opgenomen in de reguliere subsidie. 

Zo krijgen organisaties sector beroepsopleiding de tussenkomst eindejaarspremie vanuit VDAB. Organisaties uit de milieusector krijgen de tussenkomst vanuit LNE en uit lokale diensteneconomie vanuit WSE. De bedragen zijn nog niet gekend.

Meer informatie vind je op de website van het departement

 

Wie moet de ecocheques niet toekennen?

De cao is niet van toepassing op jobstudenten.

Behoort jouw organisatie niet tot het toepassingsgebied van de cao? Dan is er geen verplichting tot het uitbetalen van ecocheques. Ben je niet zeker of jouw organisatie onder het toepassingsgebied valt? Bekijk dan zeker deze lijst van decreten en besluiten of neem contact op met ons.

 

Wat zijn de toekenningsmodaliteiten?

Als werkgever ken je aan de voltijdse werknemer ecocheques toe voor een totaalbedrag van 121 euro. Dat bedrag staat in verhouding tot de gewerkte en daarmee gelijkgestelde periodes tijdens de referentieperiode. Die referentieperiode loopt van 1 januari tot 30 september 2019.

Wat wordt gelijkgesteld met gewerkte dagen:

 • de inactiviteitperiodes die overeenkomstig de wetgeving op de jaarlijkse vakantie worden gelijkgesteld met gewerkte periodes: Zo tellen mee voor de toekenning van de eindejaarspremie:
  • de eerste 12 maanden arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval.
  • de dagen waarvoor de werknemer een rva-uitkering voor jeugdvakantie of seniorvakantie ontvangt
  • de dagen van moederschapsverlof
 • palliatief verlof en verlof voor verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid worden gelijkgesteld met gewerkte periodes voor een maximumperiode van drie kalendermaanden 

Wat wordt niet gelijkgesteld met gewerkte dagen:

 • Onbetaald verlof
 • Tijdskrediet
 • Thematische verloven (buiten de hierboven genoemde thematische verloven voor een maximumperiode van 3 maanden)

 

Wat met deeltijdse werknemers?

Voor deeltijdse werknemers wordt het aantal ecocheques berekend in verhouding tot de contractueel verrichte arbeidstijd en de daarmee gelijkgestelde periodes in de referentieperiode.             

 

Hoe ga je om met in- of uitdiensttreding?

Wanneer een werknemer tijdens de referentieperiode in of uit dienst is getreden bij de organisatie, wordt het aantal ecocheques berekend en uitbetaald volgens de gewerkte en gelijkgestelde dagen in de referentieperiode.

 

Wat moet je verder nog weten?

 • Wanneer voor de referentieperiode waarvoor je ecocheques toekent, het totale bedrag van die ecocheques minder dan 10 euro bedraagt, kun je die ecocheques effectief afgeven ofwel dat bedrag, verhoogd met 50%, toevoegen aan het brutoloon van de werknemer in kwestie.    
 • De werknemers kunnen met de ecocheques alleen producten of diensten aankopen die opgenomen zijn in de lijst als bijlage bij CAO nr. 98. Bij de eerste overhandiging van de ecocheques informeer je de werknemers over de inhoud van die lijst. Je voldoet aan die informatieverplichting als je de lijst van de website van de NAR - of van de uitgever van de cheques - afprint en aan je werknemers geeft of er duidelijk naar verwijst.

 

Wanneer moet je de ecocheques toekennen?

De ecocheques worden toegekend uiterlijk 31 december 2019, tenzij deze datum wegens technische redenen niet haalbaar is. In dat geval, gebeurt de toekenning uiteraard zo snel mogelijk.

 

Moet je de ecocheques vermelden op de loonfiches en fiche 281.10 van je medewerkers?

- Loonfiches: ja, op de loonfiche van de maand waarin je de ecocheques uitbetaalt. De details die je moet vermelden, verschillen wel licht naargelang het soort ecocheques dat je toekent:

 • ecocheques waar de naam van de werknemer op staat: enkel het toegekende totaalbedrag van de ecocheques moet worden vermeld
 • ecocheques waar de naam van de werknemer niet op staat: je vermeldt niet alleen het toegekende totaalbedrag, maar ook het aantal ecocheques en het nominaal bedrag van elke ecocheque

- Fiche 281.10: nee, dat is niet nodig

 

Het Monizze-aanbod: hoe wordt het nu verder geregeld?

 • Tekende je eerder al in op het aanbod in samenwerking met Monizze? Dan hoef je zelf niets te doen: Monizze neemt contact op met jou of met je sociaal secretariaat (afhankelijk van de voorkeur die je doorgaf) voor de praktische afhandeling
 • Nog niet ingetekend en de finale deadline van 20/12 gemist? Neem dan contact op met info@monizze.be met info@sociare.be in CC. Dat kan tot eind januari.

Verder nog goed om te weten:

 • Monizze keert geen papieren cheques uit
 • Organisaties die al werken met de Monizze-kaarten: daarvan krijgen de werknemers het bedrag op hun bestaande kaart gestort.
 • Organisaties die nog niet werken met de Monizze-kaarten: zij krijgen er eentje voor elke werknemer en hoeven daarvoor geen kaartkosten te betalen, Monizze neemt die kost op zich
 • De kaarten worden standaard in één pakket naar de organisatie verstuurd. Dat raadt Monizze ook aan, zo kunnen alle werknemers tekenen voor ontvangst. Willen je ze toch naar elke werknemer apart laten versturen per post? Dan moet je dat expliciet aangeven bij de bestelling. Postkosten worden wel aangerekend.
 • Nog even ter herinnering: kostprijs is 2.95 euro per werknemer + bedrag aan ecocheques.

 

Wat als je al ecocheques toekent?

Organisaties die al ecocheques toekennen, informeren hun werknemers hoe ze het (resterende) toegekende bedrag vanuit het VIA5 besteden aan een evenredige koopkrachtverhoging en/of een ander voordeel.

Heb je een ondernemingsraad, een preventiecomité of een vakbondsafvaardiging? Dan vormt die informatie over het bedrag en het voorstel van de werkgever de basis van een overleg ter zake (conform artikel 30 van het kb van 27 november 1973).

Hierbij een aantal voorbeelden van andere interessante voordelen:

 • een hoger bedrag aan ecocheques,
 • een eenmalige (kleine) verhoging van de werkgeversbijdrage maaltijdcheques,
 • een geschenkencheque
 • sport- en/of cultuurcheques,
 • een (halve) dag vrijwilligerswerk door de personeelsleden: kostprijs voor de organisatie: aantal personeelsleden x dagloon: http://www.giveaday.be
 • overmaken van een bedrag door organisatie in naam van het personeel aan een goed doel
 • collectieve vrijgestelde sociale voordelen, bijvoorbeeld fruit en/of soep op het werk.

Let wel: bij de toekenning van bepaalde voordelen, zoals maaltijdcheques, moeten bepaalde vrijstellingsvoorwaarden voldaan zijn.

Meer informatie over (vrijgestelde) voordelen vind je in de syllabus loon.Contacteer ons gerust om na te gaan wat de mogelijkheden zijn voor jouw organisatie.

 

Je wilt een hoger bedrag van ecocheques toekennen en/of gunstigere toekenningsmodaliteiten toepassen?

Dan kan zeker. De bedragen en de berekeningswijzen opgenomen in de sectorale cao bepalen de minimale sectorale afspraken inzake het toekennen van een ecocheque. Minder geven kan dus niet, meer wel.

Let wel: organisaties die een hoger bedrag en/of gunstigere toekenningsmodaliteiten willen toepassen, moeten die toekenning regelen in een cao. Heeft jouw organisatie geen vakbondsafvaardiging of gaat het om kaderfuncties die normaal niet door een cao beoogd worden? Dan kun je de toekenning regelen in een schriftelijke individuele overeenkomst, bijvoorbeeld op basis van onze modeldocumenten.

 

Meer informatie over de toekenning van ecocheques lees je in de syllabus loon.

Bron: Cao betreffende ecocheques PC 329.01 van 16 december 2019