Fonds Sluiting Ondernemingen: opnieuw basisbijdrage van 0,02% per kwartaal in 2020

donderdag 05/03/2020

In 2020 betaal je opnieuw een basisbijdrage van 0,02% aan het Fonds Sluiting Ondernemingen en een bijzondere bijdrage.

Voor 2020 is de basisbijdrage voor het Sluitingsfonds 0,02% per kwartaal. De RSZ int de bijdrage automatisch, via je sociaal secretariaat, samen met de andere sociale bijdragen.

Naast de basisbijdrage, betaal je in 2020 opnieuw een bijzondere bijdrage aan het Sluitingsfonds voor de financiering van de tijdelijke werkloosheid. In 2020 gaat het om een bijdrage van 0,09% of 0,10% met loonmatiging, waarvan de inning elk kwartaal gebeurt. Dit is een verlaging ten opzichte van vorig jaar. 

Het FSO heeft als taak de werknemers te vergoeden die getroffen zijn door de sluiting van hun onderneming. Meer informatie lees je op www.rva.be/nl/fso

>> Rechtstreeks naar de tabel met RSZ-werkgeversbijdragen


Bronnen:

  1. Koninklijk besluit van 9 februari 2020 tot vaststelling, voor het jaar 2020, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de onderneming bedoeld wordt in artikel 2, 3°, b), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers, Staatsblad dd. 26 februari 2020
  2. Koninklijk besluit van 9 februari 2020 tot vaststelling, voor het jaar 2020, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers om een deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, te dekken voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is in toepassing van de artikelen 49, 50, 51 en 77/4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, Staatsblad dd. 26 februari 2020
  3. Wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, Staatsblad dd. 9 augustus 2002.