Bijdrage 2020 voor sectorale pensioenpijler (PC 329.01) en Sluitingfonds bekend

vrijdag 07/02/2020

In 2020 betaal je opnieuw een basisbijdrage van 0,02% aan het Fonds Sluiting Ondernemingen en een gemiddelde bijdrage van 0,23% voor het sectorpensioen. De inning van de bijdrage sectorpensioen gebeurt in het 3de en 4de kwartaal aan 0,46%. De vrijstelling moet je uiterlijk op 15 april aan vragen.

Sinds 2008 betalen werkgevers die ressorteren onder PC 329.01 en geen vrijstelling genieten, een bijdrage voor de sectorale pensioenpijler. Daarmee vormen zij een aanvullende financieringsbron voor het sectorpensioen, naast de dotatie die de Vlaamse overheid jaarlijks, sinds 2006, ter beschikking stelt.

Een protocol van 26 februari 2008, intussen gewijzigd en vervangen door een protocol van 14 oktober 2010, gesloten tussen de vakbonden en Verso, bepaalt dat een deel van de 0,25% loonkorting (op de door te storten bedrijfsvoorheffing) als werkgeversbijdrage naar het sectorpensioen gaat. De rest gaat naar de vzw-basisbijdrage voor het Sluitingsfonds. 

Voor 2019 is de basisbijdrage voor het Sluitingsfonds 0,02% per kwartaal. De rest – 0,23% (incl. 8,86% rsz-bijdrage) – gaat dus opnieuw naar het sectorpensioen. In tegenstelling tot de bijdrage voor het Sluitingsfonds betaal je de bijdrage voor het sectorpensioen alleen in het 3de en 4de kwartaal van 2020. 0,23% x 2 geeft een bijdrage van 0,46%. De RSZ int de bijdrage automatisch, via je sociaal secretariaat, samen met de andere sociale bijdragen. Op 21 maart zal Sociare in het PC 329.01 een cao sluiten die de bijdrage formeel vastlegt.

Een vrijstelling aanvragen

Goed om te weten: ook in 2020 kunnen organisaties die een vrijstelling van de bijdrageplicht aan het sectorpensioen* willen, daarvoor een aanvraag indienen. Sinds 2011 gebeurt dat op voorstel van Sociare met een attest van een actuaris van de pensioeninstelling (groepsverzekeraar).

Concreet onderneem je daarvoor volgende stappen:

  • je laat de actuaris van de pensioeninstelling (groepsverzekeraar) een attest invullen en ondertekenen dat bevestigt dat het pensioenplan van de organisatie aan de vrijstellingsvoorwaarden voldoet. Onze modellen kunnen de actuaris daarbij zeker helpen.
  • Vervolgens stuur je het attest en de aanvraag tot vrijstelling  aangetekend op naar het Sociaal Fonds 329.01 tot financiering tweede pensioenpijler, Sainctelettesquare 13-15 te 1000 Brussel. Het Fonds hanteert een strikte deadline, namelijk 15 april.

* Organisaties kunnen elk jaar een vrijstelling krijgen van de verplichting om de werkgeversbijdrage voor het sectorpensioen door te storten, op voorwaarde dat zij een eigen pensioenplan hebben dat (qua werkgeversbijdragen) minstens gelijkwaardig is aan het aanvullend sectorpensioen, ontstaan is voor 6 juni 2005 (datum van het VIA3-akkoord), in gelijke mate van toepassing is op alle werknemers van de organisatie, en gehandhaafd blijft zonder waardevermindering. Als gevolg van die vrijstelling bouwen hun werknemers vanaf 2011 alleen een aanvullend (sector)pensioen op vanuit de toelagen die de Vlaamse overheid ter beschikking stelt, niet vanuit de werkgeversbijdragen. 

Opgelet: Sinds 2013 bestaat de vrijstellingsmogelijkheid alleen nog voor organisaties die in 2012 al een vrijstelling genoten of in 2012 uitdrukkelijk voor de vrijstelling(mogelijkheid) vanaf 2013 kozen.

Tot slot: naast de basisbijdrage betaal je in 2020 opnieuw een bijzondere bijdrage aan het Sluitingsfonds, voor de financiering van de tijdelijke werkloosheid. In 2020 gaat het om een bijdrage van 0,10%, of 0,11% met loonmatiging waarvan de inning elk kwartaal gebeurt. Dit is een verlaging ten opzichte van vorig jaar. 

Activeerden je werknemers hun e-box al via www.mybenefit.beZo kunnen zij hun pensioenfiche voortaan elektronisch ontvangen. Elke activatie vermindert het aantal papieren pensioenfiches en bijgevolg ook de kosten voor het Pensioenfonds. Wat het Fonds hopelijk meer ruimte geeft om middelen toe te wijzen aan de pensioenrekeningen.

Meer informatie over het sectorpensioen van PC 329.01 vind je terug in het vraag en antwoord 'sectorpensioen pc 329.01

 

Het FSO heeft als taak de werknemers te vergoeden die getroffen zijn door de sluiting van hun onderneming. Meer informatie lees je op www.rva.be/nl/fso.