31/3: mededeling individuele pensioentoezegging voorgaande jaar aan FSMA.

vrijdag 07/02/2020

Deed u vorig jaar een individuele pensioentoezegging*  aan een of meerdere werknemers? Dan moet u daarvan uiterlijk op 31 maart aangifte doen bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). U doet de kennisgeving aan de hand van het formulier WAP-4 dat u aangetekend opstuurt naar de FSMA, departement Toezicht op de IBP’s en de Aanvullende pensioenen, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel.

*Een individuele pensioentoezegging is een aanvullend pensioen dat u occasioneel, om persoonsgebonden redenen, toekent aan een individuele werknemer en/of zijn rechthebbenden, op basis van een overeenkomst die u uitsluitend met die werknemer sluit. Het gaat dus niet om collectieve aanvullende pensioenen die u aan alle of een bepaalde categorie van werknemers toekent (in het kader van een groepsverzekering of een collectieve pensioentoezegging beheerd in een pensioenfonds).

Aan de hand van die kennisgeving controleert de FSMA of het om een geldige individuele pensioentoezegging gaat:

  • de pensioentoezegging moet occasioneel toegekend zijn aan een bepaalde werknemer en/of zijn rechthebbenden, om persoonsgebonden redenen. Een toezegging aan meerdere werknemers van een zelfde categorie is niet individueel, maar collectief.
  • in de organisatie (technische bedrijfseenheid) moet al een (collectief) aanvullend pensioenstelsel voor alle werknemers bestaan (hetzij op organisatieniveau, hetzij vanuit de sector georganiseerd). Daarom vermeldt u in de aangifte de contactgegevens van de beheerder (groepsverzekeraar of pensioenfonds) van het aanvullend pensioenstelsel van uw organisatie (rubriek 4 van het formulier).

    Ter info: het OFP Pensioenfonds van de Vlaamse Socialprofitsector (Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel, erkenningsnummer 50601) beheert een sectoraal (collectief) aanvullend pensioenstelsel voor alle werkgevers van PC 329.01 die rechthebbende werknemers tewerkstellen. Hier kunt u nagaan of al uw werknemers rechthebbende zijn en dus onder het sectorstelsel vallen, dan wel of zij tot een uitgesloten categorie behoren.   

Om sancties te vermijden, mag u bovendien geen individuele pensioentoezegging doen tijdens de laatste 36 maanden voor (brug)pensionering of voor het sluiten van een overeenkomst met de werknemer over een Canada Dry- of pseudobrugpensioenregeling. 

Meer informatie over individuele en collectieve aanvullende pensioentoezeggingen (groepsverzekeringen en sectorpensioen PC 329.01) vindt u in onze syllabus groepsverzekering en onze FAQ sectorpensioen PC 329.01.