Activeringsbijdrage voor werkgevers die werknemers vrijstellen van prestaties

zaterdag 01/09/2018

Werkgevers die een werknemer volledig vrijstellen van prestaties betalen vanaf 2018 een activeringsbijdrage bovenop de normale rsz-bijdragen. Dat bepaalt de programmawet die op 29 december in het Staatsblad verscheen.

De regering probeert al jaren om werknemers langer aan de slag te houden. Onder meer door mechanismen van vervroegde uittreding te verstrengen en het gebruik ervan te ontmoedigen. Denk maar aan het vervroegd pensioen en het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag waarvoor de  leeftijd- en loopbaanvereisten en de socialezekerheidsbijdragen stelselmatig verhoogden.

Voor werknemers die daardoor uit de boot van de wettelijke eindeloopbaanregelingen vallen, kan een regeling van vrijstelling van prestaties met behoud van loon soms soelaas bieden. Maar het almaar meer verspreide gebruik van dit alternatief zint de regering niet, want gaat in tegen haar doelstelling en alle inspanningen die ze daarvoor al geleverd heeft. Reden waarom ze voortaan een sanctie wil koppelen aan het volledig vrijstellen van prestaties van werknemers met een geheel of gedeeltelijk behoud van loon. Wat het gebruik niet onmogelijk maakt, maar wel moet ontmoedigen. 

Die sanctie neemt de vorm aan van een activeringsbijdrage. Dat is een bijzondere rsz-bijdrage:

-   die de werkgever betaalt voor elk kwartaal dat een werknemer geen enkele prestatie levert, en dat zolang vrijstelling van prestaties duurt, uiterlijk tot de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. De bijdrage is niet verschuldigd:

° bij afwezigheid op basis van een een wettelijke schorsingsgrond zoals ziekte, vakantie enz.

° bij onbetaald verlof

° bij een vrijstelling van prestaties tijdens de opzeggingstermijn 

° bij opname van (opgespaarde) arbeidsvrijstellingsdagen of extraverlofdagen

 

let op: stel je een werknemer in 1/5 of 1/2 tijdskrediet of landingsbaan voor zijn resterende tewerkstelling vrij van prestaties, dan geldt de sanctie ook. 

 

-        waarvan het bijdragepercentage berekend wordt bij de start van de vrijstellingsperiode, op basis van de leeftijd van de werknemer op dat ogenblik, maar  nadien ongewijzigd blijft. Concreet:

Leeftijd bij start vrijstellingsperiode

Bijdragepercentage (% van het brutokwartaalloon)

< 55j

20%, min. 300 euro/ kwartaal

≥ 55j maar < 58j

18%, min. 300 euro/kwartaal

≥ 58j maar < 60j

16%, min. 300 euro/kwartaal

≥ 60j maar < 62j

15%, min. 225,6 euro/kwartaal

≥62j

10%, min. 225,6 euro/kwartaal

 

-    waarvan het bijdragepercentage vermindert met 40% tijdens de vier opeenvolgende kwartalen waarin de werknemer van de werkgever een opleiding* van minstens 15 dagen moet volgen

-       die niet verschuldigd is wanneer de werknemer tijdens de eerste vier kwartalen van de vrijstellingsperiode van de werkgever een opleiding* moet volgen, waarvan de kostprijs minstens 20 procent bedraagt van het brutojaarloon waarop hij recht had vóór de vrijstellingsperiode

* Alle opleidingen die in aanmerking komen om als werkgever aan de verplichte jaarlijkse vormingsinspanningen te voldoen, komen in aanmerking. Dus zowel formele, als informele opleidingen en initiële beroepsopleidingen. Je bezorgt aan de dienst Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD Waso wel het bewijs dat de werknemer de opleiding effectief gevolgd heeft. Adres: t.a.v. directeur-generaal (bureau 5015) Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel. Die het op haar beurt aan de RSZ doorgeeft. 

-      die  niet verschuldigd is gedurende kwartalen waarin de werknemer het werk voor de volledige duur van het kwartaal hervat en dat voor minstens een derde van een voltijdse equivalent bij een of meerdere andere werkgevers of als zelfstandige. Een kb zal nog verduidelijken wat precies verstaan wordt onder een minstens 1/3 werkhervatting als zelfstandige. 

De activeringsbijdrage is van kracht sinds 1 januari 2018. Maar geldt niet voor de werknemers die vóór 28 september 2017 in een mechanisme van volledige vrijstelling van prestaties stapten of die nog in zo’n mechanisme stappen in toepassing van een cao die voor bepaalde duur gesloten en neergelegd is vóór 28 september 2017. 

 

Als werkgever geef je via de DmFa zelf aan dat de activeringsbijdrage toegepast moet worden. De bijdrage is niet van toepassing op een ontslagpremie of gouden handdruk. 

 

Bron: Programmawet van 25 december 2017, Staatsblad 29 december 2017.