Corona-ouderschapsverlof: verlenging tot 30 september 2020

zondag 05/07/2020

Laatste update: woensdag 1 juli - 14u

Het zat al een tijdje in de pijplijn, maar het is nu eindelijk daar: het corona-ouderschapsverlof. Het wordt voor werknemers dus makkelijker om in de periode tussen 1 mei en 30 september ouderschapsverlof te nemen. De voorwaarden om ouderschapsverlof op te nemen worden tijdelijk versoepeld en het opgenomen corona-ouderschapsverlof wordt niet aangerekend op het totale krediet. De uitkeringen voor een corona-ouderschapsverlof liggen hoger dan voor een gewoon ouderschapsverlof. Toestemming van de werkgever is wél nodig.

Een KB van 13 mei 2020 en een KB van 26 juni 2020 staan toe dat werknemers in de periode tussen 1 mei en 30 september ouderschapsverlof nemen, zonder dat dit meetelt voor het krediet van het ‘gewone’ ouderschapsverlof. Aanvragen bij de werkgever en bij RVA zijn mogelijk onder onderstaande voorwaarden. Oorspronkelijk gold de maatregel tot 30 juni, maar deze werd verlengd tot 30 september.

Vanaf 1 juli kan een alleenwonende ouder ook een voltijds corona-ouderschapsverlof opnemen, met verhoogde uitkeringen.


Welke voorwaarden gelden er dan precies?

 • Het gaat om een 1/5e of een halftijds corona-ouderschapsverlof, waarbij het halftijds ouderschapsverlof kan opgenomen worden door werknemers die minstens 75% werken en het 1/5e door werknemers die voltijds werken.
 • Vanaf 1 juli kan een alleenwonende ouder en ouders van een gehandicapt kind ook een voltijds corona-ouderschapsverlof nemen. De uitkeringen voor corona-ouderschapsverlof voor alleenwonende ouders en ouders van een gehandicapt kind worden met 50% verhoogd. De website van de RVA bevat meer informatie.
 • Een werknemer in 1/5e ouderschapverlof werkt nog 80% van de arbeidsduur van een voltijdse werknemer in de organisatie. Een werknemer in 1/2e ouderschapsverlof werkt nog 50% van de arbeidsduur van een voltijdse werknemer in de organisatie. 
 • De werknemer is minstens één maand ononderbroken in dienst bij de werkgever.
 • Het kind heeft de leeftijd van 12 jaar nog niet bereikt. (Dit wordt 21 jaar voor kinderen met een handicap.)
 • Ook adoptieouders en erkende pleegouders kunnen gebruik maken van corona-ouderschapsverlof.
 • De werkgever gaat akkoord met de opname van corona-ouderschapsverlof.
 • De opnamemogelijkheden zijn flexibel: dit verlof kan worden opgenomen in een doorlopende periode tot het einde van de maatregel, of in maanden of weken, al dan niet opeenvolgend.

Het corona-ouderschapsverlof kan wel pas starten vanaf 1 mei en eindigt ten laatste op 30 september. 

 

Wat met een lopend ouderschapsverlof? 

Een lopend ouderschapsverlof blijft in beginsel onder dezelfde voorwaarden verder lopen, tot de normale einddatum.

 • Wel voorziet de wetgeving dat een werknemer een lopend ouderschapsverlof 1/5e of een halftijds  kan omzetten in een corona-ouderschapsverlof in hetzelfde regime als het gewone ouderschapsverlof. Zo kan een halftijds ouderschapsverlof worden omgezet in een halftijds corona-ouderschapsverlof, waarbij het corona-ouderschapsverlof niet wordt aangerekend op het totale krediet aan ouderschapsverlof. In het voorbeeld hierboven zou dat betekenen dat het oorspronkelijke ouderschapsverlof herneemt tot de normale einddatum van dit ouderschapsverlof.
 • Een werknemer kan een lopend ouderschapsverlof ook schorsen om naar een ander regime van ouderschapsverlof over te gaan. Zo kan bijvoorbeeld een lopend 1/10e ouderschapsverlof twee maanden lang schorsen en een 1/2e corona-ouderschapsverlof opnemen, waarna het 1/10e regime hernomen wordt tot de normale einddatum van dit verlof.

 

Wat met een lopend tijdskrediet, verlof om medische bijstand of palliatief verlof? 

Ook voor andere loopbaanonderbrekingen of -verminderingen dan een ouderschapsverlof bestaat een mogelijkheid tot schorsing.

Het tijdskrediet, verlof om medische bijstand of palliatief verlof wordt dan tijdelijk on hold gezet en de werknemer kan een corona-ouderschapsverlof genieten tot ten laatste 30 september. Vanaf de einddatum van het corona-ouderschapsverlof loopt de eerste loopbaanonderbreking of –vermindering verder onder dezelfde voorwaarden tot de oorspronkelijke einddatum.

De werknemer recupereert de saldi aan tijdskrediet, ouderschapsverlof, verlof om medische bijstand of palliatief verlof van de maanden of weken die werden omgezet of geschorst om corona-ouderschapsverlof op te nemen. Deze kunnen dus later nog ingezet worden, ook al bedraagt het overgebleven saldo minder dan de noodzakelijke minimumduur van een opname aan tijdskrediet of thematisch verlof.

Let wel: op het moment van de nieuwe aanvraag moet aan de leeftijdsvoorwaarde van het kind zijn voldaan bij opname ouderschapsverlof of tijdskrediet met motief zorg voor een kind tot 8 jaar.

 

Goed om te weten

 • Belangrijk: dit corona-ouderschapsverlof is slechts mogelijk wanneer je hier als werkgever uitdrukkelijk mee akkoord gaat.

 • De aanvraagtermijn bij de werkgever voor de werknemer bedraagt normaal gezien 3 werkdagen, maar hier kan in onderling akkoord van worden afgeweken.

 • De aanvraag bij RVA moet ten laatste twee maanden na de start van het corona-ouderschapsverlof gebeuren. RVA voorziet hiervoor een modelformulier en een online aanvraag. 

 • Vergeet niet om een bijlage bij de arbeidsovereenkomst te sluiten wanneer iemand in ouderschapsverlof gaat. Je vindt hier een modelbijlage.

 • Wanneer een werknemer in deeltijds corona-ouderschapsverlof gaat, vermindert de wekelijkse arbeidsduur. Wil een werknemer jaarlijkse vakantie opnemen in deze periode, dan zal je een herberekening moeten doen van het aantal dagen of uren dat de werknemer kan opnemen. Dat kan met onze verloftool.

 • Fijn voor werknemers: de bruto onderbrekingsuitkeringen liggen 25% hoger dan de onderbrekingsuitkeringen voor een gewoon ouderschapsverlof.

 • De RVA ontwikkelde een uitgebreide FAQ, waar je de oplossing terug vindt voor enkele specifieke cases.

 • De Vlaamse overheid kent géén Vlaamse aanmoedigingspremie toe voor corona-ouderschapsverlof. Financieel is een werknemer dus in de meeste gevallen beter af met een gewoon ouderschapsverlof. Het voordeel van een corona-ouderschapsverlof blijft wel dat dit niet wordt aangerekend op het totale krediet aan ouderschapsverlof, waardoor de werknemer later nog 'gewoon' ouderschapsverlof kan nemen, met inbegrip van het recht op aanmoedigingspremie.

 • De periode van corona-ouderschapsverlof is géén gelijkgestelde of geneutraliseerde periode voor het recht op tijdskrediet. Dat wil zeggen dat een werknemer die na afloop van een corona-ouderschapsverlof een nieuw tijdskrediet wil aanvragen, eerst opnieuw 12 maanden - of 24 maanden voor een landingsbaan - aan de tewerkstellingsvoorwaarde moet voldoen. 
  Wanneer een werknemer normaal gezien het maximale saldo aan tijdskrediet zou hebben uitgeput met de laatste aanvraag, maar door de omzetting in een corona-ouderschapsverlof er toch nog een saldo overblijft, kan dat wel meteen opgenomen worden, op voorwaarde dat het tijdskrediet meteen aansluit op het corona-ouderschapsverlof.
  De sociale partners in de NAR zouden deze gelijkstelling of neutralisatie kunnen inschrijven in cao nr. 103.

Verlenging van de maatregelen?

De maatregelen golden oorspronkelijk tot en met 30 juni, maar werden verlengd tot en met 30 september.

Bron: 

Koninklijk Besluit van 13 mei 2020 - Koninklijk besluit nr. 23 tot uitvoering van artikel 5, paragraaf 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) houdende het corona ouderschapsverlof, Staatsblad 14 mei 2020

Koninklijk besluit va 26 juni 2020 - Koninklijk Besluit nr. 45 tot uitvoering van artikel 5, paragraaf 1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot verlenging van sommige maatregelen, tot verduidelijking van bepaalde modaliteiten van het corona ouderschapsverlof en van de consumptiecheque, Staatsblad 30 juni 2020