Corona: NAR sluit intersectorale cao af rond economische werkloosheid voor bedienden

donderdag 19/03/2020

De zware impact van de coronaviruscrisis op de economie dwingt een groot aantal werkgevers om hun toevlucht te nemen tot tijdelijke werkloosheid, zowel om redenen van overmacht als om economische redenen. Voor de tijdelijke werkloosheid om economische redenen dient een ingewikkelde procedure gevolgd te worden. Daarom hebben de interprofessionele sociale partners die in de Nationale Arbeidsraad bijeenkomen, waaronder Unisoc, een intersectorale CAO (nr. 147) afgesloten om de zaken te vergemakkelijken.

Toepassingsgebied

Eerst herinneren we eraan dat een aanvraag tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor arbeiders geen van de formaliteiten vereist die hier besproken. Economische werkloosheid was voor arbeiders al mogelijk. De zware impact van de coronaviruscrisis op de economie dwingt een groot aantal werkgevers om hun toevlucht te nemen tot tijdelijke werkloosheid, zowel om redenen van overmacht als om economische redenen. Voor de tijdelijke werkloosheid om economische redenen dient een ingewikkelde procedure gevolgd te worden. Daarom hebben de interprofessionele sociale partners die in de Nationale Arbeidsraad bijeenkomen, waaronder Unisoc, een intersectorale CAO (nr. 147) afgesloten om de zaken te vergemakkelijken.

Voor bedienden geldt daarentegen het principe dat een onderneming die om economische redenen tijdelijke werkloosheid wil aanvragen, een bedrijfscao moet afsluiten of een ondernemingsplan moet opstellen dat ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan de FOD WASO. Tenzij er een CAO is afgesloten op het niveau van de sector waartoe de onderneming behoort. Dit beteken dat paritaire comités dan een sectorale CAO moeten afsluiten voor de ondernemingen die onder haar bevoegdheid vallen.

Om de zaken te vereenvoudigen en gezien de hoogdringendheid, heeft de NAR een intersectorale CAO afgesloten die rechtstreeks van toepassing is op alle bedrijven die in moeilijkheden verkeren en die om economische redenen hun toevlucht willen nemen tot de tijdelijke werkloosheid.

Andere CAO's die eerder werden afgesloten in de paritaire comités blijven van toepassing, net als de reeds in bepaalde ondernemingen opgemaakte CAO's of ondernemingsplannen. Bovendien behouden sectoren en ondernemingen die geen afspraken hebben gemaakt, de mogelijkheid om hun eigen CAO's of ondernemingsplannen op te stellen.

De ondernemingen waarvan het ondernemingsplan is ingevoerd, maar die nog niet zijn goedgekeurd door de commissie "ondernemingsplannen" van de FOD WASO, vallen ook onder het toepassingsgebied van de CAO die door de NAR is afgesloten.

De Federale Overheidsdienst Werk, Arbeid en Sociaal Overleg geeft volgende praktische toelichting:

Deze interprofessionele CAO vormt voortaan ook een wettelijke basis voor de indiening van een dossier tot erkenning als zijnde een onderneming in moeilijkheden voor het toepassen van economische werkloosheid voor bedienden.   In ieder geval is het voor bedrijven niet meer nodig om hiervoor een ondernemingsplan op te maken.

 Concreet betekent dit:

 • Indien het bedrijf een daling van 10% van de productieomzet of -orders heeft in het kwartaal voorafgaand aan de aanvraag in vergelijking met hetzelfde kwartaal van een van de twee voorgaande jaren => kan het zich direct wenden naar de RVA: https://www.rva.be.
 • Indien het bedrijf deze daling van 10% niet (al) kan bewijzen, maar zijn activiteiten worden getroffen door de Corona-crisis, kan de onderneming via het volgend formulier aan de minister een specifieke erkenning vragen.
 • Men vraagt deze erkenning bij voorkeur aan door het formulier en zijn bijlagen te sturen per e-mail naar ewb@werk.belgie. Het is daarbij noodzakelijk dat u de aanvraag en de bijlagen omzet in één pdf-document en dit pdf-document digitaal ondertekent met uw e-ID (alleen zo kunnen we de authenticiteit van uw elektronische handtekening controleren). Als u niet binnen vijf dagen een ontvangstbevestiging per e-mail heeft ontvangen, stuur dan een nieuwe e-mail om de ontvangst door onze dienst te verifiëren.

In de week van 23 maart zullen we een digitale mailbox op onze website installeren zodat deze aanvraag via een specifieke applicatie kan worden overgemaakt.

> Als u als onderneming reeds een ondernemingsplan heeft opgemaakt dat momenteel door onze administratie wordt verwerkt, wordt dit plan zonder voorwerp. Alleen de aanvragen voor erkenning als bedrijf in moeilijkheden, die samen met het plan werden verstuurd, zullen door onze diensten worden verwerkt. Het is dus niet nodig om in dit geval een nieuw dossier in te dienen.

Toeslag boven op de werkloosheidsuitkering

Naast de door het RVA betaalde werkloosheidsuitkering ontvangt een bediende die om economische redenen tijdelijk werkloos is, op kosten van de werkgever een toeslag van 5 euro per dag werkloosheid.

 • Als de arbeiders van een paritair comité waaronder de onderneming ressorteert en waarop het systeem van tijdelijke werkloosheid voor economische redenen van toepassing is, beschikken over een minimumbedrag hoger dan 5 euro, is dat bedrag van toepassing.
 • Indien een onderneming eveneens werknemers tewerkstelt op wie een regeling van tijdelijke werkloosheid om economische redenen van toepassing is en die een toeslag genieten waarvan het minimumbedrag hoger is dan 5 euro, dan is dat bedrag van toepassing.

Inwerkingtreding en evaluatie

 • De door de NAR afgesloten CAO is van bepaalde duur. De CAO treedt in werking op 18 maart 2020 en loopt (voorlopig) tot 30 juni 2020.
 • Zij is van toepassing op de tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor bedienden waarvan de aanvangs- en einddatum binnen deze geldigheidsperiode vallen.
 • De interprofessionele sociale partners die de overeenkomst hebben ondertekend, verbinden zich ertoe de toepassing van deze CAO begin mei binnen de NAR te evalueren. De geldigheidsduur ervan kan op basis van deze evaluatie worden verlengd.

Wat met de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?

In een unaniem advies dat tegelijk met de CAO werd aangenomen, hebben de interprofessionele sociale partners binnen de NAR ook een reeks verzoeken naar de federale regering gericht over tijdelijke werkloosheid wegens overmacht:

 • De NAR vraagt aan de Regering en RVA om, in overleg met de sociale partners, de procedures tot erkenning van overmacht en economische werkloosheid tijdelijk te vereenvoudigen en te versnellen met het oog op snelle rechtszekerheid voor werkgevers en werknemers, en dit met onmiddellijke ingang.
 • De Raad vraagt ook aan de regering om te voorzien in een aanvullende toeslag bovenop de RVA-uitkering voor werknemers die op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden geplaatst. Dit, met ingang op 1 februari 2020, ten belope van een bedrag van 5 euro per dag. De meerkost voor de RVA komt integraal ten laste van de federale overheid.
 • Ook vraagt de NAR dat tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt gelijkgesteld aan arbeidsdagen voor de berekening van het vakantiegeld en de vakantieduur voor arbeiders en bedienden, ook met ingang op 1 februari 2020.
 • Tenslotte wil de Raad dat de federale overheid substantieel tussenkomt in de verwachte tekorten van het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen door de meerkost (vanaf 1 februari 2020) van de tijdelijke werkloosheid die voortvloeit uit deze crisis. Dit om te vermijden dat de bijdrages die werkgevers in de toekomst moeten betalen gaan verhogen.

De bal om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht uit te breiden ligt nu in het kamp van de regering. Unisoc heeft beloofd om ons op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op dit gebied.

Bronnen

Nieuwsbericht Unisoc

CAO nr. 147